Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

CIPUTULWA 6

Kuvyalwa Kwakwe Yesu Kufika Lino Wafwile

Kuvyalwa Kwakwe Yesu Kufika Lino Wafwile

Umungeli Gabilieli watumilwe kuli mama umusuma uwiziina lyakuti Maliya. Waile anena mama wiya ukuti alavyala umwana aalateeka amanda pe. Mwana wii, Yesu, wavyaliilwe umu cikulwa canyama, muno ya kacema iizile iyamulolela. Lino paapisile amanda, ulutanda lwatungulwile aonsi yamwi ukufuma uku Ufumondaaka ukwiza-fika kuno umwana wali. Tulasambilila uwalenzile ukuti ulutanda lutungulule aonsi yaaya, nakupya tulasambilila navino Yesu wapuswike lino yaalondanga ukumumoola ala acili akanya.

Nupya, tulasambilila pali Yesu lino wali ni myaka iya kuvyalwa 12, ala akulanda kuli ya kasambilizya umu ng’anda ya kupepelamo. Kufuma papo, paapisile imyaka 18 aiza-watiziwa, nga alino watandike umulimo wa kukosoola nu kusambilizya pa Wene, pano ali cino Leza wamutumiile pano mpanga ya pansi. Yesu wasoolwile aonsi 12 yano wacisile ukuya atumwa.

Yesu wacisile ni vizungusyo ivingi cuze. Waliisizye antu aingi wakwe cimwi lino wayapeezile sile inswi izinoono alino ni mikate inoono sile. Wapozizye na aalwale nu kutuutulula afwe. Lyene, tulasambilila ivintu ivingi sana ivyacitiike apa wanda uno Yesu wafwililepo, na vino yaamumoozile. Yesu wakosoozile umupipi ni myaka itatu ni myezi 6; fwandi ICIPUTULWA 6 cikalondolola ivyacitiike pa myaka 34, nu kucilapo panoono.

 

MU CIPUTULWA CII

ILYASI 84

Umungeli Waaya Kuli Maliya

Ali ni landwe kufuma kuli Leza lyakuti: Maliya aali nu kukwata umwana aalaya kateeka manda pee.

ILYASI 85

JYesu Wavyalwa

Umulandu ci uno aalaya Umwene angavyalilwa umukalila ivinyama?

ILYASI 86

Aonsi Yano Ulutanda Lwatungulwile

Aweni watungulwile ya magi kuli Yesu? Ala mungazunguka pa casuko.

ILYASI 87

Yesu Umu Ng’anda Ya Kupepelamo

Nanti sile aikolo asambilizyanga mu ng’anda Ikulu yakwe Leza Yazungwike.

ILYASI 88

Yoane Wawatizya Yesu

Yoane wawatizyanga yakaifya, nomba Yesu wene atatazile aifyepo. Umulandu ci uno wawatiziwe

ILYASI 89

Yesu Waziifya Ing’anda Ya kupepelamo

Yesu wali nu kutemwa nanti cakuti pa nsita ii wasosile.

ILYASI 90

Yesu Nu Mwanaci Pa Cifula

Uzye amanzi ci yano Yesu akapeela angalenga kuti mwanaci atuvwapo ulusala napya?

ILYASI 91

Yesu Ali Na Antu pa Mwamba Akuyasambilizya

Sambililini kuli vino Yesu wasambilizye pa mwamba wa olivi.

ILYASI 92

Yesu Watuutulula Umufwe

Yesu waomvizye maka yako Leza nu kuvwanga sile mazwi yaili pakuti mwana Yailo mukazyana atutuuluke.

ILYASI 93

Yesu Waliisya Antu Aingi Cuze

Uzye icani cino tungasambilila ku cizungusyo cino Yesu wacisile ica kulisya antu aingi cuze?

ILYASI 94

Yesu Watemwa Ana Anoono

Yesu wasambilizya atumwa kuti yalinzile kusambilila ku yana yanono.

ILYASI 95

Vino Yesu Wasambilizyanga

Yesu waomvyanga milumbe pa kusambilizya wakwe vino walanzile nu mulumbe pa mwina Samalitani.

ILYASI 96

Yesu Wapozyanga Alwale

Umulandu ci uno Yesu wacitilanga ivizungusyo?

ILYASI 97

Yesu Wailangizya Ukuti U Mwene

Antu aingi cuze yamupokelile, lelo asi yonsi yamutemilwe.

ILYASI 98

Apa Mwamba Wa Miolivi

Yesu wanena atumwa yakwe 4, pa vintu vikucitika ndakai.

ILYASI 99

Yali Umu Muputule Wa Papela

Umulandu ci uno Yesu wanenela asambi yakwe ukulacita icintu cii cila mwaka?

ILYASI 100

Yesu Umu Calo

Umulandu ci uno Yuda watomola Yesu pa kumufutuka?

ILYASI 101

Yesu Yamukoma

Lino iyamupopela pa cimuti, waalaya pali paladaise.