Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 101

Yesu Yamukoma

Yesu Yamukoma

LOLA icintu iciipisye icikucitika paa! Yesu yamumoola. Iyamupampamila pa mulando. Iyamupampamila insunga umu minwe nu ku ngazo. Ngi cani cino antu yaacitiile icintu icaipa vii?

U mulandu wakuti kwaya antu aapata Yesu. Uzye wayamanya antu yaayo? Wenga uwamupata u mungeli umwipe wino yakati Satana Ciwa. Aliwe walenzile ukuti Adamu na Eva yakaane ukuvwila Yeova. Satana kwene wii aliwe walenzile ukuti alwani yakwe Yesu yamukome.

Nanti sile lino Yesu yatatala yamupampamila apa mulando, alwani yakwe yaamucuzizye sana. Uzye ukwiusya vino caali lino izile umu calo ca Getesemani nu kumusenda? Uzye aalwani ci yaaya? Yaali intunguluzi zya mapepo. Leka tuvwe ivyacitiike.

Lino intunguluzi zya mapepo zyasenzile Yesu, atumwa yakwe yutwike. Yaasiile Yesu wenga ala alwani yakwe iyamulema, pano atumwa yaaya yuvwile intete. Nomba, atumwa yaili, Petulo na Yoane yene yatuutukiile ukutali. Yaatandike ukulondela akatalamukila pa kuti yalole vino Yesu yamamucita.

Yasimapepo yaatwazile Yesu ku mukote wino yatangi Anasi uwali mpiti simapepo mukalamba. Yataalengiile kweneko. Yaamusenzile uku ng’anda yakwe Kayafa uwali ali simapepo mukalamba. Intunguluzi zya mapepo izingi sana zyakolongine apa ng’anda.

Pa ng’anda yakwe Kayafa yaatandike ukulondelezya imilandu. Antu yaatandike ukutumpwila Yesu. Lyene yasimapepo yonsi yalanzile yati: ‘Yesu afwile ukufwa.’ Ngalino antu yaatandike ukumuswila amati pa manso, nu kumuuma amakofi.

Lino ivintu vyonsi vii vyacitikanga, Petulo wali apanzi. Antu yaapemvile umoto pano ala papo uusiku nupya ala ikuzuuka sana. Lino yotanga umoto, mukazyana umwi, umuomvi waweni Petulo nu kuvwanga ati: ‘Umonsi wii wali na Yesu.’

Nomba Petulo aasuka ati: ‘Awe, nemo ntaali nawe!’

Maila yatatu antu yaamuneenanga Petulo ukuti wali na Yesu. Lelo, Petulo wakaananga ati wene ataali nawe foo. Lino wakaanyile umuku wakwe citatu, Yesu waselewike nu kumulolekesya. Awe, a vino Petulo uvwile ulanda pa mulandu wa kuti watumpokanga ati ataali na Yesu, acino wafumile penepo atandika ukulila.

Pali Cisano akatondo ala ilanzi ilitunka, yasimapepo yaatwazile Yesu ku cilye cikalamba cino yatangi Saniedilini. Ali kuno yaile yalanzyanya ivyakucita pali Yesu. Lyene yaamutwazile kuli Ponti Pilato, kateeka wa citungu ca Yudea.

Yasimapepo yaile yaneena Pilato yati: ‘Umonsi wii u mwipe sana, afwile ukumoolwa.’ Nomba lino Pilato uziizye Yesu amauzyo, walanzile ati: ‘Nemo ntamuzanyile nu mulandu umuntu wii.’ Nga alino Pilato wayaneenyile ukuti yatwale Yesu kuli Helodi Antipa. Helodi u wali kateeka wa Galile nomba wikalanga uku Yelusalemu. Lelo, nawe kwene Helodi ataazanyile umulandu muli Yesu, acino nawe wamuswilizye kuli Pilato.

Pilato walondanga ukusapula Yesu pakuti yatamukoma. Nomba, alwani yakwe Yesu yene yaasoolwile umufungwa muze ukuti aliwe asapulwe. Umuntu wino yaalondanga ukuti asapulwe i cipondo, wino yatangi Balaba. Lino ilanzi lyafisile pakasi, Pilato wafumizye Yesu. Nga alino waneenyile antu ati: ‘Lolini! Umwene winu aewi!’ Nomba yasimapepo yakalamba yapunzile yati: ‘Musendini! Kamukomini! Kamukomini!’ Awe, a vino Pilato wasapwile Balaba nu kuleka antu ukuti yasende Yesu ku kuyamukoma.

Lyene pali Cisano kwene akasanya, Yesu yamupampamiile apa mulando. Papo kwene pano yaapampamiile Yesu, a paali ni vipondo viili vino yaapampamiile kuu na kuu, nomba pa cikope pene visikuloleka. Lino Yesu ataatala wafwa, umupondo wenga wamuneenyile ati: ‘Uce ungiusye umu wene wako.’ Nawe Yesu wamwaswike ati: ‘Nkukulaya ukuti ulaya nani umu Paladaise.’

Uulayo usuma sana uu, asi avivyo? Uzye wamanya paladaise wino Yesu walandanga? Uzye aekwi ukwali paladaise wino Leza wapanzile apa kutandika? Ee, a pano nsi. Na lino Yesu alaateeka insi ala ali ukwiyulu, alatuutulula umonsi wiya pakuti ace aipakizya umi umu Paladaise pano nsi. I cintu icisuma sana cii, asi avivyo vwile?