Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 68

Alumendo Yaili Aatuutulwike

Alumendo Yaili Aatuutulwike

UZYE vwile wemo nga wafwile alino wiza watuutuluka, yamayo yako yanguvwa uli? Yangatemwa sana! Nomba, uzye umuntu ndi wafwa, angatuutuluka? Uzye kwatala kwaya antu aatuutulwikepo?

Lola umonsi wi paa nu mwanaci alino nu mulumendo. Umonsi wiyo a Eliya, kasesema. Nu mwanaci a mukamfwilwa uwa ku Zalefati nu mulumendo wii u mwanakwe. Uwanda umwi, umulumendo walwile. Walwaliisye mpaka afwa. Lyene Eliya waneenyile nyina wa mulumendo ati: ‘Muleete kuno.’

Nawe Eliya wasenzile umwana wiyo umu muputule wa papela umu ng’anda ya ntunti alino ayamulalika apa musanzi. Alino Eliya wapefile ati: ‘Yeova, tuutulula umwana wii.’ Awe, a vino umwana wiya watandike ukufuuta! Lyene Eliya watentemwike aswilizya umulumendo kuli nyina, alino ayamuneena ati: ‘Lola, umwanako aewi umumi!’ Fwandi ali cino nyina wa mwana ayelile ni nsansa vii.

Kasesema na muze wino Yeova waomvyanga a Elisya. Elisya wali a kaavwa wakwe Eliya. Nomba lino insita yapisile, Yeova waomvizye Elisya ukucita ivizungusyo. Uwanda umwi, Elisya waile uku musumba wa Syunemu, ukwali umwanaci umwi uwamusakamiile ningo sana. Lino paapisile insita, umwanaci wiya waviile umwana monsi.

Nomba uwanda umwi akatondo, umwana wiyo, ala wakula mpiti, waile uku vyalo kuli isi. Mu kupumikizya sile, umwana apunda ati: ‘Iye, umutwe wawaya!’ Lino yaamutwazile uku ng’anda, umulumendo wiyo waile afwa. Nyina wa mwana wii wali sana nu ulanda! Papo kwene sile waile aama Elisya.

Lino Elisya wafisile, waile asenda umwana umufwe aingila umu muputule. Alino wapefile kuli Yeova nu kulaalilila umwana wiya. Awe a vino umulumendo watandiike ukukaya umwili, nu kutisya maila 7. Nyina wazanzile sana lino waweni ukuti umwana watatuutuluka!

Ndakai antu aingi cuze yaafwa. Yalupwa yao ni vyuza yaaya sana nu ulanda. Swemo tutakwata amaka yakutuutulula afwe. Nomba Yeova wene wakwata. Ku nkoleelo tulasambilila vino alatuutulula afwe aingi cuze.