Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 111

Mulumendo Uwasipulanga

Mulumendo Uwasipulanga

IYE mwe! Uzye i vyani ivikucitika paa? Uzye umwance uwatalaala pansi atacisika sana? Lola aonsi yakufuma umu ng’anda, pali na Paulo! Nga Timoti, uzye nawe watumulola? Uzye umulumendo wii watapona ukufuma api windo?

Ee, i cacitiike. Paulo walandanga ilyasi uku yasambi amu Tuloa. Wamanyile ukuti palapita insita pakuti ace ayalole nupya, pano ala uwanda walondeliilepo wali nu kukwela uwato nu kupita. Fwandi, walanzile ilyasi mpaka cifika usiku apakasi.

Umulumendo wii, uwiziina lyakuti Yutuko watenzi apiwindo, lyene papakwene watandiike ukusipula. Awe lyene wizile asumpuka paapa nu kupona, paali intunti zitatu pakwiza-fika apansi! Ali cino ukulolela antu yali nu ulanda sana. Lino aonsi yaamukatwisye, yuvwile intete. Pa nsita ii ala watafwa mpiti!

Lino Paulo waweni ukuti umonsi watafwa, wamulaliliile nu kumukumbatila. Alino alanda ati: ‘Mutasakamala. U mupuma!’ Ni ca cumi, wali umupuma! Fwandi cali i cizungusyo! Paulo watuutulwile umulumendo wiiya! Antu yaatemilwe sana kulola umulumendo watuutuluka.

Nupya antu yaaswilile apapela umu muputule yalya ni cakulya. Paulo watwaliliile ukulanda ilyasi mpaka ikwiza kuca. Nomba Yutuko ataatazile asipulapo nupya! Lyene Paulo, Timoti na yauze yano yaapitanga nayo yaakwezile uwato. Uzye watuumanya kuno yaayiile?

Lyene paa, ala Paulo akumalilila ulwendo lwakwe citatu lwa kukosoola, nupya akuswilila ukumwao. Pa lwendo luu Paulo wateenzi wenga umu Efeso pa myaka itatu. Fwandi luu lwali ulwendo ulutali sana kuluta ulwendo lwakwe ciili.

Lino yaafumile umu Tuloa, yaaile imika uwato panoono apa Mileto. Paali apiipi nu ku Efeso, lyene Paulo watumile amazwi ku yakalamba amu vilongano vya ku Efeso ukuti yaye uku Mileto pakuti akayalole umuku wa kusyalikizya. Lino uwato wakatwiike, yaali nu ulanda sana ukulola kuno Paulo wapitanga!

Lyene uwato wizile uku Kesaliya. Lino Paulo wikalanga umu ng’anda yakwe Filipi umusambi, uwa mu musumba kwene uuwa, kasesema Agabasi wacelwiile Paulo. Waneenyile Paulo ukuti lino alaya uku Yelusalemu, yalaya yakamuyalile umu cifungo. Vino walanzile, i vyacitiike. Lyene lino wali umu cifungo apa myaka iili umu Kesaliya, izile yamutwala uku Loma kuti kateeka wa ina Loma Kesa akamulondelezye imilandu. Leka tulole ivyacitiike lino yaali apa lwendo lwa kuya uku Loma..

Milimo ivipande 19 kufika uku 26