Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 18

Yakobo Waaya Uku Alani

Yakobo Waaya Uku Alani

UZYE watuumanya aonsi yano Yakobo akulanda nayo? Lino paapisile amanda aingi ala Yakobo ali pa lwendo, wakomenkinye aonsi kwene yaa apa cifula. Yacemanga imfwele zyao. Yakobo uzizye ati: ‘Mufumile kwi?’

Yaswike yati: ‘Tufumile uku Alani.’

Yakobo nupya uzizye wati: ‘Uzye mwamanya Labani?’

Yaswike yati, ‘Ee, twamumanya. Nu mwanakwe umukazyana Lakeli awiyo akwiza ali ni mfwele zyakwe isi.’ Uzye watuulola Lakeli pa cikope akwiza ni mfwele?

Lino Yakobo waweni Lakeli ali ni mfwele zyakwe Labani nyinalume wakwe Yakobo, waile akunkulusya iciliwe apa cifula pakuti imfwele zimwe manzi. Lyene Yakobo watonswile Lakeli nu kumuneena iziina lyakwe na kuno wafumile. Lakeli watemilwe sana, nupya waile uku ng’anda nu kuneena isi Labani.

Labani wazanzile sana ukupokelela Yakobo nu kwikala nawe. Na lino Yakobo walanzile ukuti walondanga ukutwala Lakeli, Labani watemilwe sana. Nomba Labani, waneenyile Yakobo ukumuombela imyaka 7 lino atatala watwala Lakeli. Yakobo waomvile, pano watemilwe sana Lakeli. Nomba uzye watuumanya icacitike lino insita yafisile iyakuti Yakobo atwale Lakeli?

Labani ataapeezile Lakeli kuli Yakobo, wamupeezile Leya nyinalenzi wakwe Lakeli. Lino Yakobo wazumiile ukuombela Labani imyaka nayuze 7, alino Labani wamupeezile Lakeli ukuya mamakwe. Umu manda yaaya, Leza wazumilizye aonsi ukutwala impali. Nomba ndakai Baibo ikatuneena ukuti umonsi afwile ukukwata mama wenga mpo.

Utandikos 29:1-30.