Skip to content

Laibulale

Lolini muli laibulale itu ya mpapulo izikalanda pali Baibo. Welengelini pa intaneti kwene nanti citini daunilodi ya magazini apya aa Lupungu Lwa Mulinzi na Zyukini! alino ni mpapulo zyuze izili apisika. Kutikini amazwi akopelwe limwi aa mpapulo zitu umu ndimi zipusanepusane ukwaula kulipila. Tambini nanti citini daunilodi mavidyo mu ndimi zipusanepusane, kumwi ni ndimi zya uciulu.

 

Ya Magazini

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI

ZYUKINI!

Mabuku nu Tumabuku Tunono

Ivyeo ivipya ivili umu mpapulo zya pa intaneti limwi apa nsita yii, mutanga muvizane umu mpapulo izipulintwe.

Ivipya pa Ukongano wa Citungu

Lolini nanti kopini ivipya ivyativifuma ndi mwamala ukulongana pa wanda onga na onga.

Langizyini Izyati-zifuma

Navyuze Ivingamwazwa

Laibulale pa Intaneti

Londelezyini masambililo amu Baibo pa Intaneti kuomvya mabuku a Nte Zyakwe Yeova.