Accessibility setting

Soololini lulimi

Skip to content

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu
 • Ku Stellenbosch, mu South Africa—Yakusimikila kuli wino akalima myangazi kunzi ya Cape Town

  Ilyasi Ilipi—ku South Africa

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 54,490,000

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 102,606

  • Vilongano: 2,105

  • Antu yano cila Nte aafwile ukusimikila: 531

 • Mu Kamaishi, ku Japan—Ya Nte Yakwe Yeova yakulanda na antu yano yapuswike cilundumusi ni cimuza ca pa manzi mu 2011 mu man’ganda muno yatazile yaikala

  Ilyasi Ilipi—ku Japan

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 126,573,481

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 214,173

  • Vilongano: 3,059

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 591

 • Mu Finnmarksvidda, ku Norway—Yakusimikila umu muzi umwikala antu yano yakaama ukuti Sami

  Ilyasi Ilipi—ku Norway

  • Mpendwa ya yantu aayamo: 5,211,000

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 11,664

  • Vilongano: 168

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 447

 • Ku Atoll Apataki, French Polynesia—Yakutungulula isambililo lya Baibo pa ng’anda ukuomvya ibuku lyakuti Uzye Baibo Ikasambilizya Ukuti Uli?

  Ilyasi Ilipi—ku French Polynesia

  • Mpendwa ya yantu ayamo271,000

  • Ya kasimikila akasambilizya antu Baibo2,914

  • Vilongano35

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila93

YULINI

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

YALINI

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

LUPUNGU LWA MULINZI

NA. 1 2017 Vino Mungacita Pakuti Mwauvwikisya Vino Mukuwelenga Muli Baibo

Ya Nte Yakwe Yeova—Uzye Fwefwe Yaweni?

Swe ya Nte twafuma uku mitundu ipusanepusane ni ndimi zipusanepusane. Nomba twalemana pano fwensi kwene tukalonda ukuomba ivili-vimwi. Lyene ni cacila penepo ica kuti tukalonda ukucindika Yeova, Leza wino Baibolo yalandapo kapya Kaumba wa vintu vyonsi. Tukaezya na maka ukukolanya Yesu Klistu, nupya tukaumvwa ningo sana ndi yakutwama yati Aina Klistu. Swensi kwene tukaomvya insita itu ku kusambilizya antu pali Baibolo na pa Wene wakwe Leza. Fwandi cino twayela ya Nte Yakwe Yeova, a pa mulandu wa kuti tukasimika, nanti kuneena antu pali Yeova Leza na pa Wene wakwe.

Pitinimo mulole vino twakwata pa Intaneti. Welengini Baibolo pa Intaneti Sambililini mumanye vino twaya na vino twazumila.

 

Lembesyini Kusambilila Baibolo

Sambililini Baibolo uwila sile pa nsita ni cifulo ivingamuzipila.

Mavidyo a Ina Klistu

Mavidyo a pa Intaneti aakakomya utailo muli Leza.

Uzye Mukafumya Kwi Impiya Zino Mukaomvya Pakuti Mwavwilizye Umulimo Winu?

Sambililini mumanye vino umulimo wa kusimikila uukaombwa umu nsi yonsi ukatwalilila ukukulilako kwaula kupoka imituulo nanti ciikumi.

Vino ya Nte Yakwe Yeova Yakalongana

Zanini kuno tukalonganila na vino tukapepa.

Mpapulo Izili Penepo

Lolini mpapulo izipya izilipo.

Tambini Mavidyo mu Lulimi lwa Uciulu

Sambililini Baibo kuomvya ya vidyo mu lulimi lwa uciulu