Accessibility setting

Soololini lulimi

Skip to content

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu
 • Mu Valparaiso ku Chile—Yakuwelenga ilembelo muli Baibo

  Ilyasi Ilipi—ku Chile

  • Mpendwa ya yantu ayamo: 18,006,407

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo: 76,296

  • Vilongano: 963

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila: 236

 • Ku nkumba yakwe yemba ku Malindi, Kenya—Yakupeela antu ibuku lyakuti Uzye Baibo Ikasambilizya Ukuti Uli?

  Ilyasi Ilipi—ku Kenya

  • Mpendwa ya yantu aayamo:—47,233,491

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo:—28,005

  • Vilongano:—619

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila:—1,687

 • Mu Wollongong , New South Wales, ku Australia—Yakupeela antu kapepala kakwamilapo antu ku kulongana kwa yantu yonsi

  Ilyasi Ilipi—Ku Australia

  • 23,884,166—Antu yonsi ayamo

  • 67,606—Ya kasimikila aakasambizya antu Baibo

  • 797—Vilongano

  • 1 to 353—Antu yano cila Nte afwile ukusimikila

 • Ku Dyer Bay, Maine, United States—Yakusambilizya ivyaya muli Baibo

  Ilyasi Ilipi—ku United States

  • Mpendwa ya yantu aayamo:—321,773,600

  • Ya kasimikila aakasambilizya antu Baibo:—1,231,867

  • Vilongano:—14,063

  • Antu yano cila Nte afwile ukusimikila:—261

YULINI

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

YALINI

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

“Ilandwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi.”—Mateo 24:14.

NA. 6 2016 LUPUNGU LWA MULINZI

Ya Nte Yakwe Yeova—Uzye Fwefwe Yaweni?

Swe ya Nte twafuma uku mitundu ipusanepusane ni ndimi zipusanepusane. Nomba twalemana pano fwensi kwene tukalonda ukuomba ivili-vimwi. Lyene ni cacila penepo ica kuti tukalonda ukucindika Yeova, Leza wino Baibolo yalandapo kapya Kaumba wa vintu vyonsi. Tukaezya na maka ukukolanya Yesu Klistu, nupya tukaumvwa ningo sana ndi yakutwama yati Aina Klistu. Swensi kwene tukaomvya insita itu ku kusambilizya antu pali Baibolo na pa Wene wakwe Leza. Fwandi cino twayela ya Nte Yakwe Yeova, a pa mulandu wa kuti tukasimika, nanti kuneena antu pali Yeova Leza na pa Wene wakwe.

Pitinimo mulole vino twakwata pa Intaneti. Welengini Baibolo pa Intaneti Sambililini mumanye vino twaya na vino twazumila.

 

Lembesyini Kusambilila Baibolo

Sambililini Baibolo uwila sile pa nsita ni cifulo ivingamuzipila.

Mavidyo a Ina Klistu

Mavidyo a pa Intaneti aakakomya utailo muli Leza.

Uzye Mukafumya Kwi Impiya Zino Mukaomvya Pakuti Mwavwilizye Umulimo Winu?

Sambililini mumanye vino umulimo wa kusimikila uukaombwa umu nsi yonsi ukatwalilila ukukulilako kwaula kupoka imituulo nanti ciikumi.

Vino ya Nte Yakwe Yeova Yakalongana

Zanini kuno tukalonganila na vino tukapepa.

Mpapulo Izili Penepo

Lolini mpapulo izipya izilipo.

Tambini Mavidyo mu Lulimi lwa Uciulu

Sambililini Baibo kuomvya ya vidyo mu lulimi lwa uciulu