Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 43

Yoswa Waaya Intunguluzi

Yoswa Waaya Intunguluzi

MOSE walondanga ukwingila umu Kenani pamwi na ina Izlaeli. Lyene walenzile kuli Yeova ati: ‘Nzumilizye ukulaamba Uluzi Lwa Yodani, nu kulola impanga isuma cuze.’ Nomba, Yeova wamuneenyile ati: ‘Nsaazye! Kusi kwezya ukuneena mazwi yaa nupya!’ Uzye watuumanya umulandu uno Yeova walandiile vivyo?

A pa mulandu wa cintu icacitiike lino Mose umile umu ciliwe. Iusya ukuti, Mose na Aloni yataacindiike Yeova. Yataaneenyile antu ukuti Yeova aliwe wali nu kuyapeela manzi ukufuma umu ciliwe. Ali cino Yeova ataazumilizizye Mose na Aloni ukwingila umu Kenani.

Fwandi lino paapisile sile imyezi inoono ukufuma pano Aloni wafwilile, Yeova waneenyile Mose ukuti: ‘Senda Yoswa nu kumutwala kuli Eleaza simapepo alino mukolonganike na ina Izlaeli yonsi. Lyene uyaneenele pamwi yonsi ukuti Yoswa aali ntunguluzi ipya.’ Mose wacisile vivikwene vino Yeova wamuneenyile, wakwe vino ukulola apa cikope cii.

Lyene Yeova aneena Yoswa ati: ‘Sipa nupya utoopa. Ulatungulula aina Izlaeli ukwingila umu Kenani impanga ino nayalavile, nani ndaaya naawe.’

Lino paapisile insita, Yeova waneenyile Mose ukukwela apapela pa Mwamba wa Nebo uwaela umu mpanga ya Moabu. Lino waali paapa, Mose waweni apa mbalama ya Luzi Lwa Yodani impanga isuma cuze iya Kenani. Yeova walanzile ati: ‘Ii ili mpanga ino naalavile ukupeela uku yana yakwe Abulaamu, Isaki na Yakobo. Nakuzumilizya ukuilola, nomba ntalakuzumilizya ukwingilamo.’

Pa nsita kwene iiya ala Mose acili apapela pa Mwamba wa Nebo, wafwiliile papa kwene. Wafwile ala ali ni myaka ya kuvyalwa 120. Wafwile ala acili na maka, nupya ala na manso yacili yakulola ningo sana. Aina Izlaeli yaali nu ulanda sana nupya yaaloosizye cuze pa mfwa yakwe Mose. Nomba yaali nu luzango pa kukwata Yoswa ukuya intunguluzi yao ipya.