Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 41

Inzoka Ya Mukuwa

Inzoka Ya Mukuwa

UZYE cii, cikuloleka wa nzoka ituntulu iipombiine uku mulando? Awe foo, isi nzoka ituntulu. Inzoka ii, yapangwa sile ukuomvya umukuwa. Yeova waneenyile Mose ukwika inzoka kwene ii apa mulando pakuti antu yaalola kweneko nu kutwalilila ukuya aumi. Nomba inzoka zino ukulola apa musili zyene i zituntulu. Zyatiziluma antu nu kuyalwalika. Uzye watuumanya umulandu?

Umulandu u wakuti aina Izlaeli yati-yailizyanya sana pali Leza na Mose. Yakuilizyanya yakuti: ‘I cani cino watufumizizye uku Eguputo ukuti twize tufwile umu lwanga? Mutaaya amanzi nanti ivyakulya. Tutanga tutwalilile sile ukulya maana.’

Nomba maana i vyakulya ivisuma sana. Yeova wacisile icizungusyo pa kupeela aina Izlaeli ivyakulya kwene vii. Nupya wacisile icizungusyo na cuze pa kuyapeela amanzi. Nomba antu yataataizye pa visuma vyonsi vino Yeova wayacitiile. Fwandi acino Yeova wayatumiile inzoka zyausungu pakuti ayapezye. Inzoka zyalumoozile antu, nupya aingi yaafwile.

Antu yasusile iiza kuli Mose nu kumuneena yati: ‘Twatitwifya, pano ituilizyanya pali Yeova na pali wewe. Acino fwandi pepa kuli Yeova pakuti afumyepo inzoka zii.’

Lyene Mose wapepiileko antu kuli Yeova. Na Yeova waneenyile Mose ukupanga inzoka kwene ii iya mukuwa. Wamuneenyile ukwika inzoka iiyo apa mulando, nu kuti wensi uwalumika, afwile ukulola uku nzoka kwene ii iya mukuwa. Mose wacisile vivikwene vino Leza wamuneenyile. Na antu aalumiike yaatandike ukulola uku nzoka kwene ii iya mukuwa, nu kupola iyapola.

Kuli cimwi cino tungasambilila kuli cii icacitiike. Swensi kwene twaya wa ina Izlaeli alumiike uku nzoka. Swensi kwene tukafwa. Antu yonsi kwene yakakota, ukulwala nu kufwa. Caya vivyo pano umonsi nu mwanaci akutandikilapo, Adamu na Eva, yaapondokiile Yeova, nupya swensi kwene sweswe yana yao. Nomba Leza watupekanyizizya umwakupusukila pakuti tukikale amanda pe.

Yeova watumile Umwana wakwe, Yesu Klistu, ukwiza pano nsi. Yesu yamupampamiile apa mulando, pano antu aingi yelenganyanga ukuti wali umwipe. Lelo, Yeova watumile Yesu ukuti atupususye. Ndi cakuti twalola kuli aliwe, lyene tungaya nu umi wa pe. Nomba, tulasambilila ivingi uku nkoleelo apilyasi lii.

Mpendwa 21:4-9; Yoane 3:14, 15.