Wuok 3:1-22

  • Musa neno yiend kudho ka liel (1-12)

  • Jehova lero tiend nyinge (13-15)

  • Jehova chiko Musa (16-22)

3  Musa ne kwayo jamb Jethro+ ma ne en jaduong’ne* kendo jadolo e piny Midian. Chieng’ moro ka en e thim kochomo yor podho chieng’ gi jamni, nochopo Horeb+ ma en god Nyasaye madier.  Malaika mar Jehova nofwenyorene e mach ma liel e yiend kudho+ moro. To kaka nomedo ng’iye, noneno ka yienno liel aliela to ok wang’.  Eka Musa nowacho niya: “We adhi anon ane hono ma miyo yadhno liel aliela to ok wang’.”  Ka ne Jehova Nyasaye oneno ka Musa sudo mondo ong’i yadhno, noluonge gie yadhno niya: “Musa! Musa!” mi Musa nodwoke kama: “An ka.”  Kae to Nyasaye nowachone niya: “Kik isud machiegni. Lony wuoche e tiendi, nikech ka michung’ieno en ka maler.”  Mi nomedo nyise kama: “An Nyasach kwereni,* Nyasach Ibrahim,+ Nyasach Isaka,+ kendo Nyasach Jakobo.”+ Mi Musa noumo wang’e nikech noluoro ng’iyo Nyasaye madier.  Jehova nomedo wachone niya: “Adier aseneno kaka joga sandore Misri, kendo asewinjo ywakgi nikech isandogi gi tich matek; ang’eyo maber lit ma giwinjo.+  Analor mondo aresgi e lwet Jo-Misri+ kendo anagolgi e pinyno ka aterogi e piny ma jaber kendo malach, piny mopong’ gi chak kod mor kich,+ piny Jo-Kanaan, Jo-Hiti, Jo-Amor, Jo-Perizi, Jo-Hivi, kod Jo-Jebus.+  Koro ne! Ywak mar Jo-Israel osechopona, bende aseneno kaka Jo-Misri sandogi marach.+ 10  Omiyo, koro bi mondo aori ir Farao mondo igol joga ma Jo-Israel oa e piny Misri.”+ 11  To Musa nopenjo Nyasaye madier kama: “An ng’a ma dadhi ir Farao ma agol Jo-Israel e piny Misri?” 12  Nyasaye nodwoke niya: “Anabed kodi,+ kendo kisegolo joga Misri, unulama* e godni.+ Mano e ma biro nyisi ni an e ma ne aori.” 13  To Musa nowacho ne Nyasaye madier kama: “Ka adhi ir Jo-Israel ma anyisogi ni, ‘Nyasach kwereu oseora iru,’ to gipenja ni, ‘Nyinge ng’a?’+ Abiro dwokogi nang’o?” 14  Omiyo, kama e kaka Nyasaye nonyiso Musa: “Anabed Gima Adwaro* Bedo.”*+ Kae to nomedo wacho niya: “Ma e gima ininyis Jo-Israel, ‘Anabed oseora iru.’”+ 15  Nyasaye nowacho ne Musa kendo niya: “Ma e gima ininyis Jo-Israel, ‘Jehova Nyasach kwereu, Nyasach Ibrahim,+ Nyasach Isaka,+ kendo Nyasach Jakobo+ oora iru.’ Ma e nyinga nyaka chieng’,+ kendo ma e kaka tienge duto biro para. 16  Koro dhiyo mondo ichok jodong Israel kendo iwachnegi ni, ‘Jehova Nyasach kwereu, Nyasach Ibrahim, Isaka, gi Jakobo, osefwenyorena kendo owachona kama: “Adier aseneno kaka isandou+ kendo aseneno gik mitimonu e piny Misri. 17  Omiyo, aseng’ado ni abiro golou e sand+ muyudo e lwet Jo-Misri mi ateru e piny Jo-Kanaan, Jo-Hiti, Jo-Amor,+ Jo-Perizi, Jo-Hivi, kod Jo-Jebus,+ ma en piny mopong’ gi chak kod mor kich. ”’+ 18  “Jodong Israel biro winji+ kendo ibiro dhi kodgi ir ruodh Misri, to unuwachne niya: ‘Jehova Nyasach Jo-Hibrania+ osewuoyo kodwa. Koro yienwa wadhi wuodh ndalo adek e thim mondo wachiw misango ne Jehova Nyasachwa.’+ 19  Kata kamano, ang’eyo maber ni ruodh Misri ok bi yienu udhi mak mana kochune.+ 20  Omiyo, abiro rieyo lweta kendo goyo Misri gi masiche madongo, eka obiro weyou mondo udhi.+ 21  Abiro miyo Jo-Misri onyis joga ng’wono, kendo chieng’ muwuok, ok unuwuog gi lwetu nono.+ 22  Dhako ka dhako biro kwayo jirande kaachiel gi dhako modakgo e ode gik molos gi fedha kod dhahabu, kaachiel gi lewni, kendo yawuotu gi nyiu norwakgi; omiyo, unuyak Jo-Misri adier.”+

Weche Moler Piny

Tiende ni, wuon chi Musa.
Kata, “Nyasach wuonu.”
Kata, “unutina.”
Kata, “Gima Ayiero.”