Barua mar Ariyo mar Petro 1:1-21

  • Mos (1)

  • Timuru matek mondo luong maru obed madier (2-15)

    • Kido mamoko e wi yie (5-9)

  • Wach mokor osebedo madier chuth (16-21)

1  An Simon Petro, misumba Yesu Kristo kendo jaotene, andikonu un jo moseyudo yie ma jaber ahinya kaka marwa, kokalo kuom tim makare mar Nyasachwa kod mar Jawarwa Yesu Kristo:  Ng’wono mogundho kod kuwe mondo omedrenu kokalo kuom ng’eyo malong’o+ ma un-go e wi Nyasaye kod Yesu Ruodhwa,  nimar teko mar Nyasaye osemiyowa* gik moko duto ma konyowa dak e ngima ma nyiso ni wachiwore chuth ne Nyasaye, nikech wan gi ng’eyo malong’o e wi Jal ma noluongowa+ kokalo kuom duong’ kod tim maber.  Kokalo kuom gigo, osesingonwa* gik mabeyo kendo madongo ahinya,+ mondo kokalo kuomgi ubed e kit Nyasaye,+ nikech wasetony e kethruok ma gombo maricho mag pinyni kelo.  Nikech mano, timuru kinda duto+ mondo e wi yie maru, ubed gi tim maber,+ to e wi timu maber, ubed gi ng’eyo,+  to e wi ng’eyo, ubed gi ritruok, to e wi ritruok,+ ubed gi sinani, to e wi sinani, uchiwru chuth ne Nyasaye,+  to e wi chiwruok chuth ne Nyasaye, ubed gi hera mar owete, to e wi hera mar owete, ubed gi hera.+  Nikech ka kidogo obedo kuomu kendo gigundho kuomu chuth, gibiro geng’ou mondo kik ubed jo ma budho abudha nono kata ma onge nyak+ kuom wach ng’eyo malong’o ma usebedogo e wi Ruodhwa Yesu Kristo.  Nimar jal ma onge kidogo en muofu, odino wang’e kik one ler,*+ kendo wiye osewil ni ne osepwodhe moweyo richone+ machon. 10  Kuom mano, owetena, timuru matek mondo une ni uchung’ motegno kaka jo ma Nyasaye ne oluongo+ kendo yiero adier, nimar ka udhi nyime timo gigo, ok unurem e yo moro amora ngang’.+ 11  To adier, e yo ma kamano ibiro miu gueth maduong’ mar donjo e Pinyruoth+ mochwere mar Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo.+ 12  Nikech mano, kinde duto adwaro ni aparnu wechego kata obedo ni ung’eyogi kendo useguroru motegno e adiera man kuomu. 13  Ka pod an e hemani,*+ akwano ni en gima kare mondo aparnu wechego ka achiewogo pachu,+ 14  nikech ang’eyo ni hemba ibiro gol oko machiegni, mana kaka Ruodhwa Yesu Kristo ne olerona malong’o.+ 15  Kinde duto abiro timo kar nyalona mondo bang’ ka asea, upar* wechegi un uwegi. 16  Nikech ne ok watiyo gi sigendni mag miriambo mochuogi gi riekni mag dhano kane wanyisou wach teko mar Ruodhwa Yesu Kristo kod wach kinde ma biro yudo ka koro entie, to ne en nikech ne waneno duong’ ma en-go gi wang’wa.+ 17  Nikech nomiye luor kod duong’ koa kuom Nyasaye Wuoro ka nonyise weche ma chal gi ma luwogi kokalo kuom duong’ miwuoro: “Ma Wuoda ma ahero, kendo amor kode.”+ 18  Ee, ne wawinjo wechego koa e polo sa ma ne wan kode e got maler. 19  Omiyo, wach mokor koro osebedonwa madier chuth, kendo utimo maber kuom keto pachu ahinya kuom wachno mana kaka duket wang’u kuom taya+ ma rieny ka ma nitiere mudho (nyaka chop piny ru kendo sulwe mokinyi+ orieny) ei chunyu. 20  Nimar useng’eyo wachni motelo, ni onge wach moro amora mokor ei Ndiko ma dhano e ma ne osiekogo gi pache owuon. 21  Nikech onge kinde moro amora ma wach mokor ne obiro nikech dwaro mar dhano,+ to ji ne wacho weche moa kuom Nyasaye kaluwore gi kaka roho maler ne tayogi.+

Weche Moler Piny

Kata, “osemiyowa nono.”
Kata, “osesingonwa nono.”
Kata nyalo bedo, “odino wang’e kik one gik man mabor.”
Tiende ni, ringrene.
Kata, “uwach; uhul.”