Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA SATANI U TEÑI?

Kana Satani ki Sisupo Feela se si Yemela Bumaswe?

Kana Satani ki Sisupo Feela se si Yemela Bumaswe?

Ku bunolo ku nahana kuli Satani ye lu balanga ka za hae mwa Bibele ki sisupo feela se si yemela bumaswe. Kono kana luli kona ze i luta Bibele zeo? Haiba ki cwalo, ki kabakalañi Bibele ha i bonisa kuli Satani naa ambozi ni Jesu Kreste, ni Mulimu ya Maata-Ote? Ha lu nyakisiseñi likezahalo ze peli fo ne ku bezi ni lipuisano ze cwalo.

MUTA SATANI NAA AMBOZI NI JESU

Jesu ha kalisa bukombwa bwa hae, Diabulosi naa mu likile halaalu. Lwa pili, Satani naa likile ku hapeleza Jesu kuli a itusise ka nzila ye fosahezi maata a naa filwe ki Mulimu, kuli a felisa tala ya naa utwa. Kihona cwale, Diabulosi a lika Jesu kuli a beye bupilo bwa hae mwa lubeta ka bomu ka mulelo feela wa kuli a iponahalise. Kwa mafelelezo, Satani a sepisa Jesu kuli naa ka mu fa mibuso kaufela ya lifasi ha naa ka mu lapela feela nihaiba hanyinyani. Jesu naa tuzi miliko ya Satani yeo, mi naa alabile ka ku itusisa Mañolo.—Mateu 4:1-11; Luka 4:1-13.

Jesu naa ambola ni mañi? Kana naa ambola ni bumaswe bo ne bu li mwa pilu ya hae? Mañolo a bulela kuli, Jesu naa “likilwe mwa lika kaufela sina luna, kono a si na sibi.” (Maheberu 4:15) Bibele hape i bulela kuli: “Naa si ka eza sibi, mi bupumi ne bu si ka fumanwa mwa mulomo wa hae.” (1 Pitrosi 2:22) Jesu naa zwezipili ku ba ya petehile, mi naa zwezipili ku sepahala. Naa si ka tuhelela mukwa ufi kamba ufi o maswe ku ba mwa pilu ya hae. Kwa iponahalela hande kuli Jesu naa sa amboli ni bumaswe bo ne bu li mwa pilu ya hae, kono naa ambola ni sibupiwa se si li teñi luli.

Puisano ye swana yeo, i fa bupaki bo buñwi bwa kuli Satani ki sibupiwa se si li teñi luli.

  • Mu hupule kuli Diabulosi naa sepisize Jesu kuli naa ka mu fa mibuso kaufela ya lifasi ha naa ka mu lapela feela nihaiba hanyinyani. (Mateu 4:8, 9) Mpo yeo ne i si ke ya ba ni taluso kambe Satani haki sibupiwa se si li teñi. Fahalimu a seo, Jesu naa si ka kakanya taba ya kuli Satani u na ni maata a ku mu fa mibuso.

  • Jesu ha sa tulile miliko yeo, Diabulosi “a mu siya ku fitela nako ye ñwi hape.” (Luka 4:13) Taba ye i bonisa kuli Satani haki sisupo feela se si yemela bumaswe, kono ki sila se si tundamezi ku peta milelo ya sona.

  • Mu lemuhe kuli mangeloi naa tile ku to kombwekela Jesu. (Mateu 4:11) Kana mu nahana kuli mangeloi ao, ki libupiwa za moya ze li teñi luli ze ne tilo susueza Jesu ni ku mu tusa? Ki cwalo luli. Haiba ki cwalo, kana kwa swanela ku nahana kuli Satani yena haki sibupiwa sa moya se si li teñi?

 MUTA SATANI NAA AMBOZI NI MULIMU

Taba ya bubeli ye lu ka nyakisisa i ama muuna ya naa saba Mulimu ya bizwa Jobo. Taba yeo i bonisa kuli Diabulosi naa ambozi habeli ni Mulimu. Mwa lipuisano ze peli zeo, Mulimu naa lumbile Jobo bakeñisa busepahali bwa hae. Satani naa bulezi kuli Jobo naa sebeleza Mulimu bakeñisa buitati, ili ku talusa kuli Jobo naa sepahala ku Mulimu kabakala kuli naa mu shemubile. Ka mubulelelo o muñwi, Diabulosi naa talusa kuli yena naa ziba hande Jobo ku fita mo Mulimu naa zibela Jobo. Jehova a lumeleza Satani kuli a amuhe Jobo liluo la hae, bana ba hae, mane ni buiketo bwa hae bwa kwa mubili. * Hamulaho wa nako, kwa bonahala hande kuli Jehova naa bulezi niti ka za Jobo ni kuli Satani ne li lihata. Mulimu naa fuyauzi Jobo bakeñisa busepahali bwa hae.—Jobo 1:6-12; 2:1-7.

Mwa lipuisano zeo Mulimu naa bile ni zona ni Satani, kana kikuli Jehova naa ambola ni mukwa o maswe o ne u li mwa pilu ya hae? Bibele i bulela kuli: “Nzila ya Mulimu i lukile.” (2 Samuele 22:31) Bibele hape i bulela kuli: “Ki ya kenile, ki ya kenile, ki ya kenile Jehova Mulimu, ya Maata-Ote.” (Sinulo 4:8) Ku kena ku talusa ku sa silafala ni haiba hanyinyani kamba ku sa ba ni sibi. Jehova u petahalile, ha ku na se si nyazahala ku yena. Mi ha koni ku ba ni mukwa ufi kamba ufi o maswe.

Puisano ya Satani ni Mulimu ne i tahiselize muuna ya bizwa Jobo manyando a matuna

Nihakulicwalo, ba bañwi ba kana ba bulela kuli nihaiba yena Jobo ya bulezwi mwa likande leo ne si mutu ya naa li teñi luli, kacwalo puisano yeo ne li ya ku ikupulela feela. Kono kana muhupulo o cwalo u lukile? Libuka ze ñwi za mwa Bibele li bonisa kuli Jobo ne li mutu ya naa li teñi luli. Ka mutala, kwa liñolo la Jakobo 5:7-11, Jobo u itusizwe sina mutala o tusa Bakreste kuli ba zwelepili ku itiisa mwa linako ze taata ni ku ba hupulisa kuli Jehova wa fuyaulanga batu ba ba itiisa ka nzila ye cwalo. Taba yeo ne i si ke ya tusa Bakreste kambe Jobo ne si mutu ya naa li teñi luli ni kuli twaniso ye ne zwa ku Satani ne li taba ya ku ikupulela feela. Ku tuha fo, liñolo la Ezekiele 14:14, 20, li bulela kuli Jobo, Nuwe, ni Daniele ne li baana ba balaalu ba ba lukile. Ka ku swana ni Nuwe ni Daniele, Jobo naa li teñi luli, mi ne li muuna ya naa na ni tumelo ye tuna. Bakeñisa kuli Jobo naa li teñi luli, kwa swanela ku utwisisa kuli munyandisi wa hae ki sibupiwa se si li teñi luli.

Bibele i bonisa hande kuli Satani ki sibupiwa sa moya se si li teñi. Kono mu kana mwa ipuza kuli: ‘Kana wa kona ku ni tahiseza butaata hamoho ni lubasi lwa ka, ka nako ya cwale?’

KU CWAÑI MWA LINAKO ZA LUNA?

Mu nge kuli sikwata sa likebenga si taselize sibaka se mu pila ku sona ka sipundumukela. Ku si na ku kakanya, buiketo bwa mina ni mubonelo wa lika wa be mu pila mabapa ni bona ne u ka amiwa. Cwale ha mu nyakisise nto ye swana ni yeo: Satani ni madimona hae ili mioya ye li teñi luli, sina feela yena, ba kwenuhezi Mulimu, mi ka sipundumukela ba lundulezwi fa lifasi. Ki lifi ze zwile mwateñi? Mu nahane feela ze mu bonanga mwa makande ibe a mwa naha ya mina kamba mwa linaha li sili.

  • Kana mu bona kuli likezo za ku tokwa mulao ni za bukebenga li sweli ku ekezeha hahulu, ku si na taba ni buikatazo bo bu sweli ku eziwa mwa lifasi kaufela bwa ku lika ku felisa likezo zeo?

  • Kana mu bona kuli lika za ku itabisa ka zona ze ama tumelo ya mioya li sweli ku ekezeha hahulu, ku si na taba ni kuli lika zeo li bilaeza bashemi ba bañata?

  • Kana mu lemuhile kuli libaka ze ba pila batu ku zona li sweli ku sinyiwa, ku si na taba ni buikatazo bo bu sweli ku eziwa bwa ku tibela muinelo wo?

  • Kana kwa bonahala kuli ku na ni nto ye fosahalile kwa batu, ni kuli ku na ni nto ye ñwi ye maata ye sweli ku libisa batu kwa kozi?

Shangwe ha mu bone ya bulelwa ki Bibele kuli ki yena ya tahisa mataata mwa lifasi, i bulela kuli: “Kamukwaocwalo drakoni ye tuna ya nepelwa mwa lifasi, yena noha ya kale, ya bizwa Diabulosi ni Satani, ya nzaa kelusa lifasi kaufela; naa nepezwi mwa lifasi, ni mangeloi a hae a nepelwa hamoho ni yena mwa lifasi. . . . Bumai ki bwa lifasi ni liwate, kakuli Diabulosi u shetumukezi ku mina, a halifile maswe, ka ku ziba kuli u siyalezwi ki nako ye nyinyani.” (Sinulo 12:9, 12) Hamulaho wa ku nyakisisa bupaki, batu ba bañata ba fitile fa ku lumela kuli Satani ki sibupiwa sa moya se si maswe hahulu ili se si kukueza batu mwa lifasi kaufela.

Mu kana mwa nahana ka mo mu kona ku i sileleleza. Ao ki maikuto a utwahala. Taba ye tatama i na ni liakalezo ze tusa.

^ par. 12 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo li patululezwi mwa Bibele.