Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA SATANI U TEÑI?

Kana Satani U Teñi?

Kana Satani U Teñi?

Siswaniso se si cakuzwi fa licwe sa kwa Madrid, mwa naha ya Spain, se si bonisa kuli Satani ki lingeloi le li maswe, le li wile

Bo ROGELIO ba kwa El Salvador, ne ba bulezi kuli: “Ha ne ni sa hula, inze ni sa li feela kashimani, ha ne ni tapalanga, boma ne ba ni bulelelanga kuli, ‘Diabulosi wa taha ku to ku nga!’ Mi ne ni alabanga kuli, ‘Ha tahe!’ Ne ni lumela kuli Mulimu u teñi, isiñi Satani.”

Kana mwa lumelelana ni mubonelo u ne ba na ni ona bo Rogelio inze ba sa li banana? Kwa mibonelo ye latelela, ki ufi o mu bona kuli u lukile?

  • Satani haa yo, ki sisupo feela se si yemela bumaswe.

  • Satani u teñi, kono ha na hahulu taba ni batu.

  • Satani ki sibupiwa sa moya se si maata se si sweli kukueza hahulu batu.

Mibonelo yeo kaufelaa i na ni ba ba i yemela, mwendi mane i yemelwa ki batu ba bañata-ñata. Kono kana luli lwa tokwa ku ziba mubonelo o lukile? Haiba kuli Satani haa yo, fohe ba ba lumela kuli u teñi ba pumilwe. Haiba kuli Satani u teñi, kono inze a si na taba ni batu, fohe batu ba bañata ba ba ikalezwi ka za hae kamba ku mu saba ha bana libaka la ku eza cwalo. Kono haiba kuli Satani ki lihata le li zamaisa lika, miinelo, ni batu, fohe u kona ku tahisa butaata bo butuna hahulu ku fita mo ba nahanela batu ba bañata.

Ha lu nyakisiseñi mo Bibele i alabela lipuzo ze: Satani ki mañi—kana ki sisupo feela se si yemela bumaswe kamba ki sibupiwa sa moya? Haiba kuli Satani u teñi, kana wa kona mi tahiseza butaata? Haiba ki cwalo, mu kona ku isileleza cwañi ku yena?