Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 PUISANO NI MUÑAA NDU

Mubuso wa Mulimu ne U Kalile Lili ku Busa? (Kalulo 2)

Mubuso wa Mulimu ne U Kalile Lili ku Busa? (Kalulo 2)

Taba ye tatama ki mutala wa puisano ya kona ku ba ni yona Paki ya Jehova ni mutu yo muñwi. Lu nge kuli Paki ya bizwa Mukubesa u izo pota hape kwa ndu ya muuna ya bizwa Wamui.

KU LUNDULULA KA BUKUSWANI ZA TOLO YA NEBUKADENEZARE

Bo Mukubesa: Ni tabile hahulu ku kopana ni mina hape bo Wamui. Ni ikolanga hahulu tuto ya Bibele ye lu ba nga ni yona sunda ni sunda. * Mu zuha cwañi?

Bo Wamui: Na zuha hande.

Bo Mukubesa: Ni tabile hahulu ku utwa kuli mwa zuha hande. Nako ye felile, ne lu ikambotile ka za libaka Lipaki za Jehova ha ba bulelanga kuli Mubuso wa Mulimu ne u kalile ku busa ka silimo sa 1914. * Ha ne lu nze lu ikambota, ne lu fumani bupaki bo buñwi mwa bupolofita bo bu ñozwi mwa Bibele kwa Daniele kauhanyo 4. Kana mwa hupula ze ñozwi kwa liñolo leo?

Bo Wamui: I bulela za tolo ya Mulena Nebukadenezare ye ama kota ye tuna.

Bo Mukubesa: Eni, mu bulezi niti. Mwa tolo yeo, Nebukadenezare naa boni kota ye tuna hahulu yeo butelele bwa yona ne bu yo swala kwa lihalimu. Naa utwile lingeloi la Mulimu inze li fa taelo ya kuli kota yeo i lemiwe, kono lisina ni mibisi ya yona li si ke za kumulwa. Hamulaho wa ‘myaha ye 7,’ kota yeo ne i ka shoshela hape. * Hape ne lu nyakisisize ka za libaka bupolofita bo, ha bu na ni litalelezo ze peli. Kana mwa hupula talelezo ya pili ya bupolofita bo?

Bo Wamui: Ne i ama ku ze ne ezahezi ku Nebukadenezare, nji cwañi? Naa takani ka lilimo ze 7.

Bo Mukubesa: Ona cwalo feela. Nebukadenezare naa takani ka nako ye kuswani, mi kacwalo naa sa koni ku busa ka nako yeo. Kono talelezo ye tuna ya bupolofita bo, i ama kwa nako yeo puso ya Mulimu ne i ka yemiswa ka myaha ye 7. Sina mo ne lu bonezi, myaha ye 7 ne i kalile muta muleneñi wa Jerusalema ne u sinyizwe ka silimo sa 607 B.C.E. Ku zwa feela ka nako ona yeo, fa lifasi ne ku si ka ba ni mulena ya na yemela Jehova ku busa batu ba Hae. Kono hamulaho wa myaha ye 7, Jehova naa ka keta Mubusi yo munca wa batu ba hae, mi Mubusi yo naa ka ba wa kwa lihalimu. Ka mubulelelo o muñwi, ku fela kwa myaha ye 7 ne ku ka talusa makalelo a puso ya Mubuso wa Mulimu kwa lihalimu. Kono se lu nyakisisize kale ka za fo ne ikalezi myaha ye 7. Kacwalo, haiba lu ziba butelele bwa nako ye ne i tandile myaha ye 7, u zibe lu ka ziba fo ne u kalezi ku busa Mubuso wa Mulimu. Kana mwa utwisisa litaba ze ni sweli ku bulela?

Bo Wamui: Eni, lundululo ye, i ni tusize ku hupula litaba ze ne lu i tutile nako ye felile.

Bo Mukubesa: Ki hande. Ha lu kaliseñi puisano ya luna, mi lu nyakisise butelele bwa myaha ye 7. Kihona ni sa zo feza ku bala ka za taba ye, kuli ni ikupulise  lisupo ze tuna. Ni ka lika ka mo ni konela kaufela ku talusa lisupo zeo.

Bo Wamui: Ki hande.

MYAHA YE 7 YA FELA—MAZAZI A MAUNGULELO A KALISA

Bo Mukubesa: Mwa talelezo ya pili ya bupolofita bo bu ama Nebukadenezare, myaha ye 7 ne i yemela lilimo ze 7. Kono mwa talelezo ye tuna ye ama Mubuso wa Mulimu, myaha ye 7 i swanela ku ba nako ye telele ye fitelela lilimo ze 7.

Bo Wamui: Ki kabakalañi ha mu bulela cwalo?

Bo Mukubesa: Libaka le liñwi ki le, mu hupule kuli myaha ye 7 ne i kalile muta muleneñi wa Jerusalema ne u sinyizwe ka silimo sa 607 B.C.E. Haiba lu kala ku bala ku zwa ka silimo seo, myaha ye 7 ne i ka fela ka silimo sa 600 B.C.E. Kono ha ku na nto ye ne ezahezi ka silimo seo ye ama puso ya Mulimu. Kwandaa zeo, sina ha se lu nyakisisize kale, lilimo ze ñata-ñata hamulaho wa fo, Jesu ha naa li fa lifasi, naa bulezi kuli myaha ye 7 ne i si ka fela kale.

Bo Wamui: Ki cwalo luli. Cwale ki kale ni hupula.

Bo Mukubesa: Kacwalo, mwa sibaka sa ku ba feela lilimo ze 7, myaha ye 7 i swanela ku ba nako ye telele luli.

Bo Wamui: I swanela ku ba nako ye kuma kai?

Bo Mukubesa: Buka ya Sinulo, ye na ni litaba ze bato swana ni ze mwa buka ya Daniele, i lu tusa ku ziba kuli myaha ye 7 i kuma kai luli. I bonisa kuli “nako i liñwi ni linako ni licika la nako” kamba linako ze taalu ni hafu li likana ni mazazi a 1,260. * Kacwalo, myaha ye 7 kamba linako ze 7—ili linako ze taalu ni hafu ha li taimiswa ka 2—i likana ni mazazi a 2,520. Kana mwa utwisisa litaba ze ni sweli ku bulela?

Bo Wamui: Eni, na utwisisa. Kono se ni sa utwisisi ki ka mo taba ye i boniseza kuli Mubuso wa Mulimu ne u kalile ku busa ka silimo sa 1914.

Bo Mukubesa: Oho, ha lu nyakisiseñi hande taba ye. Mwa bupolofita bwa Bibele, lizazi fokuñwi li yemelanga silimo. * Haiba lu bulela kuli lizazi li li liñwi li yemela silimo, u zibe myaha ye 7 i ka likana ni lilimo ze 2,520. Ha lu bala lilimo ze 2,520 ku zwa ka silimo sa 607 B.C.E., lilimo zeo li ka felela mwa silimo sa 1914. * Kona mo lu zibela kuli myaha ye 7 ne i felile ka silimo sa 1914, ni kuli ki sona silimo sa naa kalile ku busa Jesu, yena Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Mi nto ya butokwa ni ku fita kikuli, ku zwa feela ka silimo sa 1914, ku bile ni likezahalo ze tuna fa lifasi ili likezahalo ze ne polofitilwe kuli ne li ka ba teñi mwa mazazi a maungulelo.

Bo Wamui: Ki likezahalo mañi zeo?

Bo Mukubesa: Ha mu bone za naa bulezi Jesu kwa liñolo le la Mateu 24:7. Ha naa bulela ze ne ka ezahala ka nako ya naa ka kala ku busa kwa lihalimu, Jesu naa bulezi kuli: “Sicaba si ka lwanisa sicaba se siñwi, ni mubuso u lwanise mubuso o muñwi, mi ku ka ba ni matala ni lizikinyeho za lifasi mwa sibaka se siñwi ku ya ku se siñwi.” Mu lemuhe kuli Jesu naa bulezi kuli ka nako yeo ne ku ka ba ni matala ni lizikinyeho za lifasi. Mwa lifasi ku bile hahulu ni likezahalo ze cwalo haisali ku zwiwa ka silimo sa 1914, nji haki cwalo?

Bo Wamui: Ki cwalo luli.

Bo Mukubesa: Mwa timana ye, Jesu hape naa bulezi kuli ne ku ka ba ni lindwa ka nako ya naa ka ba Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Mi buka ya mwa Bibele ya Sinulo ne i polofitile ka za lindwa ze ne ka lwanwa mwa linaha mane ni lindwa ze ne ka ama lifasi kaufela mwa linako za maungulelo. * Kana mwa hupula silimo fo ne i kalezi Ndwa ya Lifasi ya Pili?

Bo Wamui: Ne li ka silimo sa 1914, sona silimo se mu bulezi kuli ki sona sa naa kalile ku busa Jesu! Ne ni si ka nahana za taba ye ka nzila ye.

Bo Mukubesa: Ha lu kopanya litaba ze kaufela, ili  bupolofita bo bu bulela za myaha ye 7, ni bupolofita bo buñwi bwa mwa Bibele bo bu supa kwa mazazi a maungulelo, lu fita fa ku utwisisa hande taba ye. Lipaki za Jehova ba ikolwisa ka ku tala kuli Jesu naa kalile ku busa sina Mulena wa Mubuso wa Mulimu ka silimo sa 1914 ni kuli mazazi a maungulelo naa kalile ka silimo se si swana seo. *

Bo Wamui: Ni sa lika ka taata kuli ni utwisise litaba ze kaufela.

Bo Mukubesa: Yeo ki nto ye utwahala luli. Sina ha ne ni talusize kwa makalelo, ni na ne ku ni ngezi nako ye telele kuli ni utwisise hande taba ye. Kono ni sepa kuli puisano ye lu bile ni yona ye, i mi tusize ku ziba kuli ku si na taba ni kuli silimo sa 1914 ha si si ka bulelwa mwa Bibele, lituto za Lipaki za Jehova ka za silimo sa 1914 li tomile fa litaba ze mwa Bibele.

Bo Wamui: Ki niti, nto ye ni tabisanga hahulu ka za mina kikuli lituto za mina kaufela li tomile fa Bibele. Haki za ku ikupulela feela. Kono ku na ni taba ye ni bela hahulu taata ku i utwisisa. Ki kabakalañi Mulimu ha naa si ka lu bulelela feela mwa Bibele kuli silimo sa 1914 ki sona silimo sa naa ka kala ku busa Jesu kwa lihalimu?

Bo Mukubesa: Yeo ki puzo ye nde hahulu, bo Wamui. Niti kikuli mwa Bibele ku na ni litaba ze ñata ze si ka bulelwa ka ku nonga. Kono puzo kikuli, ki kabakalañi Mulimu ha naa lukisize kuli Bibele i ñolwe ka nzila ye tokwa kuli mutu a eze buikatazo kuli a utwisise litaba ze ku yona? Mwendi lwa kona ku to nyakisisa za taba yeo ha ni ka to mi potela hape.

Bo Wamui: Ku lukile hahulu.

Kana ku na ni taba ye ñwi ya mwa Bibele ye mu sa utwisisangi? Kana mwa itakaleza ku ziba ze ñata ka za litumelo ni lika ze ba ezanga Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mwa kona ku buza yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Mi u ka tabela ku ikambota ni mina litaba ze cwalo.

^ par. 5 Lipaki za Jehova ba na ni tukiso ya ku itutanga Bibele ni batu fa mandu a bona ku si na tifo.

^ par. 7 Mu bone taba ye li: “Puisano ni Muñaa Ndu—Mubuso wa Mulimu ne U Kalile Lili ku Busa?—Kalulo 1” ye mwa Tawala ya Mulibeleli ya October 1, 2014.

^ par. 24 Mu bone taba ye li: “Tolo ya Nebukadenezare.”

^ par. 30 Mu bone kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.