Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Itebuha Luli Limbuyoti za Mina?

Kana Mwa Itebuha Luli Limbuyoti za Mina?

 Kana Mwa Itebuha Luli Limbuyoti za Mina?

HA SE ba lukuluzwi ka makazo mwa butanga bwa mwa Egepita, bana ba Isilaele kwa makalelo ne ba tabezi ku ba ni tukuluho ya ku lapela Jehova. (Ex. 14:29–15:1, 20, 21) Kono hamulahonyana wa fo, mubonelo wa bona wa cinca. Ba kala ku bilaela ka za bupilo bwa bona. Libaka? Kakuli ne ba tuhezi ku hupula za naa ba ezelize Jehova ni ku kala ku isa hahulu mamelelo kwa bumaswe bwa ku pila mwa lihalaupa. Ne ba ize ku Mushe: “Kiñi se mu lu zwisize mwa Egepita, kuli lu to shwela mwa lihalaupa? Kakuli kwanu ha ku na buhobe, ha ku na mezi; mi lipilu za luna li tinilwe ki buhobe bo, bo bu sa zibahali [manna].”—Num. 21:5.

Lilimo-limo hasamulaho, Mulena Davida wa Isilaele wa kwaikale naa opezi kuli: “Ni itiisize mwa ku sepa sishemo sa hao; pilu ya ka i tabile kakuli u ni pilisize; ni ka opelela Muñaa Bupilo, kakuli u ni ezize hande.” (Samu 13:5, 6) Davida naa si ka libala sishemo sa Jehova se si lilato ku yena. Kono kamita naa nahananga ka za teñi. (Samu 103:2) Ni luna Jehova u lu ezize hande, mi ne lu ka eza hande ku sa keshebisa za lu ezelize. Kacwalo ha lu nyakisiseñi limbuyoti ze ñwi za lu fa Mulimu kacenu.

Ku ba ba ‘Likunutu za Jehova’

Walisamu naa opezi kuli: “Ba ba saba Muñaa Bupilo ki ba likunutu za hae.” (Samu 25:14) Ki tohonolo luli kwa batu ba ba si ka petahala ku ba mwa sango se situna sa ka butu ni Jehova! Kono ku cwañi haiba lu patehiswa hahulu ki misebezi ya mwa bupilo ya ka zazi kuli mane ha lu sa na hande nako ya ku lapela? Mu nahane ze ka ezahala fo kwa bulikani bwa luna ni Jehova. Ka ku ba Mulikanaa luna, Jehova u libelela kuli lu ka mu sepa ni ku lukuluha ku yena mwa tapelo,  ku mu taluseza lika ze lu saba, litakazo za luna, ni lipilaelo za luna. (Liprov. 3:5, 6; Mafil. 4:6, 7) Kacwalo, kana ne ku si ke kwa ba hande ku nyakisisa litapelo ze lu lapelanga?

Mutangana ya li Paki ya bizwa Paul ha na nahana za litapelo za hae, a lemuha kuli na tokwa ku eza se siñwi kuli a kone ku li bolosola. * Naa ize: “Ne se ni na ni mukwa wa ku itusisanga manzwi a swana ha ni lapela ku Jehova.” Paul ha naa ezize patisiso ka za taba ya tapelo mwa Watch Tower Publications Index, a fita fa ku ziba kuli mwa Bibele ku na ni litapelo ze bato eza 180. Ku zona, batanga ba Jehova ba kwaikale ne ba fitisize maikuto a bona a kwa pilu ku Jehova. Paul naa ize: “Ka ku yeya mitala ye cwalo ya mwa Mañolo, ne ni itutile ku lapela ka za litaba ze nongile. Ku eza cwalo ku ni lutile ku lukuluha ku Jehova. Nako ye, ku sutelela ku yena ka tapelo kwa tabisa.”

“Lico ka Nako ye Lukela”

Mbuyoti ye ñwi ya lu file Jehova ki niti ya mwa Mañolo ya lu kapwekile. Ha lu nze lu ikola lico ze nde ze ñata za kwa moya, lwa swanela luli ku wabelwa ni ku “opela, lipilu inze li tabile.” (Isa. 65:13, 14) Kono lu na ni ku tokomela kuli ha lu tuheleli lika ze maswe ku folisa cisehelo ya luna kwa neku la niti ye lu itutile. Ka mutala, ku teeleza kwa litaba za bakwenuheli ku kona ku lyanganisa mihupulo ya luna ni ku lu palelwisa ku bona butokwa bwa “lico ka nako ye lukela” ze lukisizwe ki Jehova ka “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso.”—Mat. 24:45-47.

André, ya naa sebelelize Jehova ka lilimo-limo, naa utwile butuku bo bu tahiswa ki ku yaululwa ki mihupulo ya bukwenuheli. Naa nahananga kuli ku bala feela hanyinyani litaba za bukwenuheli fa Intaneti ne ku si na kozi. Ha hupula, u li: “Pili, ne ni tabiswa ki ze ne bulelwa ki bakwenuheli kuli ki niti. Ha ne ni nze ni tatuba hahulu ze ne ba bulela, ne ni nze ni kolwa kuli ne ni ezize hande ku fulalela kopano ya Jehova. Kono hasamulaho, ha ne ni nze ni nyakisisa litaba zeo bakwenuheli ne ba lwanisa Lipaki za Jehova ka zona, na fita fa ku lemuha bukwasheki bwa baluti ba buhata. Bupaki bwa bona bo bu tiile bwa ku lu lwanisa ka bona ne li litaba ze ne si na mutomo. Kacwalo na bona kuli ni swanela ku kala hape ku balanga lihatiso za luna ni ku yanga kwa mikopano. Hañihañi na lemuha buñata bwa lika ze ne ni yawile.” Ka litohonolo, André naa kutezi mwa puteho.

Kopano Kaufela ya Mizwale

Kopano ya luna ya mizwale ba ba swalisani, ba ba lilato ki mbuyoti ye zwelela ku Jehova. (Samu 133:1) Ki ka libaka le linde muapositola Pitrosi ha naa ñozi kuli: “Mu late banabahabo mina” ba balumeli. (1 Pit. 2:17) Ka ku ba mwa kopano ya mizwale ba Sikreste, lu ikola sango se sinde sa bo ndataa luna, bo maa luna, ni likaizeli ba luna ba kwa  moya ba ba na ni tumelo ye swana ni ya luna.—Mare. 10:29, 30.

Niteñi, miinelo ye shutana-shutana i kona ku filikanya bulikani bwa luna ni mizwale ni likaizeli ba luna. Ka mutala, ku bunolo ku filikanywa ki ku sa petahala kwa mutu yo muñwi ni ku mu toya. Ha ne ku ka ba cwalo, kana ne ku si ke kwa tusa ku hupula kuli Jehova u lata batanga ba hae niha ba si ka petahala? Hape “ha lu bulela kuli ha lu na sibi, lwa ipuma, mi niti ha i yo ku luna.” (1 Joa. 1:8) Kaniti lwa swanela ku lika ka taata ku ‘ezana hande, mi mutu ha na ni sa tongoka yo muñwi, lu swalelane.’—Makolo. 3:13.

Mukulwani ya bizwa Ann naa fitile fa ku ziba butokwa bwa sango sa Sikreste ka nzila ye taata. Sina mwana wa muipanguli wa mwa nguli ya Jesu, Ann naa yaulukile ku zwa mwa puteho ya Sikreste. Hasamulaho, a baka mi a kutela mwa niti. (Luka 15:11-24) Ann naa itutileñi mwa taba yeo? U kandeka kuli: “Ha u bona cwale ni kutezi mwa kopano ya Jehova, ni itebuha mizwale ni likaizeli kaufela ku si na taba ni ku sa petahala kwa bona. Kale ne ni matukelanga ku ba nyaza. Kono cwale ni bata hahulu ku sa tuhelela nto ifi kamba ifi ku ni tibela ku ikola bunde kaufela bo ni ikola mwahalaa balumeli sina na. Ha ku na nto ifi kamba ifi mwa lifasi ye lukela ku lu libisa kwa ku fulalela paradaisi ya luna ya kwa moya.”

Kamita mu Itebuhe Limbuyoti za Mina

Sepo ya luna ya kuli Mubuso wa Mulimu ki ona o ka tatulula matata kaufela a batu ki ya butokwa ka ku fitisisa. Ha ne lu bile ni yona sepo yeo lwa pili, ne lu tabile luli! Ne lu ikutwile sina mutu wa muleki wa mwa nguli ya Jesu ya naa ‘lekisize za hae kamukana’ kuli a kone ku leka “pelela ya teko ye tuna.” (Mat. 13:45, 46) Jesu naa si ka bulela kuli muleki yo hasamulaho naa tuhezi ku itebuha pelela yeo. Ka nzila ye swana, ni luna ni kamuta lu si ke lwa tuhela ku itebuha sepo ya luna ye nde.—1 Mates. 5:8; Maheb. 6:19.

Mu nge mutala wa Jean, ya sa sebelelize Jehova ka lilimo ze fitelela 60. U bulela kuli: “Se si ni tusize ku hupula kamita Mubuso wa Mulimu ki ku ambolanga za ona ku ba bañwi. Ku bona mo ba ikutwelanga hande ha ba utwisisa kuli Mubuso ki nto mañi kwa ni susuezanga luli. Ku bona ka mo niti ya Mubuso i cincezanga bupilo bwa muituti wa Bibele ku tahisanga kuli ni nahane kuli: ‘Litaba za niti ze ni talusezanga ba bañwi ki ze nde luli!’”

Lu na ni mabaka a mande a ku itebuha limbuyoti ze ñata za kwa moya ze lu na ni zona. Niha lu ka ba ni miliko ye cwale ka twaniso, matuku, busupali, ku lembwala, maswabi, ni butata bwa za mali, lwa ziba kuli lika zeo ki za swalelele. Mwa Mubuso wa Mulimu, limbuyoti za kwa mubili li ka ekezwa kwa limbuyoti za kwa moya. Manyando kaufela e lu kana lwa ba ni ona cwale a ka fela mwa lifasi le linca.—Sin. 21:4.

Ka nako ye, haike lu itebuhe limbuyoti za luna za kwa moya, ni ku bonisa buitebuho bo bu swana ni bwa naa bonisize walisamu ya naa opezi kuli: “Muñaa Bupilo, Mulimu wa ka; ki ye miñata misebezi ye komokisa yo ezize, ni zo hupuzi ku lu ezeza; ha li konahali ku taluhanyezwa fapilaa hao; ha ni lika ku li talusa ni ku li bulela, palo ya zona ha i na mo i konelwa.”—Samu 40:5.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 6 Mabizo a cincizwe.

[Siswaniso se si fa likepe 18]

Lu na ni mbuyoti ya ku ba ni tuso ya kwa moya ha lu li mwa miliko