Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Libro nga Ester

Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Padaya ni Ari Ahasuero iti Susan (1-9)

  • Saan nga agtulnog ni Reyna Vasti (10-12)

  • Agkonsulta ti ari kadagiti masirib a lallaki (13-20)

  • Naipakaammo ti bilin ti ari (21, 22)

 • 2

  • Panagsapul iti baro a reyna (1-14)

  • Agbalin a reyna ni Ester (15-20)

  • Ibutaktak ni Mardokeo ti dakes a panggep (21-23)

 • 3

  • Intan-ok ti ari ni Haman (1-4)

  • Iplano ni Haman a papatayen dagiti Judio (5-15)

 • 4

  • Agladingit ni Mardokeo (1-5)

  • Kiddawen ni Mardokeo nga agpakaasi ni Ester iti ari (6-17)

 • 5

  • Mapan ni Ester iti ari (1-8)

  • Makapungtot ken agpangas ni Haman (9-14)

 •  6

  • Pinadayawan ti ari ni Mardokeo (1-14)

 • 7

  • Ibutaktak ni Ester ti panggep ni Haman (1-6a)

  • Nabitay ni Haman iti pagbitayan nga inaramidna (6b-10)

 • 8

  • Naingato ti saad ni Mardokeo (1, 2)

  • Agpakaasi ni Ester iti ari (3-6)

  • Pangsumra a bilin ti ari (7-14)

  • Nabang-aran ken nagragragsak dagiti Judio (15-17)

 • 9

  • Agballigi dagiti Judio (1-19)

  • Nairugi ti Piesta ti Purim (20-32)

 • 10

  • Kinatan-ok ni Mardokeo (1-3)