Daniel 12:1-13

  • Ti “tiempo ti panungpalan” ken kalpasanna (1-13)

    • Agtignayto ni Miguel (1)

    • Agraniagto dagidiay makatarus (3)

    • Umadu ti pudno a pannakaammo (4)

    • Bumangonto ni Daniel tapno awatenna ti bingayna (13)

12  “Iti dayta a tiempo, ni Miguel*+ a naindaklan a prinsipe+ ket agtakderto para iti pagsayaatan dagiti kailiam.* Dumtengto ti tiempo ti rigat a di pay pulos napasamak manipud adda nabukel a nasion agingga iti dayta a tiempo. Bayat dayta a tiempo, makalasatto ti amin a kailiam,+ a ti naganda ket naisurat iti libro.+  Agriingto ti adu a matmaturog iti uneg ti daga. Addanto dagiti agriing nga agbiag nga agnanayon ken addanto met dagidiay maibabain ken agnanayon a maum-umsi.  “Dagidiay makatarus ket agraniagdanto a kas iti kalawag ti langit, ken dagidiay tumultulong iti adu nga agbalin a nalinteg ket agsilnagdanto a kas kadagiti bituen iti agnanayon nga awan inggana.  “Ket sika, Daniel, ilimedmo dagitoy a sasao, ken serraam ti libro agingga iti tiempo ti panungpalan.+ Adunto ti agsursor,* ket umadunto ti pudno a pannakaammo.”+  Siak, ni Daniel, nakakitaak iti dua pay nga agtaktakder iti agsumbangir nga igid ti karayan.+  Dinamag ti maysa iti lalaki a nakabado iti lienso+ nga adda iti rabaw ti danum ti karayan: “Kasano kabayag agingga nga agpatingga dagitoy a nakaskasdaaw a bambanag?”  Ket nangngegko ti lalaki a nakabado iti lienso nga adda iti rabaw ti danum ti karayan bayat nga inngatona dagiti imana iti langit ken insapatana iti nagan Daydiay sibibiag iti agnanayon:+ “Daytanto ket para iti maysa a panawen, pampanawen, ken kagudua ti panawen.* Apaman a malpas a marumek ti pannakabalin ti nasantuan nga ili,+ agpatingganton amin dagitoy a banag.”  Nangngegko dagitoy ngem diak naawatan+ isu nga imbagak: “O apok, anianto ti resulta dagitoy a bambanag?”  Kinunana: “Mapanka, Daniel, ta dagitoy a sasao ket agtalinaed a palimed ken nakaserra agingga iti tiempo ti panungpalan.+ 10  Adunto ti mangdalus iti bagbagida ken mangpapudaw iti bagbagida ket mapasudidanto.+ Agtignayto a sidadakes dagiti managdakdakes, ket saandanto a maawatan dagitoy; ngem maawatanto dagidiay makatarus.+ 11  “Manipud iti tiempo a naikkat ti kanayon a daton*+ ken naisukat ti makarimon a banag a mangdadael,+ addanto 1,290 nga aldaw. 12  “Naragsak daydiay kanayon a manginanama* agingga nga agpatingga ti 1,335 nga aldaw! 13  “Agtalinaedka a matalek agingga iti panungpalan. Aginanakanto, ngem bumangonkanto tapno awatem ti bingaymo* inton panungpalan dagiti aldaw.”+

Footnotes

Kaipapananna, “Siasino ti kas iti Dios?”
Lit., “annak dagiti kailiam.”
Wenno “agsukimat a naimbag [kayatna a sawen, iti libro].”
Kayatna a sawen, tallo ket kagudua a panawen.
Wenno “ti agtultuloy a daton.”
Wenno “magagaran nga agur-uray.”
Wenno “iti naikeddeng a lugarmo.”