Daniel 10:1-21

  • Adda mensahero ti Dios a simmarungkar ken ni Daniel (1-21)

    • Tulongan ni Miguel ti anghel (13)

10  Iti maikatlo a tawen ti panagturay ni Ari Ciro+ ti Persia, adda naipalgak ken Daniel, nga agnagan Beltesazar;+ pudno dayta a mensahe ken maipapan iti dakkel a gubat. Naawatanna ti mensahe ken naikkan iti pannakaawat maipapan iti nakitana.  Siak ni Daniel, ket kadagidi nga aldaw, agladladingitak+ iti tallo a lawas.  Diak nangnangan iti nasustansia a taraon ken diak nangnangan iti karne ken immin-inum iti arak. Diak met sinapsapuan ti bagik iti aniaman a lana iti tallo a lawas.  Iti maika-24 nga aldaw ti umuna a bulan, bayat nga addaak idi iti igid ti dakkel a karayan, ti Tigris,*+  timmangadak ket nakitak ti maysa a lalaki a nakabado iti lienso,+ ken nakasinturon iti balitok a naggapu idiay Ufaz.  Kasla krisolito ti bagina,+ kasla kimat ti langa ti rupana, kasla umap-apuy nga aluten dagiti matana, kasla napasileng a gambang dagiti takiag ken sakana,+ ken kasla timek ti adu a tao ti kapigsa ti panagsaona.  Siak ni Daniel, siak laeng ti nakakita iti sirmata; saan a nakita dagiti lallaki a kakaduak.+ Ngem kasta unay ti butengda isu a nagtataray ken naglemmengda.  Kalpasanna, nabatiak nga agmaymaysa. Idi makitak daytoy a nakaskasdaaw a sirmata, kimmapsutak ken pimmusiawak ken awan nabati a pigsak.+  Nangngegko ti panagsaona; ngem idi mangngegko nga agsao, nakaturogak iti nargaan a nakapakleb iti daga.+ 10  Idi kuan, adda nangiggem kaniak+ ket tinulongannak a bumangon. 11  Imbagana kaniak: “O Daniel, a maipatpateg unay* a tao,+ denggem a naimbag ti mensahe nga ibagak kenka. Tumakderka ta naibaonak nga umay kenka.” Idi imbagana kaniak dayta, timmakderak nga agpigpigerger. 12  Kinunana kaniak: “Dika agbuteng,+ Daniel. Immayak ta nangngeganen dagiti ibagbagam+ manipud idi umuna nga aldaw nga inkeddengmo ti maaddaan iti pannakaawat kadagitoy ken agpakumbaba iti Diosmo. 13  Ngem linapdannak ti prinsipe+ ti Persia iti 21 nga aldaw. Nupay kasta, immaynak tinulongan ni Miguel*+ a maysa kadagiti kangrunaan a prinsipe.* Ket nagbatiak iti ayan dagiti ari ti Persia. 14  Immayak tapno maawatam ti mapasamak kadagiti kailiam iti maudi a paset dagiti aldaw,+ ta sirmata dayta para iti masanguanan nga al-aldaw.”+ 15  Idi imbagana kaniak dagitoy, nagdumogak ket saanak a nakasao. 16  Idi kuan, adda kalanglanga ti tao a nangsagid iti bibigko+ isu a nakapagsaoak ket kinunak iti lalaki a nakatakder iti sangok: “O apo, agpigpigergerak ken awan ti pigsak gapu iti nakitak a sirmata.+ 17  Kasano ngarud a makapagsao daytoy adipenyo, O apo?+ Agkakapsutak pay laeng ken kasla diak makaanges.”+ 18  Iniggamannak manen ti maysa a kalanglanga ti tao ket pinapigsanak.+ 19  Imbagana: “Dika agbuteng,+ sika a maipatpateg unay* a tao.+ Maadda koma kenka ti talna.+ Papigsaem ti pakinakemmo, wen, papigsaem ti pakinakemmo.” Bayat a kasarsaritanak, pimmigsaak ket imbagana: “Agsaoka, apo, gapu ta pinapigsanak.” 20  Imbagana: “Ammom kadi no apay nga immayak? Agsubliak ita a makilaban iti prinsipe ti Persia+ ket inton makapanawak, umayto ti prinsipe ti Grecia. 21  Ngem ipakaammok kenka dagiti naisurat iti libro ti kinapudno. Awan ti sabali a napigsa a tumultulong kaniak kadagitoy a banag no di laeng ni Miguel,+ ti prinsipeyo.+

Footnotes

Lit., “Hiddekel.”
Wenno “makaay-ayo unay; madaydayaw unay.”
Kaipapananna, “Siasino ti kas iti Dios?”
Wenno “prinsipe nga adda iti umuna a ranggo.”
Wenno “makaay-ayo unay; madaydayaw unay.”