Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ang Inyo Amay Maloloy-on”

“Ang Inyo Amay Maloloy-on”

 “Ang Inyo Amay Maloloy-on”

“Magmaloloy-on kamo, subong nga ang inyo Amay maloloy-on.”—LUCAS 6:36.

1, 2. Paano ginapakita sang ginsiling ni Jesus sa mga escriba kag sa mga Fariseo kag sa iya mga sumulunod nga importante gid ang kinaiya nga kaluoy?

ANG Kasuguan nga ginhatag sang Dios paagi kay Moises nagalakip sing mga 600 ka sugo kag mga regulasyon. Bisan pa kinahanglan nga tumanon ining Mosaikong Kasuguan, importante man ang pagpakita sing kaluoy. Binagbinaga ang ginsiling ni Jesus sa mga Fariseo, nga wala magpakita sing kaluoy sa iban. Sa duha ka higayon, ginsabdong sila ni Jesus kag ginpatalupangod sa ila ang sugo sang Dios: “Buut ko ang kalooy, kag indi ang halad.” (Mateo 9:10-13; 12:1-7; Oseas 6:6) Sang nagahingapos na ang iya ministeryo, nagsiling si Jesus: “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! kay nagahatag kamo sang ikapulo sang hierbabuena kag sang anis kag sang comino, kag ginbayaan ninyo ang mga pagsolondan sang kasogoan nga dalagku pa, ang katarungan kag ang kalooy kag ang pagtoo.”—Mateo 23:23.

2 Maathag nga ginkabig ni Jesus ang kaluoy subong isa ka importante gid nga kinaiya. Ginsingganan niya ang iya mga sumulunod: “Magmaloloy-on kamo, subong nga ang inyo Amay maloloy-on.” (Lucas 6:36) Apang, agod ‘mailog naton ang Dios’ sa pagpakita sing kaluoy, dapat naton mahangpan kon ano ang matuod nga kaluoy. (Efeso 5:1) Isa pa, labi pa nga mangin maluluy-on kita kon mahangpan naton ang mga benepisyo nga matigayon naton gikan sa pagpakita sing kaluoy.

Kaluoy sa mga Ginabudlayan

3. Ngaa dapat naton binagbinagon ang halimbawa ni Jehova agod matun-an naton kon ano ang matuod nga kaluoy?

3 Nag-amba ang salmista: “Ang GINOO mainayohon kag maloloy-on, makuli sa pagpangakig kag daku sa malig-on nga paghigugma. Ang GINOO maayo sa tanan, kag ang iya mahinoklogon nga mga kalooy sa ibabaw sang iya tanan nga binuhatan.” (Salmo 145:8, 9) Si Jehova amo “ang Amay sang mga kalooy kag ang Dios sang tanan nga paglipay.” (2 Corinto 1:3) Ang isa nga maluluy-on nagapakita sing kaawa sa iban. Isa ini ka daku nga bahin sang personalidad sang Dios. Ang iya halimbawa kag ang iya mga instruksion sa aton makatudlo sa aton kon ano ang matuod nga kaluoy.

4. Ano ang ginatudlo sa aton sang Isaias 49:15 tuhoy sa kaluoy?

4 Subong sang nasulat sa Isaias 49:15, nagsiling si Jehova: “Magakalipat bala ang babayi sa iya bata nga nagasoso, nga indi sia magkalooy sa anak sang iya tiyan?” Ang emosyon nga nagapahulag kay Jehova nga mangin maluluy-on sarang mapaanggid sa kalipay nga normal nga ginabatyag sang isa ka nagabatiti nga iloy sa  iya bata. Mahimo nga ginagutom ukon may iban nga kinahanglanon ang bata. Bangod sang kaawa ukon simpatiya, ginaatipan sang iloy ang kinahanglanon sang iya bata. Amo man sini ang ginabatyag ni Jehova sa mga ginapakitaan niya sing kaluoy.

5. Paano ginpamatud-an ni Jehova nga sia “manggaranon sa kalooy” sa Israel?

5 Ang pagbatyag sing kaluoy isa ka maayo nga butang apang mas maayo pa gid kon ini nga kaluoy ipakita sa buhat para sa kaayuhan sang mga nagakinahanglan sing bulig. Binagbinaga ang ginhimo ni Jehova sang maulipon ang iya mga sumilimba sa Egipto sang mga 3,500 ka tuig na ang nagligad. Nagsiling sia kay Moises: “Nakita ko ang kapipit-an sang akon katawohan nga yara sa Egipto, kag nabatian ko ang ila pagtuaw bangud sang ila mga agalon sa pangabudlay; nahibaloan ko ang ila mga kasubu, kag nagapanaug ako sa pagluwas sa ila gikan sa kamut sang mga Egiptohanon, kag sa pagpagowa sa ila gikan sinang duta sa pagpataklad sa ila sa isa ka dutang maayo kag malapad, sa duta nga nagailig sing gatas kag dugus.” (Exodo 3:7, 8) Mga 500 ka gatos ka tuig sa tapos ginluwas ni Jehova ang mga Israelinhon gikan sa Egipto, ginpahanumdom niya sila: “Ako nagpataklad sang Israel gikan sa Egipto, kag ginluwas ko kamo sa kamut sang mga Egiptohanon kag sa kamut sang tanan nga ginharian nga nagpigus sa inyo.” (1 Samuel 10:18) Bangod sang pagsipak sa matarong nga mga talaksan sang Dios, pirme lang sadto nagaantos sing kapipit-an ang mga Israelinhon. Apang, naluoy sa ila si Jehova, gani pirme man sila gintabangan ni Jehova. (Hukom 2:11-16; 2 Cronica 36:15) Ginapakita sini kon paano ginabuligan sang mahigugmaon nga Dios ang iya mga alagad nga nagakinahanglan sing materyal nga bulig, kon yara sila sa katalagman, ukon kon nagaantos sila. Si Jehova “manggaranon sa kalooy.”—Efeso 2:4.

6. Paano gin-ilog ni Jesucristo ang iya Amay sa pagpakita sing kaluoy?

6 Sang yari si Jesucristo sa duta, gin-ilog gid niya ang iya Amay sa pagpakita sing kaluoy. Ano ang ginhimo ni Jesus sang magpakitluoy sa iya ang duha ka bulag nga tawo, nga nagasiling: “Kalooyi kami, Anak ni David”? Nagpakitluoy sila kay Jesus nga maghimo sia sing milagro kag ipasag-uli ang ila panulok. Naghimo matuod si Jesus sing milagro, apang indi sa paagi nga wala sia sing simpatiya. Ang Biblia nagasiling: “Kag si Jesus nga nalooy nagtandug sang ila mga mata, kag sa gilayon nakakita sila.” (Mateo 20:30-34) Bangod sa kaluoy, madamo nga milagro ang ginhimo ni Jesus. Ginpagua niya ang mga demonyo nga nagsulod sa isa ka tawo, gin-ayo niya ang mga aruon, ginpahalipay niya ang mga ginikanan bangod gin-ayo niya ang ila masakiton nga mga anak.—Mateo 9:27; 15:22; 17:15; Marcos 5:18, 19; Lucas 17:12, 13.

7. Ano ang ginatudlo sa aton sang mga halimbawa ni Jehova nga Dios kag sang iya Anak tuhoy sa kaluoy?

7 Ang mga halimbawa ni Jehova nga Dios kag ni Jesucristo nagapakita nga may duha ka bahin ang kaluoy—ang pagbatyag sing kaluoy kag simpatiya sa makaluluoy nga mga tawo kag ang buhat mismo nga nagahatag sing paumpaw sa ginapakitaan sing kaluoy. Kinahanglan gid ining duha ka butang agod mangin maluluy-on ang isa ka tawo. Sa Kasulatan, ang kaluoy masami nga nagapatuhoy sa pagpakita sing kaayo sa mga tawo nga nagakinahanglan sini. Apang, paano ipakita ang kaluoy sa isa ka hudisyal nga kaso? Nagalakip man bala ini sang pagpaiway sa silot?

Kaluoy sa mga Nakasala

8, 9. Paano si Jehova nagpakita sing kaluoy kay David pagkatapos sang iya pagpanghilahi kay Bat-seba?

8 Binagbinaga ang natabo pagkatapos ginkomprontar ni Natan si Hari David sang dumaan nga Israel tuhoy sa pagpanghilahi ni David kay Bat-seba. Nangamuyo ang mahinulsulon nga si David: “Kalooyi ako, O Dios, sono sa imo malig-on nga paghigugma; sono sa kadamuon sang imo bugana nga kalooy panasa ang akon mga paglalis. Hugasi ako sing himpit gid sang akon kalautan, kag tinloi ako gikan sa  akon sala! Kay ginakilala ko ang akon mga paglalis, kag ang akon sala yari gihapon sa atubangan nakon. Batok sa imo, sa imo lamang, nakasala ako, kag nakahimo sang malaut sa imo itololok.”—Salmo 51:1-4.

9 Naghinulsol si David. Ginpatawad ni Jehova ang iya sala kag ginpahaganhagan niya ang silot nga ginhatag niya kay David kag kay Bat-seba. Suno sa Mosaikong Kasuguan, dapat kuntani patyon si David kag si Bat-seba. (Deuteronomio 22:22) Bisan pa wala nila malikawi ang tanan nga resulta sang ila pagpakasala, gintugutan sila nga mabuhi pa. (2 Samuel 12:13) Ang pagpakita sang Dios sing kaluoy nagalakip sang pagpatawad sa sala. Apang, wala sia nagapugong sa pagpadapat sang nagakaigo nga silot.

10. Bisan pa maluluy-on si Jehova kon maghukom sia, ngaa indi naton pagpasapayanan ang iya kaluoy?

10 Bangod “paagi sa isa ka tawo [Adan] nagsulud ang sala sa kalibutan” kag “ang bayad sang sala kamatayon,” takus sa kamatayon ang tanan nga tawo. (Roma 5:12; 6:23) Nagapasalamat gid kita nga maluluy-on si Jehova kon maghukom sia! Apang, dapat kita maghalong nga indi pagpasapayanan ang kaluoy sang Dios. “Ang tanan niyang [ni Jehova] dalanon katarungan,” siling sang Deuteronomio 32:4. Ginabinagbinag sang Dios ang iya himpit nga talaksan sang katarungan kon magpakita sia sing kaluoy.

11. Sa kaso sang pagpanghilahi ni David kay Bat-seba, paano si Jehova nagpakita sing katarungan?

11 Sa kaso ni David kag ni Bat-seba, antes mapahaganhagan ang silot nga kamatayon sa ila, dapat anay patawaron ang ila sala. Indi awtorisado ang mga hukom sa Israel sa paghimo sini. Kon sila ang ginpauyat sa kaso, wala sila sing iban nga mahimo kundi ipadapat ang silot nga kamatayon. Amo sini ang ginapatuman sang Kasuguan. Apang, bangod nagpakigkatipan si Jehova kay David, luyag mapat-od ni Jehova kon bala may yara basehan agod patawaron ang sala ni David. (2 Samuel 7:12-16) Amo kon ngaa, si Jehova nga Dios, nga “Hukom sang bug-os nga duta,” nga “nagatilaw sang tagiposoon,” nagdesisyon nga sia mismo ang mauyat sa kaso. (Genesis 18:25; 1 Cronica 29:17) May gahom ang Dios sa pagbasa sang tagipusuon ni David, sa pagbinagbinag kon bala matuod ang iya paghinulsol, kag sa pagpatawad sa iya.

12. Paano makabenepisyo ang makasasala nga mga tawo sa kaluoy sang Dios?

12 Ang kaluoy nga ginapakita ni Jehova sa aton agod mahilway kita sa kamatayon nga amo ang silot sang aton napanubli nga sala nagahisanto sa iya katarungan. Agod mapatawad ang aton sala nga wala ginasupak ang katarungan, gin-aman ni Jehova ang halad nga gawad sang iya Anak nga si Jesucristo—ang labing daku nga kaluoy nga ginpakita. (Mateo  20:28; Roma 6:22, 23) Agod makabenepisyo kita sa kaluoy sang Dios, nga amo ang makaluwas sa aton gikan sa silot sa aton napanubli nga sala, dapat kita ‘magtoo sa Anak.’—Juan 3:16, 36.

Dios sang Kaluoy kag sang Katarungan

13, 14. Ginapahaganhagan bala sang kaluoy sang Dios ang iya katarungan? Ipaathag.

13 Bisan pa ang kaluoy ni Jehova wala nagasupak sa iya talaksan sang katarungan, naapektuhan bala sini ang iya katarungan? Ginabuhinan bala sang kaluoy ang epekto sang katarungan nga ginapadapat sang Dios paagi sa pagpahaganhagan sini? Wala.

14 Paagi kay manalagna Oseas, ginsilingan ni Jehova ang mga Israelinhon: “Itiayon ko ikaw sa akon sing dayon; itiayon ko ikaw sa akon sa pagkamatarung kag sa katarungan, sa malig-on nga paghigugma, kag sa mga kalooy.” (Oseas 2:19) Maathag nga ginapakita sini nga mga pulong nga ang kaluoy ni Jehova pirme nagahisanto sa iya iban pa nga mga kinaiya, lakip ang katarungan. Si Jehova “Dios nga maloloy-on kag mainayohon, . . . nga nagapatawad sang kalautan kag sang paglapas kag sang sala, kag indi nga mas-a magpasaylo sang malalison.” (Exodo 34:6, 7) Si Jehova isa ka Dios nga nagapakita sing kaluoy kag katarungan. Tuhoy sa iya, ang Biblia nagasiling: “Ang Igang, ang iya binuhatan himpit; kay ang tanan niyang dalanon katarungan.” (Deuteronomio 32:4) Ang katarungan sang Dios himpit, amo man ang iya kaluoy. Wala sing labaw sa sining duha, kag indi kinahanglan sang katarungan ang kaluoy ukon sang kaluoy ang katarungan, agod mapahaganhagan ang epekto sini. Sa baylo, ining duha ka kinaiya himpit nga nagahisantuanay.

15, 16. (a) Ano ang nagapakita nga indi mapintas ang katarungan sang Dios? (b) Kon hukman na ni Jehova ang malaut nga sistema sang mga butang karon, sa ano makasalig ang mga sumilimba ni Jehova?

15 Indi mapintas ang katarungan ni Jehova. Masami nga ang katarungan naangot sa pagsunod sa kasuguan, kag sa paghukom, masami nga dapat ipadapat ang silot sa mga nakasala. Apang, ang katarungan sang Dios mahimo man magresulta sa kaluwasan sang mga matarong. Halimbawa, sang ginlaglag ang mga malauton sa mga siudad sang Sodoma kag Gomorra, naluwas ang patriarka nga si Lot kag ang iya duha ka anak nga babayi.—Genesis 19:12-26.

16 Makasalig kita nga kon hukman na ni Jehova ang malaut nga sistema sang mga butang karon, maluwas ang “dakung kadam-an” sang matuod nga mga sumilimba, nga ‘naglaba sang ila malaba nga mga panapton kag ginpaputi ini sa dugo sang Kordero.’ Sa amo, ‘magagua sila sa dakung kapipit-an.’—Bugna 7:9-14, NW.

Ngaa Dapat Kita Mangin Maluluy-on?

17. Ano gid ang rason nga dapat kita mangin maluluy-on?

17 Ang mga halimbawa ni Jehova kag ni Jesucristo nagatudlo sa aton kon ano ang matuod nga kaluoy. Ginahatag sa aton sang Hulubaton 19:17 ang rason gid kon ngaa dapat kita mangin maluluy-on, sa pagsiling: “Ang nagakaawa sa imol nagapahulam sa GINOO, kag ang iya maayo nga buhat  bayaran sia niya.” Nahamuot si Jehova kon ginailog naton sia kag ang iya Anak paagi sa aton maluluy-on nga pagpakig-angot sa iban. (1 Corinto 11:1) Kag mapalig-on man ang iban nga mangin maluluy-on, kay kon maluluy-on kita sa iban, mangin maluluy-on man sila sa aton.—Lucas 6:38.

18. Ngaa dapat kita magtinguha nga mangin maluluy-on?

18 Ang kaluoy kombinasyon sang madamo nga maayong mga kinaiya. Nagalakip ini sang pagkamainayuhon, gugma, maayo nga buot, kag kaayo. Ang kaawa ukon simpatiya amo ang nagapahulag sa isa sa pagpakita sing kaluoy. Bisan pa ang kaluoy sang Dios wala nagakompromiso sang iya katarungan, indi madali maakig si Jehova kundi mapailubon nga ginahatagan niya ang mga nakasala sing bastante nga tion agod maghinulsol sila. (2 Pedro 3:9, 10) Sa amo, naangot man ang kaluoy sa pagpailob kag pagkamainantuson. Subong kombinasyon sang madamo nga maayong mga kinaiya—lakip ang nanuhaytuhay nga mga bahin sang mga bunga sang espiritu sang Dios—ang kaluoy amo ang balayan diin sarang mapalambo ini nga mga kinaiya. (Galacia 5:22, 23) Gani, importante gid nga magtinguha kita nga mangin maluluy-on!

“Malipayon ang mga Maluluy-on”

19, 20. Paano ang kaluoy nagadaug sa paghukom?

19 Ginasugiran kita ni disipulo Santiago kon ngaa dapat kita mangin maluluy-on. Nagsulat sia: “Ang kalooy nagadaug sa paghukom.” (Santiago 2:13b) Ginapatuhuyan ni Santiago ang kaluoy nga ginapakita sang isa ka sumilimba ni Jehova sa iban. Nagadaug ini sa paghukom bangod kon mag-abot na ang tion nga ang isa ka tawo ‘maghatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios’ binagbinagon ni Jehova ang iya maluluy-on nga mga pagpakig-angot kag patawaron sia pasad sa halad nga gawad sang Iya Anak. (Roma 14:12) Walay duhaduha nga sang makasala si David sing panghilahi upod kay Bat-seba, ang isa ka rason kon ngaa ginpakitaan sia sing kaluoy amo nga sia mismo isa ka maluluy-on nga tawo. (1 Samuel 24:4-7) Sa pihak nga bahin, “ang paghukom walay kalooy sa wala magpakita sing kalooy.” (Santiago 2:13a) Amo kon ngaa ang mga “dimaloloy-on” ginalista upod sa mga ginatamod sang Dios nga “takus sa kamatayon”!—Roma 1:31, 32.

20 Sa iya Sermon sa Bukid, nagsiling si Jesus: “Malipayon ang mga maluluy-on, kay pakitaan sila sing kaluoy.” (Mateo 5:7, NW) Ginapakita gid sini nga mga pulong nga dapat kita mangin maluluy-on kon luyag naton nga kaluy-an man kita sang Dios! Ipaathag sang masunod nga artikulo kon paano kita makapakita sing kaluoy sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi.

Ano ang Inyo Natun-an?

• Ano ang kaluoy?

• Sa ano nga mga paagi mapakita ang kaluoy?

• Sa ano nga paagi si Jehova isa ka Dios nga nagapakita sing kaluoy kag katarungan?

• Ngaa dapat kita mangin maluluy-on?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 21]

Subong sang isa ka iloy nga nagapalangga sa iya anak, ginaulikdan man ni Jehova ang mga nagakinahanglan sing bulig

[Piktyur sa pahina 23]

Ano ang matun-an naton tuhoy sa kaluoy gikan sa mga milagro nga ginhimo ni Jesus?

[Piktyur sa pahina 24]

Ginsupak bala ni Jehova ang iya katarungan sang ginkaluy-an niya si David?

[Piktyur sa pahina 25]

Ang kaluoy sang Dios sa makasasala nga mga tawo nagahisanto sa iya katarungan