约翰福音 17:1-26

17  耶稣Yēsūshuōle这些zhèxiēhuàjiù抬头táitóuwàngtiānshuō:“父亲Fùqīna时候shíhoudàoleQiú使shǐde儿子érzi得到dédào荣耀róngyào这样zhèyàngde儿子érzi可以kěyǐ使shǐ得到dédào荣耀róngyào+  已经yǐjīnggěi权力quánlì统管tǒngguǎnquán人类rénlèi+这样zhèyàng凡是fánshìgěiderén+dōu可以kěyǐgěi他们tāmen永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+  他们Tāmen必须bìxū认识rènshizhèwèi独一dúyīde真神zhēnshén+以及yǐjípàiláide耶稣Yēsū基督Jīdū+cáinéng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+  zàishang使shǐ得到dédàole荣耀róngyào+完成wánchénglejiāogěizuòdeshì+  父亲Fùqīna现在xiànzàiqiúràngzài身边shēnbiān得到dédào荣耀róngyào就是jiùshìhái没有méiyǒu世人shìrén以前yǐqiánzài身边shēnbiān享有xiǎngyǒude荣耀róngyào+  “cóng世人shìrén当中dāngzhōnggěiderén已经yǐjīngxiàng他们tāmen显明xiǎnmíngdemíng*+他们Tāmen本来běnláishìde他们tāmengěile他们tāmen遵守zūnshǒulede话语huàyǔ  现在Xiànzài他们tāmen知道zhīdàogěide一切yíqièdōushìcóng那里nàlǐláide  因为yīnwèigěidehuà已经yǐjīngchuángěile他们tāmen+他们tāmen接受jiēshòule而且érqiě确实quèshí知道zhīdàoshì代表dàibiǎoláide+相信xiāngxìnshìpàiláide+  wèi他们tāmen祈求qíqiúwèi世人shìrén祈求qíqiúquèwèigěiderén祈求qíqiú因为yīnwèi他们tāmenshìde 10  de一切yíqièdōushìdedeshìde+zài他们tāmen中间zhōngjiān得到dédàole荣耀róngyào 11  “现在Xiànzàiyàodào那里nàlǐzàiliúzài世人shìrén当中dāngzhōngle他们tāmenquèzài世人shìrén当中dāngzhōng+已经yǐjīngdemínggěile圣洁Shèngjiéde父亲fùqīna为了wèile自己zìjǐdemíngqiú照顾zhàogù他们tāmen+使shǐ他们tāmenjiùxiàng我们wǒmen一样yíyàng+ 12  gēn他们tāmenzài一起yìqǐde时候shíhou为了wèiledemíng就是jiùshìgěide一直yìzhí照顾zhàogù他们tāmen+保护bǎohùle他们tāmen除了Chúle那个nàge灭亡mièwángzhī+他们tāmen没有méiyǒu灭亡mièwáng+Zhèjiù应验yìngyànle圣经Shèngjīngdehuà+ 13  现在Xiànzàiyàodào那里nàlǐzài世上shìshàngshuō这些zhèxiēhuàshìyào使shǐ他们tāmen完全wánquán感受gǎnshòudàode喜乐xǐlè+ 14  de话语huàyǔchuángěile他们tāmen世人shìrénquèhèn他们tāmen+因为yīnwèi他们tāmen属于shǔyú世界shìjiè+正如zhèngrú属于shǔyú世界shìjiè一样yíyàng 15  “shìqiúcóng世人shìrén当中dāngzhōngdàizǒu他们tāmenérshìqiú保护bǎohù他们tāmenràng恶者èzhě*得逞déchěng+ 16  他们Tāmen属于shǔyú世界shìjiè+正如zhèngrú属于shǔyú世界shìjiè一样yíyàng+ 17  Qiúyòng真理zhēnlǐ使shǐ他们tāmen成圣chéngshèng+de话语huàyǔ就是jiùshì真理zhēnlǐ+ 18  pàidào世人shìrén当中dāngzhōngpài他们tāmendào世人shìrén当中dāngzhōng+ 19  为了wèile他们tāmen自己zìjǐ保持bǎochí圣洁shèngjié这样zhèyàng他们tāmen可以kěyǐ通过tōngguò真理zhēnlǐ成圣chéngshèng 20  “不仅bùjǐnwèi这些zhèxiērén祈求qíqiúwèi那些nàxiēyīn他们tāmendehuàér信从xìncóngderén祈求qíqiú 21  使shǐ他们tāmen全都quándōu+正如zhèngrú父亲fùqīngēn联合liánhégēn联合liánhé+他们tāmengēn我们wǒmen联合liánhé这样zhèyàng世人shìrénjiù可以kěyǐ相信xiāngxìnshìpàiláide 22  gěide荣耀róngyào已经yǐjīnggěi他们tāmen这样zhèyàng他们tāmenjiù可以kěyǐ正如zhèngrú我们wǒmen+ 23  gēn他们tāmen联合liánhégēn联合liánhé这样zhèyàng他们tāmenjiù可以kěyǐyǒu完美wánměide+世人shìrénjiù知道zhīdàoshìpàiláide知道zhīdàoài他们tāmen正如zhèngrúài一样yíyàng 24  父亲Fùqīnayuànzài哪里nǎlǐgěideréngēnzài哪里nǎlǐ+这样zhèyàng他们tāmenjiù可以kěyǐkàndàogěide荣耀róngyào因为yīnwèizài世界shìjiè奠基diànjī以前yǐqián+jiùàile 25  正义Zhèngyìde父亲fùqīna世人shìrénhái没有méiyǒu认识rènshi+què认识rènshile+这些zhèxiērén知道zhīdàoshìpàiláide 26  已经yǐjīng使shǐ他们tāmen认识rènshidemíng以后yǐhòuháiyào使shǐ他们tāmen认识rènshi+这样zhèyàngàidezhǒngàijiù可以kěyǐliúzài他们tāmen里面lǐmiàngēn他们tāmen联合liánhé+。”

脚注

Yòu使shǐ他们tāmen认识rènshidemíng”。
Yòu撒但Sādàn”。

注释

肉身Ròushēn Yòurén”,希腊语Xīlàyǔshìsarx。这个Zhègezài这里zhèlǐzhǐ有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén耶稣Yēsū降世jiàngshìwéirénhòujiùzàishì灵体língtǐleshìshàng肉身ròushēn而已éryǐzhègēn天使tiānshǐ以往yǐwǎngxiàngrén显现xiǎnxiànshíde做法zuòfǎtóng。(Chuàng18:1-3;19:1;Shū5:13-15因此Yīncǐ耶稣Yēsū自称zìchēngwéi人子rénzǐshìhěn恰当qiàdàngde。(Yuē1:51;3:14lìngjiànTài8:20de注释zhùshì

Quán人类rénlèi Yòu所有suǒyǒurén”。这个Zhège希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ出现chūxiànzài路加福音Lùjiā Fúyīn3:6jié经文jīngwén引用yǐnyòngdeshì以赛亚书Yǐsàiyàshū40:5其中qízhōngjiù使用shǐyòngle意思yìsi相同xiāngtóngde希伯来语Xībóláiyǔ词组cízǔ。(参看CānkànYuē1:14de注释zhùshì

认识Rènshi…… Yòu不断búduàn吸收xīshōu关于guānyú……de知识zhīshihuò不断búduàn认识rènshi……”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcígi·noʹskode基本jīběn意思yìsishì认识rènshi”,这个zhègezàiběnjié经文jīngwénlide时态shítài显示xiǎnshìzhèshì持续chíxù不断búduànde行动xíngdòng这个Zhège可以kěyǐzhǐ继续jìxù吸收xīshōu关于guānyúmǒurénde知识zhīshi”“逐步zhúbù了解liǎojiěmǒurénhuòduìmǒurén越来越yuèláiyuè熟悉shúxi”。此外Cǐwài这个zhègede意思yìsi可能kěnéng包括bāokuò持续chíxù不断búduànde付出fùchū努力nǔlìlái深入shēnrù了解liǎojiěmǒu已经yǐjīng认识rènshiderénBěnjié经文jīngwénshuō认识rènshi”,zhǐdeshìgēn上帝Shàngdì享有xiǎngyǒu越来越yuèláiyuè深厚shēnhòude友谊yǒuyìZhèzhǒng友谊yǒuyì之所以zhīsuǒyǐnéng建立jiànlì起来qǐláishì因为yīnwèirén不断búduàn增加zēngjiā关于guānyú上帝Shàngdì基督Jīdūde知识zhīshi以及yǐjí加强jiāqiángduì他们tāmende信心xìnxīnXiǎngyàogēn上帝Shàngdìyǒu深厚shēnhòude友谊yǒuyì仅仅jǐnjǐn知道zhīdàoshìshéihuòjiào什么shénme名字míngzi显然xiǎnránshì不够búgòudehái需要xūyào了解liǎojiě喜欢xǐhuan什么shénme喜欢xǐhuan什么shénme以及yǐjíyǒu什么shénme价值观jiàzhíguān标准biāozhǔn。(约一Yuē-Yī2:3;4:8

永远Yǒngyuǎnde生命shēngmìng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

世界Shìjiè奠基diànjī zuò奠基diànjīde希腊Xīlà语词yǔcízài希伯来书Xībóláishū11:11zuò孕育yùnyù”,gēnzuò孩子háizide希腊Xīlà语词yǔcí一起yìqǐ使用shǐyòng这个Zhègezài世界shìjiè奠基diànjī这个zhège词组cízǔli看来kànláizhǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwáshēngxià孩子háizizhèjiànshì耶稣Yēsūcéng世界shìjiè奠基diànjīgēn亚伯Yàbó联系liánxìzài一起yìqǐ亚伯Yàbó显然xiǎnránshì人类rénlèi世界shìjièzhōng可以kěyǐ得到dédào救赎jiùshúderénércóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐlái……xiězài生命册shēngmìngcèshangde名字míngzi就是jiùshìde名字míngzi。(11:50,51;17:8耶稣Yēsūzài祷告dǎogàozhōngduì天父Tiānfùshuōdezhèhuà表明biǎomíngzàihěnjiǔhěnjiǔ以前yǐqiánzài亚当Yàdāng夏娃Xiàwáhái没有méiyǒu孕育yùnyù后代hòudài之前zhīqián上帝Shàngdìjiù已经yǐjīngàide独生子dúshēngzǐle

世人Shìrén 希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos,zài这里zhèlǐ看来kànláizhǐ人类rénlèi世界shìjiè。(参看CānkànYuē17:24de注释zhùshì

世人Shìrén 希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos,zài这里zhèlǐ看来kànláizhǐgēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎngēnzhēn基督徒Jīdūtú基督Jīdūde会众huìzhòng截然不同jiérán-bùtóngde人类rénlèi社会shèhuì。(LìngjiànYuē15:19de注释zhùshì

已经yǐjīng……显明xiǎnmíngdemíng 耶稣Yēsūde门徒méntúzǎojiù知道zhīdàobìng使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi无论Wúlùnshìzài存放cúnfàng会堂huìtángde希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli还是háishizàiyòng教导jiàodǎode七十子Qīshízǐ译本yìběn》(《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde希腊语Xīlàyǔ译本yìběnli他们tāmendōunéngkàndàobìngdào这个zhège名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùA5附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(LìngjiànTài6:9de注释zhùshì参看cānkàn3:4脚注jiǎozhù除了Chúle使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi耶稣Yēsūxiàngrén揭示jiēshìzhè名字míngzi代表dàibiǎode上帝Shàngdìyǒu什么shénme旨意zhǐyì作为zuòwéi特质tèzhì从而cóngʼér使shǐrén认识rènshi上帝Shàngdìdemíng”。耶稣Yēsū曾经céngjīngzài天父Tiānfù身边shēnbiān”,shéidōugèngnéng清楚qīngchu说明shuōmíng天父Tiānfùshì怎样zěnyàngde。(Yuē1:18;Tài11:27因此Yīncǐ上帝Shàngdìdemíng对于duìyú早期zǎoqī那些nàxiē跟从gēncóng耶稣Yēsūderénláishuōyǒulegèng深刻shēnkède意义yìyì

遵守Zūnshǒule Yòu服从fúcóngle”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcíte·reʹoyǒu锲而不舍qièʼérbùshěde服从fúcónghuò仔细zǐxì留意liúyìde意思yìsi

Míng Zhǐdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi这个zhège名字míngzishìyóu希伯来字母Xībólái Zìmǔיהוה代表dàibiǎode相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH),中文Zhōngwén通常tōngchángzuò耶和华Yēhéhuá”。Zài中文Zhōngwénde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzhōng上帝Shàngdìde名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle7029其中qízhōng50zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě),zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle241其中qízhōng4zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě)。(关于Guānyú希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde名字míngzi如果rúguǒxiǎngyào了解liǎojiěgèngduōqǐngkàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(参看CānkànChū34:5,6;3:4脚注jiǎozhù

世界Shìjiè……世人shìrén Zàiběnjié经文jīngwénzuò世界shìjiè世人shìréndedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹsmos,zhǐdeshì上帝Shàngdì忠仆zhōngpú以外yǐwàide世人shìrén就是jiùshìgēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎn正义zhèngyìde人类rénlèi社会shèhuìZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu约翰Yuēhàndào耶稣Yēsūshuōde门徒méntú属于shǔyú世界shìjièZài最后zuìhòugēn忠心zhōngxīnde使徒shǐtú一起yìqǐ祷告dǎogàoshí耶稣Yēsūyòuliǎngdàozhèdiǎn。(Yuē17:14,16

世人Shìrén 希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos,zài这里zhèlǐzhǐ上帝Shàngdì忠仆zhōngpú以外yǐwàide世人shìrén就是jiùshìgēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎn正义zhèngyìde人类rénlèi社会shèhuì。(参看CānkànYuē15:19de注释zhùshì

世界Shìjiè……世人shìrén Zàiběnjié经文jīngwénzuò世界shìjiè世人shìréndedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹsmos,zhǐdeshì上帝Shàngdì忠仆zhōngpú以外yǐwàide世人shìrén就是jiùshìgēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎn正义zhèngyìde人类rénlèi社会shèhuìZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu约翰Yuēhàndào耶稣Yēsūshuōde门徒méntú属于shǔyú世界shìjièZài最后zuìhòugēn忠心zhōngxīnde使徒shǐtú一起yìqǐ祷告dǎogàoshí耶稣Yēsūyòuliǎngdàozhèdiǎn。(Yuē17:14,16

已经yǐjīngdemínggěile……自己zìjǐdemíng Gēn耶稣Yēsūxiāng对应duìyìngde希伯来Xībólái名字míngzishì耶书亚Yēshūyà”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuáshì拯救zhěngjiù”。因此Yīncǐ耶稣Yēsūzàiběnzhāngliǎng强调qiángdiào已经yǐjīng使shǐrén认识rènshi耶和华Yēhéhuádemíng。(Yuē17:6,26Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(LìngjiànTài6:9;Yuē17:6de注释zhùshì这里Zhèlǐshuō耶和华Yēhéhuá自己zìjǐdemínggěile耶稣Yēsū除了chúle因为yīnwèi耶稣Yēsū这个zhège名字míngzi包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi显然xiǎnránháiyǒubiéde原因yuányīn例如Lìrú耶稣Yēsū完美wánměide反映fǎnyìngchū天父Tiānfùde品格pǐngé。(Yuē14:9此外Cǐwài耶稣Yēsūshìfèng父亲fùqīndemíngérláidefèng天父Tiānfùdemíngzuòlehěnduō伟大wěidàdeshì。(Yuē5:43;10:25

圣洁Shèngjiéde父亲fùqīn Zài圣经Shèngjīngli这个zhège词组cízǔzhǐ出现chūxiànzàiběnjié经文jīngwényònglái称呼chēnghu耶和华Yēhéhuá这个Zhège词组cízǔcóng没有méiyǒuyònglái称呼chēnghurén。(参看CānkànTài23:9

Yòu团结tuánjié一致yízhì”。耶稣Yēsū祈求qíqiú正如zhèngrúgēn天父Tiānfùshìde表明biǎomíng他们tāmen互相hùxiāng合作hézuò思想sīxiǎng一致yízhì),dezhēn门徒méntúhuì怀huáizhe共同gòngtóngde目标mùbiāo团结tuánjié”。耶稣Yēsūzài这个zhège祷告dǎogàoli表达biǎodáde想法xiǎngfǎgēnzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn10:30shuōdehuà互相hùxiāng呼应hūyìngZài那里nàlǐ耶稣Yēsūshuōgēn天父Tiānfùzài保护bǎohù照顾zhàogùde门徒méntú天父Tiānfùgěide绵羊miányáng”)方面fāngmiànshìde。(Yuē10:25-30;17:2,9Běnjié经文jīngwénzhōngzuòde希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsishì”,原文yuánwénshì中性词zhōngxìngcí表示biǎoshì事物shìwù]”),érshì阳性词yángxìngcí表示biǎoshì个体gètǐ]”)。(LìngjiànYuē10:30de注释zhùshì

已经yǐjīng……显明xiǎnmíngdemíng 耶稣Yēsūde门徒méntúzǎojiù知道zhīdàobìng使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi无论Wúlùnshìzài存放cúnfàng会堂huìtángde希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli还是háishizàiyòng教导jiàodǎode七十子Qīshízǐ译本yìběn》(《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde希腊语Xīlàyǔ译本yìběnli他们tāmendōunéngkàndàobìngdào这个zhège名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùA5附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(LìngjiànTài6:9de注释zhùshì参看cānkàn3:4脚注jiǎozhù除了Chúle使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi耶稣Yēsūxiàngrén揭示jiēshìzhè名字míngzi代表dàibiǎode上帝Shàngdìyǒu什么shénme旨意zhǐyì作为zuòwéi特质tèzhì从而cóngʼér使shǐrén认识rènshi上帝Shàngdìdemíng”。耶稣Yēsū曾经céngjīngzài天父Tiānfù身边shēnbiān”,shéidōugèngnéng清楚qīngchu说明shuōmíng天父Tiānfùshì怎样zěnyàngde。(Yuē1:18;Tài11:27因此Yīncǐ上帝Shàngdìdemíng对于duìyú早期zǎoqī那些nàxiē跟从gēncóng耶稣Yēsūderénláishuōyǒulegèng深刻shēnkède意义yìyì

Míng Zhǐdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi这个zhège名字míngzishìyóu希伯来字母Xībólái Zìmǔיהוה代表dàibiǎode相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH),中文Zhōngwén通常tōngchángzuò耶和华Yēhéhuá”。Zài中文Zhōngwénde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzhōng上帝Shàngdìde名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle7029其中qízhōng50zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě),zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle241其中qízhōng4zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě)。(关于Guānyú希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde名字míngzi如果rúguǒxiǎngyào了解liǎojiěgèngduōqǐngkàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(参看CānkànChū34:5,6;3:4脚注jiǎozhù

Yòu团结tuánjié一致yízhì”。耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdehuà表明biǎomíngzài保护bǎohù绵羊miányángbānderén以及yǐjí带领dàilǐng他们tāmen得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng方面fāngmiàn天父Tiānfùshì团结tuánjié一致yízhìdeZhèxiàng牧养mùyǎng工作gōngzuòshìyóu天父Tiānfù耶稣Yēsū共同gòngtóng完成wánchéngde他们Tāmen同样tóngyàngdōuhěn关心guānxīn这些zhèxiē绵羊miányángjué容许róngxǔ任何rènhéréncóng他们tāmenshǒuzhōng绵羊miányángqiǎngzǒu。(Yuē10:27-29参看cānkànJié34:23,24约翰福音Yuēhàn Fúyīn常常chángchángdào天父Tiānfù儿子érzi紧密jǐnmì团结tuánjié目标mùbiāo一致yízhìBěnjié经文jīngwénzhōngzuòde希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsishì”,原文yuánwénshì中性词zhōngxìngcí表示biǎoshì事物shìwù]”),érshì阳性词yángxìngcí表示biǎoshì个体gètǐ]”)。Zhèdiǎn支持zhīchí以下yǐxià理解lǐjiě耶稣Yēsū天父Tiānfù团结tuánjié合作hézuòzài行动xíngdòng方面fāngmiàn”,dàn他们tāmenbìngshìtóngwèi个体gètǐ。(Yuē5:19;14:9,23比较Bǐjiào一下yíxià耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdehuàzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn17zhāngde祷告dǎogàojiùnéng进一步jìnyíbù确认quèrènde意思yìsishìshuōgēn天父Tiānfù平等píngděngérshìshuō他们tāmen目标mùbiāo相同xiāngtóng行动xíngdòng一致yízhì。(Yuē10:25-29;17:2,9-11耶稣Yēsūwèi门徒méntú祷告dǎogàoshíshuōdehuà尤其yóuqí可以kěyǐ说明shuōmíngzhèdiǎn当时dāngshíqiú上帝Shàngdì使shǐ他们tāmenjiùxiàng我们wǒmen一样yíyàng”。(Yuē17:11因此Yīncǐ约翰福音Yuēhàn Fúyīn10zhāngtándàodegēn17zhāngtándàodeshìtóng意思yìsi。(LìngjiànYuē17:11,21;林前Lín-Qián3:8de注释zhùshì

使Shǐ……gāibèidiūjìn欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 直译Zhíyì使shǐ……成为chéngwéi欣嫩谷Xīnnèn Gǔzhī”,意思yìsishì使shǐ成为chéngwéi应该yīnggāishòudào永远yǒngyuǎn毁灭huǐmièderén。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì欣嫩谷Xīnnèn Gǔ”)

灭亡Mièwángzhī Zài这里zhèlǐzhǐdeshì加略人Jiālüèrén犹大Yóudà由于Yóuyú蓄意xùyì背叛bèipàn上帝Shàngdìde儿子érzi犹大Yóudàjiānghuì遭受zāoshòu永远yǒngyuǎnde毁灭huǐmiè不配búpèi得到dédào复活fùhuóTóng词组cízǔ出现chūxiànzài帖撒罗尼迦后书Tiēsāluóníjiā Hòushū2:3zhǐ不法bùfǎderén”。Zàiyòngláixiě圣经Shèngjīngde语言yǔyánli,“……zhīhuò“……de儿子érzi有时yǒushíyòngzuò比喻bǐyùzhǐ惯常guànchángyǒumǒuzhǒng行为xíngwéihuòxiǎnchūmǒuzhǒng特征tèzhēngderén一些Yìxiē例子lìzi包括bāokuò:“至高者Zhìgāozhěde儿子érzi”“光明guāngmíngzhī”“白昼báizhòuzhī”“王国wángguózhī”“恶者èzhězhī”“魔鬼móguǐzhī”“叛逆pànnìzhī”。(6:35;帖前Tiē-Qián5:5;Tài13:38;13:10;2:2脚注jiǎozhù类似Lèisìdeshuōrénshìmǒuzhǒng惩罚chéngfáhuò下场xiàchǎngzhī”,可以kěyǐzhǐ由于yóuyú惯常guànchángde行为xíngwéi或者huòzhěxiǎnchūde特征tèzhēngérshòudàozhǒng惩罚chéngfáhuò落得luòdezhǒng下场xiàchǎngZài撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià12:5zuò该死gāisǐde原文yuánwén可以kěyǐ直译zhíyìwéishì死亡sǐwángzhī”。马太福音Mǎtài Fúyīn23:15yòngle字面zìmiàn意思yìsiwéi欣嫩谷Xīnnèn Gǔzhīde词组cízǔyòngláizhǐ应该yīnggāi遭受zāoshòu永远yǒngyuǎn毁灭huǐmièderén耶稣Yēsū加略人Jiālüèrén犹大Yóudàchēngwéi灭亡mièwángzhīshí看来kànlái就是jiùshìyào表达biǎodá这个zhège意思yìsi。(LìngjiànTài23:15de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì欣嫩谷Xīnnèn Gǔ”)

世人Shìrén 希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos,zài这里zhèlǐzhǐ上帝Shàngdì忠仆zhōngpú以外yǐwàide世人shìrén就是jiùshìgēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎn正义zhèngyìde人类rénlèi社会shèhuìZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu约翰Yuēhàndào耶稣Yēsūshuōde门徒méntú属于shǔyú世界shìjièZài最后zuìhòugēn忠心zhōngxīnde使徒shǐtú一起yìqǐ祷告dǎogàoshí耶稣Yēsūyòuliǎngdàozhèdiǎn。(Yuē15:19;17:16

使Shǐ他们tāmen成圣chéngshèng Yòu使shǐ他们tāmen圣洁shèngjié”,或者huòzhě使shǐ他们tāmenzhuānshǔ上帝Shàngdì”,意思yìsishì使shǐ他们tāmengēn其他qítārén区分qūfēn开来kāilái专门zhuānménwèi上帝Shàngdì服务fúwù由于Yóuyú服从fúcóng上帝Shàngdì话语huàyǔde真理zhēnlǐ跟从gēncóng耶稣Yēsūderén使shǐ自己zìjǐ成圣chéngshènghuò洁净jiéjìngle。(彼前Bǐ-Qián1:22Zhèng因为yīnwèi这样zhèyàng他们tāmengēn没有méiyǒu持守chíshǒu上帝Shàngdì真理zhēnlǐde世人shìrén截然不同jiérán-bùtóng他们tāmenshì属于shǔyú世界shìjiède。(Yuē17:16lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì成圣Chéngshèng”)

de话语huàyǔ就是jiùshì真理zhēnlǐ 耶和华Yēhéhuáde话语huàyǔ总是zǒngshì事物shìwù如实rúshíde呈现chéngxiàn出来chūlái包括bāokuò清楚qīngchu显示xiǎnshì耶和华Yēhéhuáde美德měidé旨意zhǐyì诫命jièmìng以及yǐjí揭示jiēshì人类rénlèi社会shèhuìde真实zhēnshí情况qíngkuàngGēn耶稣Yēsūzài这里zhèlǐde祷告dǎogào一致yízhì上帝Shàngdì话语huàyǔde真理zhēnlǐzhǐchūréngāi怎样zěnyàngzuòcáinéng成圣chéngshèngbèi区分qūfēn开来kāilái专门zhuānménwèi耶和华Yēhéhuá服务fúwù以及yǐjí怎样zěnyàng继续jìxù保持bǎochí圣洁shèngjié

自己Zìjǐ保持bǎochí圣洁shèngjié Yòu使shǐ自己zìjǐ区分qūfēn开来kāilái”。耶稣Yēsū降世jiàngshìwéirénshíshì圣洁shèngjiéde1:35),zàishangshí一直yìzhí保持bǎochí圣洁shèngjié。(4:27;Lái7:26耶稣Yēsū一生yìshēng无可指责wúkězhǐzé甚至shènzhì为了wèilexiànchū赎价shújiàér牺牲xīshēng生命shēngmìng从而cóngʼérràng跟随gēnsuíderén得以déyǐ成圣chéngshèng就是jiùshì得以déyǐ区分qūfēn开来kāilái专门zhuānménwèi耶和华Yēhéhuá服务fúwù因此Yīncǐ耶稣Yēsūzàixiàng天父Tiānfù祷告dǎogàoshí可以kěyǐshuōshì为了wèile他们tāmenér保持bǎochí圣洁shèngjiéde耶稣Yēsūde门徒méntú只要zhǐyào紧紧jǐnjǐn跟随gēnsuíde脚步jiǎobù按照ànzhào教导jiàodǎode真理zhēnlǐ以及yǐjí圣经Shèngjīng显示xiǎnshìde真理zhēnlǐ处事chǔshì为人wéirénjiùnéng通过tōngguò真理zhēnlǐ成圣chéngshèngle。(Yuē17:17;提后Tí-Hòu2:20,21;Lái12:14不过Búguò他们tāmenshìkàozhe自己zìjǐérshìkàozhe耶稣Yēsū基督Jīdūcái成圣chéngshèngde。(Luó3:23-26;Lái10:10

Yòu团结tuánjié一致yízhì”。耶稣Yēsū祈求qíqiúdezhēn门徒méntúnéng怀huáizhe共同gòngtóngde目标mùbiāo团结tuánjié”,正如zhèngrúgēn天父Tiānfùshìde彼此bǐcǐ合作hézuò思想sīxiǎng一致yízhì。(Yuē17:22Zài哥林多前书Gēlínduō Qiánshū3:6-9保罗Bǎoluójiù描述miáoshùle基督徒Jīdūtúdezhèzhǒng团结tuánjié他们tāmenzài传道chuándào工作gōngzuòshanggēn弟兄dìxiong姐妹jiěmèi上帝Shàngdì合作hézuò从而cóngʼér享有xiǎngyǒu这样zhèyàngde团结tuánjié。(Lìngjiàn林前Lín-Qián3:8以及yǐjíYuē10:30;17:11de注释zhùshì

Yòu团结tuánjié一致yízhì”。耶稣Yēsū祈求qíqiú正如zhèngrúgēn天父Tiānfùshìde表明biǎomíng他们tāmen互相hùxiāng合作hézuò思想sīxiǎng一致yízhì),dezhēn门徒méntúhuì怀huáizhe共同gòngtóngde目标mùbiāo团结tuánjié”。耶稣Yēsūzài这个zhège祷告dǎogàoli表达biǎodáde想法xiǎngfǎgēnzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn10:30shuōdehuà互相hùxiāng呼应hūyìngZài那里nàlǐ耶稣Yēsūshuōgēn天父Tiānfùzài保护bǎohù照顾zhàogùde门徒méntú天父Tiānfùgěide绵羊miányáng”)方面fāngmiànshìde。(Yuē10:25-30;17:2,9Běnjié经文jīngwénzhōngzuòde希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsishì”,原文yuánwénshì中性词zhōngxìngcí表示biǎoshì事物shìwù]”),érshì阳性词yángxìngcí表示biǎoshì个体gètǐ]”)。(LìngjiànYuē10:30de注释zhùshì

Yòu团结tuánjié一致yízhì”。耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdehuà表明biǎomíngzài保护bǎohù绵羊miányángbānderén以及yǐjí带领dàilǐng他们tāmen得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng方面fāngmiàn天父Tiānfùshì团结tuánjié一致yízhìdeZhèxiàng牧养mùyǎng工作gōngzuòshìyóu天父Tiānfù耶稣Yēsū共同gòngtóng完成wánchéngde他们Tāmen同样tóngyàngdōuhěn关心guānxīn这些zhèxiē绵羊miányángjué容许róngxǔ任何rènhéréncóng他们tāmenshǒuzhōng绵羊miányángqiǎngzǒu。(Yuē10:27-29参看cānkànJié34:23,24约翰福音Yuēhàn Fúyīn常常chángchángdào天父Tiānfù儿子érzi紧密jǐnmì团结tuánjié目标mùbiāo一致yízhìBěnjié经文jīngwénzhōngzuòde希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsishì”,原文yuánwénshì中性词zhōngxìngcí表示biǎoshì事物shìwù]”),érshì阳性词yángxìngcí表示biǎoshì个体gètǐ]”)。Zhèdiǎn支持zhīchí以下yǐxià理解lǐjiě耶稣Yēsū天父Tiānfù团结tuánjié合作hézuòzài行动xíngdòng方面fāngmiàn”,dàn他们tāmenbìngshìtóngwèi个体gètǐ。(Yuē5:19;14:9,23比较Bǐjiào一下yíxià耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdehuàzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn17zhāngde祷告dǎogàojiùnéng进一步jìnyíbù确认quèrènde意思yìsishìshuōgēn天父Tiānfù平等píngděngérshìshuō他们tāmen目标mùbiāo相同xiāngtóng行动xíngdòng一致yízhì。(Yuē10:25-29;17:2,9-11耶稣Yēsūwèi门徒méntú祷告dǎogàoshíshuōdehuà尤其yóuqí可以kěyǐ说明shuōmíngzhèdiǎn当时dāngshíqiú上帝Shàngdì使shǐ他们tāmenjiùxiàng我们wǒmen一样yíyàng”。(Yuē17:11因此Yīncǐ约翰福音Yuēhàn Fúyīn10zhāngtándàodegēn17zhāngtándàodeshìtóng意思yìsi。(LìngjiànYuē17:11,21;林前Lín-Qián3:8de注释zhùshì

Yǒu完美wánměide Yòu完全wánquán团结tuánjié”。Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsū门徒méntúyǒu完美wánměidegēn天父Tiānfùài他们tāmen联系liánxìzài一起yìqǐZhègēn歌罗西书Gēluóxīshū3:14shuōde一致yízhì经文jīngwénshuō:“Àinéng完美wánměide维系wéixì团结tuánjié。”Zhèzhǒng完美wánměidebìngshì绝对juéduìde代表dàibiǎoměi基督徒Jīdūtúdōuyǒu一样yíyàngde才干cáigàn习惯xíguàn良心liángxīn或者huòzhěshuō他们tāmenzhījiāndezhèlèi差异chāyìdōu已经yǐjīng消除xiāochúle基督徒Jīdūtúyǒu完美wánměidezhǐdeshì他们tāmenzài行动xíngdòng信仰xìnyǎng教导jiàodǎo方面fāngmiàndōu团结tuánjié一致yízhì。(Luó15:5,6;林前Lín-Qián1:10;4:3;Féi1:27

世界Shìjiè奠基diànjī zuò奠基diànjīde希腊Xīlà语词yǔcízài希伯来书Xībóláishū11:11zuò孕育yùnyù”,gēnzuò孩子háizide希腊Xīlà语词yǔcí一起yìqǐ使用shǐyòng这个Zhègezài世界shìjiè奠基diànjī这个zhège词组cízǔli看来kànláizhǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwáshēngxià孩子háizizhèjiànshì耶稣Yēsūcéng世界shìjiè奠基diànjīgēn亚伯Yàbó联系liánxìzài一起yìqǐ亚伯Yàbó显然xiǎnránshì人类rénlèi世界shìjièzhōng可以kěyǐ得到dédào救赎jiùshúderénércóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐlái……xiězài生命册shēngmìngcèshangde名字míngzi就是jiùshìde名字míngzi。(11:50,51;17:8耶稣Yēsūzài祷告dǎogàozhōngduì天父Tiānfùshuōdezhèhuà表明biǎomíngzàihěnjiǔhěnjiǔ以前yǐqiánzài亚当Yàdāng夏娃Xiàwáhái没有méiyǒu孕育yùnyù后代hòudài之前zhīqián上帝Shàngdìjiù已经yǐjīngàide独生子dúshēngzǐle

已经yǐjīng使shǐ……认识rènshidemíng Zài祷告dǎogàode结尾jiéwěi耶稣Yēsū再次zàicìdàozài约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:6shuōguodezhèjiànshì。(LìngjiànYuē17:6de注释zhùshì虽然Suīrán约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:26yòngde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcígno·riʹzo(“使shǐ……认识rènshi”)gēn约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:6yòngde动词dòngcí(pha·ne·roʹo,“显明xiǎnmíng”)tóngdàn表达biǎodáde意思yìsishì类似lèisìde后者hòuzhě可以kěyǐ翻译fānyìwéi使shǐ……认识rènshi”。(参看Cānkàn约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:6de脚注jiǎozhùZài圣经Shèngjīngli使shǐrén认识rènshi某某mǒumǒudemíng可以kěyǐzhǐ告诉gàosurénde名字míngzi代表dàibiǎode一切yíqiè包括bāokuòde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(LìngjiànTài6:9de注释zhùshì参看cānkàn3:4脚注jiǎozhù除了Chúle使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi耶稣Yēsūxiàngrén揭示jiēshìzhè名字míngzi代表dàibiǎode上帝Shàngdìyǒu什么shénme旨意zhǐyì作为zuòwéi特质tèzhì从而cóngʼér使shǐrén认识rènshi上帝Shàngdìdemíng”。Zàiběnjié经文jīngwén耶稣Yēsū进一步jìnyíbùshuō以后yǐhòuháiyào使shǐ他们tāmen认识rènshizhèhuà可以kěyǐ翻译fānyìwéi以后yǐhòuháiyào继续jìxù使shǐ他们tāmen认识rènshi”。可见Kějiàn上帝Shàngdìdemíngjiānghuì继续jìxùduì那些nàxiē跟从gēncóng耶稣Yēsūderényǒu越来越yuèláiyuè深刻shēnkède意义yìyì

已经yǐjīng……显明xiǎnmíngdemíng 耶稣Yēsūde门徒méntúzǎojiù知道zhīdàobìng使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi无论Wúlùnshìzài存放cúnfàng会堂huìtángde希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli还是háishizàiyòng教导jiàodǎode七十子Qīshízǐ译本yìběn》(《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde希腊语Xīlàyǔ译本yìběnli他们tāmendōunéngkàndàobìngdào这个zhège名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùA5附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(LìngjiànTài6:9de注释zhùshì参看cānkàn3:4脚注jiǎozhù除了Chúle使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi耶稣Yēsūxiàngrén揭示jiēshìzhè名字míngzi代表dàibiǎode上帝Shàngdìyǒu什么shénme旨意zhǐyì作为zuòwéi特质tèzhì从而cóngʼér使shǐrén认识rènshi上帝Shàngdìdemíng”。耶稣Yēsū曾经céngjīngzài天父Tiānfù身边shēnbiān”,shéidōugèngnéng清楚qīngchu说明shuōmíng天父Tiānfùshì怎样zěnyàngde。(Yuē1:18;Tài11:27因此Yīncǐ上帝Shàngdìdemíng对于duìyú早期zǎoqī那些nàxiē跟从gēncóng耶稣Yēsūderénláishuōyǒulegèng深刻shēnkède意义yìyì

Míng Zhǐdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi这个zhège名字míngzishìyóu希伯来字母Xībólái Zìmǔיהוה代表dàibiǎode相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH),中文Zhōngwén通常tōngchángzuò耶和华Yēhéhuá”。Zài中文Zhōngwénde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzhōng上帝Shàngdìde名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle7029其中qízhōng50zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě),zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle241其中qízhōng4zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě)。(关于Guānyú希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde名字míngzi如果rúguǒxiǎngyào了解liǎojiěgèngduōqǐngkàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(参看CānkànChū34:5,6;3:4脚注jiǎozhù

多媒体资料