罗马书 15:1-33

15  可是Kěshì我们wǒmen坚强jiānqiángderén应该yīnggāi包容bāoróng坚强jiānqiángderénde弱点ruòdiǎn+érshì取悦qǔyuè自己zìjǐ+  我们Wǒmen人人rénréndōu应该yīnggāiràng别人biérén喜悦xǐyuè得到dédào益处yìchùshòudào鼓励gǔlì+  因为Yīnwèilián基督Jīdū没有méiyǒu取悦qǔyuè自己zìjǐ+反而fǎnʼérxiàng圣经Shèngjīngshangxiěde:“Yǒurén出言chūyán侮辱wǔrǔ这些zhèxiēhuàdōuluòzàide身上shēnshang+。”  从前Cóngqiánxiě下来xiàláidehuàquánshìwèi教导jiàodǎo我们wǒmenérxiěde+ràng我们wǒmenjièzhe忍耐rěnnài+jièzhe圣经Shèngjīnggěirénde安慰ānwèi可以kěyǐ怀huáiyǒu希望xīwàng+  Yuànrén忍耐rěnnài安慰ānwèide上帝Shàngdì使shǐ你们nǐmendōuyǒu基督Jīdū耶稣Yēsūde思想sīxiǎng态度tàidù  这样Zhèyàng你们nǐmenjiùnéng团结tuánjié一致yízhì+异口同声yìkǒu-tóngshēngde颂扬sòngyáng*我们wǒmenzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde上帝Shàngdì就是jiùshìde父亲fùqīn  正如Zhèngrú基督Jīdū接纳jiēnàle你们nǐmen+你们nǐmenyào彼此bǐcǐ接纳jiēnà*+ràng上帝Shàngdì得到dédào荣耀róngyào  xiǎngràng你们nǐmen知道zhīdào基督Jīdūchéngleshòu割礼gēlǐderénde仆人púrén+表明biǎomíng上帝Shàngdì真实zhēnshí可靠kěkào证实zhèngshíle上帝Shàngdìduì他们tāmen祖先zǔxiānsuǒzuòde承诺chéngnuò+  并且bìngqiěyào使shǐ列国lièguóderényīn上帝Shàngdìde怜悯liánmǐnér颂扬sòngyáng*+圣经Shèngjīngshangxiězhe:“所以Suǒyǐyàozài列国lièguózhōng公开gōngkāi承认chéngrèn歌颂gēsòngde圣名shèngmíng+。” 10  Háishuō:“列国Lièguóderéna你们nǐmenyào上帝Shàngdìde子民zǐmín一起yìqǐ欢欣huānxīn+。” 11  Yòushuō:“万国Wànguóa你们nǐmenyào赞美zànměi耶和华Yēhéhuá*万族wànzúdōuyào赞美zànměi+。” 12  以赛亚Yǐsàiyàshuō:“耶西Yēxīdegēn+jiānghuì起来qǐlái统治tǒngzhì列国lièguó+列国lièguóderénhuì寄望jìwàng+。” 13  Yuànrén希望xīwàngde上帝Shàngdìyīn你们nǐmen信赖xìnlàijiù使shǐ你们nǐmen满怀mǎnhuái喜乐xǐlè安宁ānníng这样Zhèyàng由于yóuyú神圣力量shénshèng lìliàng发挥fāhuīde强大qiángdà作用zuòyòng你们nǐmenjiù充满chōngmǎn*希望xīwàng+ 14  de弟兄们dìxiongmen深信shēnxìn你们nǐmen充满chōngmǎn良善liángshàn具备jùbèizhǒng知识zhīshinéng彼此bǐcǐ劝诫quànjiè* 15  不过Búguòzàixiěgěi你们nǐmendexìnlimǒuxiēshìshuōde特别tèbié率直shuàizhíshìyào再次zàicì提醒tíxǐng你们nǐmenZhèshì因为yīnwèi上帝Shàngdìgěi分外fènwài恩典ēndiǎn 16  yàozuò基督Jīdū耶稣Yēsū手下shǒuxiàde公仆gōngpúwèi列国lièguóderén服务fúwù+从事cóngshì神圣shénshèngde工作gōngzuò传扬chuányáng上帝Shàngdìde好消息hǎo xiāoxi+shìyàoràng列国lièguóderénkàozhe神圣力量shénshèng lìliàng成圣chéngshèng*可以kěyǐ成为chéngwéi上帝Shàngdì接纳jiēnàde祭物jìwù 17  Kàozhe基督Jīdū耶稣Yēsūyīn上帝Shàngdìdeshìér欢喜huānxǐ 18  Biédeshìjiùshuōlezhǐshuō基督Jīdū怎样zěnyàng通过tōngguòràng列国lièguóderén服从fúcóngjièzhede言行yánxíng 19  yòng神迹shénjì奇事qíshì*de力量lìliàng+píngzhe上帝Shàngdì神圣力量shénshèng lìliàngde强大qiángdà作用zuòyòng*使shǐ列国lièguóderén服从fúcóng结果Jiéguǒcóng耶路撒冷Yēlùsālěng周游zhōuyóu直到zhídào以利里古Yǐlìlǐgǔ行省xíngshěng彻底chèdǐ传讲chuánjiǎng基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxi+ 20  于是Yúshìxià目标mùbiāo凡是fánshìyǒurén传讲chuánjiǎngguo基督Jīdū名字míngzide地方dìfangdōu那里nàlǐ宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxi免得miǎndezài别人biérénde根基gēnjīshang建造jiànzào 21  jiùxiàng圣经Shèngjīngshangxiěde:“Duì一无所闻yìwúsuǒwéndejiānghuì看见kànjiàn没有méiyǒutīngguodejiānghuì明白míngbai+。” 22  由于Yóuyú这个zhège原因yuányīnduōxiǎng你们nǐmen那里nàlǐquèméichéng 23  可是Kěshì目前mùqiánzàizhè一带yídàizài没有méiyǒuwèitīngguo好消息hǎo xiāoxide地区dìqū而且érqiě许多xǔduōniánlái*一直yìzhí盼望pànwàng你们nǐmen那里nàlǐ 24  因此Yīncǐ西班牙Xībānyáde时候shíhou希望xīwàngnéng看看kànkan你们nǐmen享受xiǎngshòugēn你们nǐmenxiāngde时光shíguāng然后ránhòuqǐng你们nǐmensòngchéng 25  不过Búguò现在xiànzàiyào耶路撒冷Yēlùsālěng执行zhíxíng职务zhíwù援助yuánzhù圣民shèngmín+ 26  马其顿Mǎqídùn亚该亚Yàgāiyàderén乐意lèyì捐款juānkuǎn援助yuánzhù耶路撒冷Yēlùsālěng圣民shèngmínzhōngde穷人qióngrén+ 27  捐款Juānkuǎnderén固然gùránhěn乐意lèyìdàn其实qíshíshìqiànle这些zhèxiē圣民shèngmíndezhài因为yīnwèi列国lièguóderén既然jìrán分享fēnxiǎngdào他们tāmende福分fúfen*jiùyǒu义务yìwùyòng财物cáiwù援助yuánzhù他们tāmen*+ 28  bànwánzhèjiànshì捐款juānkuǎn*安全ānquánjiāogěi他们tāmen以后yǐhòujiùyào经过jīngguò你们nǐmen那里nàlǐ西班牙Xībānyá 29  知道zhīdàokàn你们nǐmende时候shíhou一定yídìnghuì满载mǎnzàizhe基督Jīdūsuǒde福分fúfen 30  弟兄们Dìxiongmen我们wǒmendōu相信xiāngxìnzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdū神圣力量shénshèng lìliàng使shǐ我们wǒmen彼此相爱bǐcǐxiāngʼài因此yīncǐ恳请kěnqǐng你们nǐmengēn一起yìqǐxiàng上帝Shàngdì热切rèqiède祷告dǎogàowèi祈求qíqiú+ 31  ràng得到dédào解救jiějiù+摆脱bǎituō犹地亚Yóudìyà那些nàxiēxìnzhǔderénràngwèi耶路撒冷Yēlùsālěng执行zhíxíngde职务zhíwù得到dédào圣民shèngmínde接纳jiēnà+ 32  这样Zhèyàng如果rúguǒshì上帝Shàngdìde意思yìsijiùnéng高高兴兴gāogāo-xìngxìngde你们nǐmen那里nàlǐ大家dàjiā互相hùxiāng鼓励gǔlì 33  Yuànrén安宁ānníng*de上帝Shàngdì你们nǐmen所有suǒyǒuréntóngzài+阿们Āmen

脚注

Yòu荣耀róngyào”。
Yòu欢迎huānyíng”。
Yòu荣耀róngyào”。
Yòu洋溢yángyìzhe”。
Yòu教导jiàodǎo”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“成圣Chéngshèng”。
奇事Qíshìyòu异兆yìzhào”。
强大Qiángdà作用zuòyòngyòu大能dànéng”。
zuòzhèniánlái”。
福分Fúfenyòu来自láizì上帝Shàngdìde东西dōngxi”。
Yòuduì他们tāmen执行zhíxíng救济jiùjìde职务zhíwù”。
直译Zhíyì果实guǒshí”。
Yòu和睦hémù”。

注释

多媒体资料