Матей 19:1-30

19  И след като каза това, Исус тръгна от Галилея и отиде в граничната област на Юдея отвъд Йордан.+  И големи множества го следваха, и той ги излекува там.+  А фарисеите дойдоха при него и като искаха да го изпитат, казаха: „Позволено ли е мъж да се разведе с жена си по каквато и да било причина?“+  Той им отговори: „Не сте ли чели, че този, който ги създаде в началото, ги направи мъж и жена+  и каза ‘Заради това мъжът ще остави баща си и майка си,+ ще се обвърже* с жена си и двамата ще станат една плът’?+  Така че те вече не са двама, а една плът. Затова нека никой човек не разделя онова, което Бог е впрегнал в общ ярем.“+  А те му казаха: „Тогава защо Моисей постанови мъжът да може да ѝ даде свидетелство за развод и да се разведе с нея?“+  Той им отговори: „Заради вашата коравосърдечност+ Моисей ви направи отстъпката да се развеждате с жените си, но в началото не беше така.+  Казвам ви, че ако някой се разведе с жена си, освен поради блудство, и се ожени за друга, върши прелюбодейство.“+ 10  Учениците му казаха: „Ако такива са отношенията между мъжа и жената, тогава не е за препоръчване човек да се жени.“+ 11  Той им отговори: „Не всички могат да живеят според тези думи, но само онези, които притежават този дар.+ 12  Защото има евнуси, които са излезли такива от майчината си утроба,+ а има и евнуси, направени такива от хората, но има и евнуси, които сами са направили себе си евнуси заради небесното царство. Който може да живее така, нека живее така.“+ 13  Тогава доведоха при него малки деца, за да положи ръце върху тях и да се помоли за тях, но учениците им се скараха.+ 14  Исус обаче каза: „Оставете децата, не им пречете да дойдат при мене, защото небесното царство принадлежи на такива като тях.“+ 15  И той положи ръце върху тях, и си тръгна оттам.+ 16  И ето, един човек дойде при него и каза: „Учителю, какво добро трябва да правя, за да получа вечен живот?“+ 17  Той му отговори: „Защо ме питаш какво е добро? Само един е Онзи, който е добър.+ Но ако искаш да получиш живот, спазвай заповедите.“+ 18  Той го попита: „Кои?“+ Исус отговори: „Не убивай,+ не прелюбодействай,+ не кради,+ не лъжесвидетелствай,+ 19  почитай баща си и майка си,+ и още, обичай ближния си както себе си.“+ 20  Младият мъж му каза: „Спазвам всичко това. Какво не ми достига?“ 21  Исус му отговори: „Ако искаш да бъдеш съвършен, отиди, продай всичките си притежания, раздай парите на бедните и ще имаш съкровище на небето.+ Тогава ела и ме следвай!“+ 22  Като чу тези думи, младият мъж си тръгна натъжен, защото имаше много притежания.+ 23  А Исус каза на учениците си: „Казвам ви истината, ще бъде трудно за богатия да влезе в небесното царство.+ 24  Казвам ви още, по–лесно ще е камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.“+ 25  Като чуха това, учениците се учудиха много и попитаха: „Кой тогава може да се спаси?“+ 26  Исус ги погледна и им каза: „За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“+ 27  Тогава Петър му отговори: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А какво ще получим за това?“+ 28  Исус им каза: „Казвам ви истината, при пресътворението, когато Човешкият син седне на славния си престол, вие, които ме следвате, също ще седнете на дванайсет престола и ще съдите дванайсетте племена на Израил.+ 29  И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или деца, или ниви заради моето име, ще получи много повече и ще наследи вечен живот.+ 30  Но много от онези, които са първи, ще бъдат последни, а от последните — първи.+

Бележки под линия

Виж Би 2:24, бел. под линия.