Прескочи към материала

Обяснение на библейски стихове

Разбери истинското значение на известни библейски стихове и изрази. Запознай се с контекста им, за да ги разбереш по–добре. Задълбочи познанията си с помощта на бележки под линия и препратки.

Битие 1:1 | „В началото Бог създаде небесата и земята“

Какви две важни истини се съдържат в тези първи думи на Библията?

Изход 20:12 | „Почитай баща си и майка си“

Добавяйки обещание към заповедта, Бог дал на израилтяните допълнителен стимул да я спазват.

Исус Навиев 1:9 | „Бъди силен и смел“

Откъде можеш да черпиш смелост и сили въпреки трудните обстоятелства и привидно непреодолимите пречки?

Псалм 23:4 | „Дори когато бродя из долината на непрогледния мрак“

Как Йехова се грижи за служителите си дори в най-мрачните дни от живота им?

Псалм 46:10 | „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог”

Дали този стих означава просто да мълчим в църквата?

Притчи 3:5, 6 | „Не се облягай на своя разум“

Как можеш да покажеш, че се уповаваш повече на Бога, отколкото на себе си?

Исаия 40:31 | „Онези, които се надяват на Йехова, отново ще придобият сили“

Защо в Библията човекът, който получава сила от Бога, е сравнен с издигащ се орел?

Исаия 41:10 | „Не бой се, защото аз съм с тебе“

С три израза Йехова уверява верните си поклонници в своята подкрепа.

Исаия 42:8 | „Аз съм ГОСПОД“

Какво лично име си дал Бог?

Йеремия 29:11 | „Знам какви са намеренията ми към вас“

Предопределено ли е бъдещето на всеки?

Михей 6:8 | „Да ходиш смирено със своя Бог“

Този стих обобщава какво изисква Бог от нас с три съдържателни израза.

Матей 6:33 | „Първо търсете Божието царство“

Дали Исус имал предвид, че християните не трябва да работят за прехраната си?

Матей 6:34 | „Не се безпокойте за утре“

Исус не искал да каже да не си правим планове за бъдещето.

Матей 11:28-30 | „Елате при Мен ... и Аз ще ви дам почивка“

Дали Исус обещал, че всички проблеми и несправедливости ще изчезнат незабавно?

Марко 1:15 | „Наближи царството Божие“

Дали Исус имал предвид, че Царството вече е започнало да управлява?

Йоан 1:1 | „В началото беше Словото“

Този стих разкрива подробности за живота на Исус Христос, преди да дойде като човек на земята.

Йоан 3:16 | „Защото Бог толкова възлюби света“

Как Йехова Бог показал, че обича всеки от нас и иска да живеем вечно?

Йоан 14:6 | „Аз съм пътят и истината, и животът“

Защо човек, който иска да се покланя на Йехова, трябва да признава важната роля на Исус?

Йоан 16:33 | „Аз победих света“

Как думите на Исус уверяват последователите му, че могат да са угодни на Бога?

Римляни 5:8 | „Когато още бяхме грешници, Христос умря за нас“

След като имаме склонността да мислим и действаме по начини, които са в разрез с Божиите праведни стандарти, как можем да се радваме на добри взаимоотношения с Бога сега и на вечно бъдеще?

Римляни 10:13 | „Който призове Господнето име“

Бог предоставя на всички хора възможността да бъдат спасени и да получат вечен живот независимо от националността, расата или социалното им положение.

Римляни 15:13 | „Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир“

Каква връзка имат радостта и мирът с надеждата и светия дух?

Филипяни 4:6, 7 | „Не се безпокойте за нищо“

Какви молитви могат да помогнат на поклонниците на Бога да намалят безпокойството и да получат вътрешен мир?

Филипяни 4:13 | „Всичко мога чрез Иисуса Христа“

Какво имал предвид апостол Павел с думите, че ще получи сили „за всичко“?

2 Тимотей 1:7 | „Бог ни е дал дух не на страх“

Как Бог може да помогне на човек да преодолее страха и смело да постъпва както е правилно?