Прескочи към материала

Обяснение на библейски стихове

Разбери истинското значение на известни библейски стихове и изрази. Запознай се с контекста им, за да ги разбереш по–добре. Задълбочи познанията си с помощта на бележки под линия и препратки.

Битие 1:1 | „В началото Бог създаде небесата и земята“

Какви две важни истини се съдържат в тези първи думи на Библията?

Изход 20:12 | „Почитай баща си и майка си“

Добавяйки обещание към заповедта, Бог дал на израилтяните допълнителен стимул да я спазват.

Числа 6:24-26 | „Господ да те благослови и да те опази“

Откъде произлиза Аароновата благословия?

Исус Навиев 1:9 | „Бъди силен и смел“

Откъде можеш да черпиш смелост и сили въпреки трудните обстоятелства и привидно непреодолимите пречки?

Псалм 23:4 | „Дори когато бродя из долината на непрогледния мрак“

Как Йехова се грижи за служителите си дори в най-мрачните дни от живота им?

Псалм 37:4 | „Весели се тъй също в Господа“

Как този псалм ни помага да придобием мъдрост и да станем такива хора, каквито Бог одобрява?

Псалм 46:10 | „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог”

Дали този стих означава просто да мълчим в църквата?

Притчи 3:5, 6 | „Не се облягай на своя разум“

Как можеш да покажеш, че се уповаваш повече на Бога, отколкото на себе си?

Притчи 16:3 | „Предавай делата си на ГОСПОДА“

Поради какви две причини хората трябва да търсят ръководство от Бога, когато вземат решения?

Притчи 22:6 | „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път“

Кой е „подходящият път“ за едно дете? Различен ли е за всеки човек?

Еклисиаст 3:11 | „Той е направил всяко нещо хубаво на времето му“

Хубавите дела на Бога включват не само нещата, които е създал. Каква връзка има това с твоя живот?

Исаия 26:3 | „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум“

Възможно ли е да изпитваш съвършен мир? Какво означава да имаш непоколебим ум?

Исаия 40:31 | „Онези, които се надяват на Йехова, отново ще придобият сили“

Защо в Библията човекът, който получава сила от Бога, е сравнен с издигащ се орел?

Исаия 41:10 | „Не бой се, защото аз съм с тебе“

С три израза Йехова уверява верните си поклонници в своята подкрепа.

Исаия 42:8 | „Аз съм ГОСПОД“

Какво лично име си дал Бог?

Йеремия 29:11 | „Знам какви са намеренията ми към вас“

Предопределено ли е бъдещето на всеки?

Михей 6:8 | „Да ходиш смирено със своя Бог“

Този стих обобщава какво изисква Бог от нас с три съдържателни израза.

Матей 6:33 | „Първо търсете Божието царство“

Дали Исус имал предвид, че християните не трябва да работят за прехраната си?

Матей 6:34 | „Не се безпокойте за утре“

Исус не искал да каже да не си правим планове за бъдещето.

Матей 11:28-30 | „Елате при Мен ... и Аз ще ви дам почивка“

Дали Исус обещал, че всички проблеми и несправедливости ще изчезнат незабавно?

Марко 1:15 | „Наближи царството Божие“

Дали Исус имал предвид, че Царството вече е започнало да управлява?

Марко 11:24 | „Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили“

Как съветът на Исус за вярата и молитвите ни помага да се справяме с трудностите?

Йоан 1:1 | „В началото беше Словото“

Този стих разкрива подробности за живота на Исус Христос, преди да дойде като човек на земята.

Йоан 3:16 | „Защото Бог толкова възлюби света“

Как Йехова Бог показал, че обича всеки от нас и иска да живеем вечно?

Йоан 14:6 | „Аз съм пътят и истината, и животът“

Защо човек, който иска да се покланя на Йехова, трябва да признава важната роля на Исус?

Йоан 14:27 | „Мир ви оставям“

Какъв мир Исус оставил, или дал, на истинските си последователи? Как можем да го получим?

Йоан 15:13 | „Никой няма по-голяма любов от това“

Как последователите на Исус могат да подражават на любовта, която той проявявал?

Йоан 16:33 | „Аз победих света“

Как думите на Исус уверяват последователите му, че могат да са угодни на Бога?

Деяния 1:8 | „Ще приемете сила“

Каква сила обещал Исус на последователите си и за какво щяла да им помогне?

Римляни 5:8 | „Когато още бяхме грешници, Христос умря за нас“

След като имаме склонността да мислим и действаме по начини, които са в разрез с Божиите праведни стандарти, как можем да се радваме на добри взаимоотношения с Бога сега и на вечно бъдеще?

Римляни 6:23 | „Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот“

Никой грешен човек не може да заслужи спасение, но може да получи вечен живот като дар от Бога. Как?

Римляни 10:13 | „Който призове Господнето име“

Бог предоставя на всички хора възможността да бъдат спасени и да получат вечен живот независимо от националността, расата или социалното им положение.

Римляни 12:12 | „Бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата — постоянни“

Как християните могат да останат верни на Бога при преследване и други трудности?

Римляни 15:13 | „Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир“

Каква връзка имат радостта и мирът с надеждата и светия дух?

1 Коринтяни 10:13 | „Бог е верен“

Как Божията вярност може да ни е от голяма помощ особено когато се сблъскаме с изкушение?

2 Коринтяни 12:9 | „Стига ти Моята благодат“

Каква полза извлякъл апостол Павел от Божията незаслужена милост? Как и ние можем да извлечем полза от нея?

Ефесяни 3:20 | „[Бог] може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“

По какви начини Бог отговаря на молитвите на поклонниците си и изпълнява очакванията им?

Филипяни 4:6, 7 | „Не се безпокойте за нищо“

Какви молитви могат да помогнат на поклонниците на Бога да намалят безпокойството и да получат вътрешен мир?

Филипяни 4:8 | „Мислете за това, което е истинно...“

За какво трябва да си създадат навика да мислят християните?

Филипяни 4:13 | „Всичко мога чрез Иисуса Христа“

Какво имал предвид апостол Павел с думите, че ще получи сили „за всичко“?

Колосяни 3:23 | „Каквото и да вършите, работете от сърце“

Как нагласата на един християнин към работата засяга отношенията му с Бога?

2 Тимотей 1:7 | „Бог ни е дал дух не на страх“

Как Бог може да помогне на човек да преодолее страха и смело да постъпва както е правилно?

1 Петър 5:6, 7 | „Смирете се под мощната ръка на Бога ... и всяка ваша грижа възложете на Него“

Какво означава „да възложим“ грижите си на Бога и как това ще ни донесе облекчение?

Откровение 21:1 | „Ново небе и нова земя“

Как Библията ни помага да разберем значението на този стих?

Откровение 21:4 | „Той ще обърше всяка сълза“

Този стих съдържа чудесно обещание за бъдещето.