Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 20

Paano Nagpupunsionar Ngonyan an Namamahalang Grupo?

Paano Nagpupunsionar Ngonyan an Namamahalang Grupo?

Namamahalang grupo kan enot na siglo

Binabasa an surat kan namamahalang grupo

Kan enot na siglo, sarong sadit na grupo, an ‘mga apostol asin kamagurangan sa Jerusalem,’ an naglingkod bilang namamahalang grupo tanganing gumibo nin importanteng mga desisyon para sa bilog na linahidan na Kristianong kongregasyon. (Guibo 15:2) An pagigin oroyon kan desisyon ninda resulta nin pag-orolay sa sinasabi kan Kasuratan asin pagpagiya sa espiritu nin Dios. (Guibo 15:25) Sinusunod ngonyan an arogan na iyan.

Ginagamit nin Dios tanganing gibohon an kabotan nia. An linahidan na mga tugang na kabilang sa Namamahalang Grupo interesadong marhay sa Tataramon nin Dios asin dakol an eksperyensia sa pag-asikaso sa praktikal asin espirituwal na mga bagay. Sinda nagmimiting kada semana tanganing pag-olayan an pangangaipo kan pambilog na kinaban na kasararoan nin magturugang. Arog kan enot na siglo, itinatao an basado sa Biblia na mga instruksion, magsalang paagi sa surat o nagbibiaheng mga paraataman asin iba pa. Paagi kaini, mas nagigin sararo sa isip asin gibo an mga lingkod nin Dios. (Guibo 16:4, 5) Pinangengenotan kaiyan an pag-andam nin espirituwal na kakanon, ineengganyar an gabos na ihulit an Kahadean, asin nagnonombra nin mga tugang sa mga katongdan na may paninimbagan.

Nagpapagiya sa espiritu nin Dios. An Namamahalang Grupo nag-aasa sa paggiya kan Unibersal na Soberano, si Jehova, asin kan Payo kan kongregasyon, si Jesus. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:23) Dai ibinibilang kan mga miembro kaiyan na sinda an mga lider kan mga lingkod nin Dios. Sinda, kaiba an gabos na linahidan na Kristiano, padagos na ‘nagsusunod sa Kordero [si Jesus] saen man sia paduman.’ (Kapahayagan 14:4) Pinapahalagahan kan Namamahalang Grupo an mga pamibi mi para sa sainda.

  • Sairisay an kabilang sa namamahalang grupo kan enot na siglo?

  • Paano nagpapagiya sa Dios an Namamahalang Grupo ngonyan?