Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 2

Taano ta Inaapod Kami na Mga Saksi ni Jehova?

Taano ta Inaapod Kami na Mga Saksi ni Jehova?

Si Noe

Si Abraham asin Sara

Si Moises

Si Jesu-Cristo

Dakol an naghohona na an Mga Saksi ni Jehova ngaran nin bagong relihion. Minsan siring, labing 2,700 na taon na an nakaagi, inapod an mga lingkod kan solamenteng tunay na Dios na ‘mga saksi’ nia. (Isaias 43:10-12) Bago 1931, midbid kami bilang Mga Estudyante sa Biblia. Taano ta pinili ming gamiton an ngaran na Mga Saksi ni Jehova?

Ipinapamidbid kaiyan an samong Dios. Segun sa suanoy na mga manuskrito, an ngaran nin Dios na Jehova rinibong beses na naglataw sa Biblia. Sa dakol na traduksion kan Biblia, iyan sinalidahan nin mga titulo, arog baga nin Kagurangnan o Dios. Pero, ihinayag ki Moises kan tunay na Dios an sadiri Nia paagi sa personal na ngaran na Jehova, na nagsasabi: ‘Iyo ini an sakuyang ngaran sagkod pa man.’ (Exodo 3:15) Paagi kaini, ipinahiling nia na laen sia sa gabos na falsong dios. Ipinag-oorgolyo ming darahon an banal na ngaran nin Dios.

Ipinapaliwanag kaiyan an samong misyon. Sunod-sunod na henerasyon kaidtong suanoy na panahon, magpoon sa matanos na si Abel, an nagpatotoo dapit sa pagtubod ninda ki Jehova. Sa laog nin dakol na siglo, si Noe, Abraham, Sara, Moises, David, asin iba pa napabilang sa ‘dakulang panganoron na ini nin mga saksi.’ (Hebreo 11:4–12:1) Kun paanong an sarong indibiduwal puedeng magtestigo sa husgado para sa sarong tawo na mayong sala, determinado kaming ipahayag an katotoohan dapit sa samong Dios.

Inaarog mi si Jesus. Sa Biblia, sia inaapod na “an maimbod asin totoong saksi.” (Kapahayagan 3:14) Sinabi mismo ni Jesus na ‘ipinamidbid nia an ngaran nin Dios’ asin padagos na ‘nagpatotoo sa katotoohan’ dapit sa Dios. (Juan 17:26; 18:37) Kun siring, an tunay na mga parasunod ni Cristo dapat na magdara kan ngaran ni Jehova asin ipahayag iyan. Ini an hinihingoang gibohon kan Mga Saksi ni Jehova.

  • Taano ta piniling gamiton kan Mga Estudyante sa Biblia an ngaran na Mga Saksi ni Jehova?

  • Gurano na kahaloy na igwa nin mga saksi si Jehova digdi sa daga?

  • Siisay an pinakanangongorog na Saksi ni Jehova?