Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 8

Taano ta Marahay an Samong Pagbado sa mga Pagtiripon?

Taano ta Marahay an Samong Pagbado sa mga Pagtiripon?

Iceland

Mejico

Guinea-Bissau

Pilipinas

Narisa mo daw sa mga ritrato sa brosyur na ini kun gurano karahay magbado an mga Saksi ni Jehova kun nag-aatender sa mga pagtiripon? Taano ta tinatawan mi nin siring na atension an pagbado asin pagpakarhay sa sadiri?

Tanganing ipahiling an paggalang sa samong Dios. Totoo na an pighihiling nin Dios labi pa sa pangluwas na itsura niato. (1 Samuel 16:7) Minsan siring, kun kami nagtitiripon tanganing sambahon sia, an odok sa pusong pagmawot mi iyo na magpahiling nin paggalang sa saiya pati na sa mga kapwa parasamba. Kun kita maatubang sa sarong huwes sa husgado, posibleng marhay na tatawan niato nin atension an satong itsura bilang paggalang sa katongdan nia. Sa kaagid na paagi, ipinapahiling kan samong itsura mantang nasa pagtiripon an hararom na paggalang mi sa “Hokom kan bilog na kinaban,” si Jehova Dios, asin sa lugar na dian sinasamba mi sia.—Genesis 18:25.

Tanganing ipahiling kun anong mga pamantayan an sinusunod mi sa buhay. Dinadagka kan Biblia an mga Kristiano na magbado na “may kabinian asin toltol na isip.” (1 Timoteo 2:9, 10, NW) An pagbado na “may kabinian” nangangahulogan nin dai pagsulot nin bado na mapagpasikat, mapang-akit, o haros hiling na an dai dapat mahiling. Siring man, an pagkaigwa nin “toltol na isip” nakakatabang sa samo na pumili nin magayon na bado na bakong disareglado o malaenon sa paghiling. An mga prinsipyong ini dai man nagbabawal sa saro na pumili nin laen-laen na klase nin bado na gusto nia. Dawa dai kita magtaram, an satong magayon asin kawiliwiling itsura puedeng ‘magsamno sa katokdoan kan satong Paraligtas’ asin “magpamuraway sa Dios.” (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12) Kun siring, paagi sa marahay na pagbado mi sa mga pagtiripon, nakakaimpluwensia ini sa pagmansay nin iba dapit sa pagsamba ki Jehova.

Dai ka mag-alangan na mag-atender sa Kingdom Hall huli sana sa bado mo. Iyan dai man kaipuhan na mamahalon o magarbo tanganing magin angay, malinig, asin presentable.

  • Gurano kaimportante an pagbado mi kun nagsasamba sa Dios?

  • Anong mga prinsipyo an naggigiya sa pagpili mi nin bado asin pagpakarhay sa sadiri?