Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 18

Paano Mi Tinatabangan an mga Kapagtubod na Nasa Kasakitan?

Paano Mi Tinatabangan an mga Kapagtubod na Nasa Kasakitan?

Dominican Republic

Hapon

Haiti

Kun may kalamidad, tolos-tolos na nag-oorganisar an mga Saksi nin pag-ayuda sa apektadong mga kapagtubod. Ipinapahiling nin siring na paghihingoa an pagigin tunay kan pagkamoot mi sa lambang saro. (Juan 13:34, 35; 1 Juan 3:17, 18) Sa anong mga paagi kami nagtatabang?

Nagdodonar nin kuarta. Kan magkaigwa nin grabeng tiggutom sa Judea, an enot na mga Kristiano sa Antioquia nagpadara nin pinansial na tabang sa mga kapagtubod. (Guibo 11:27-30) Kaagid kaiyan, kun maaraman mi na may mga kapagtubod sa sarong parte kan kinaban na napapaatubang sa kasakitan, nagdodonar kami paagi sa lokal na kongregasyon tanganing magpadara nin materyal na tabang sa mga nangangaipong marhay.—2 Corinto 8:13-15.

Nagtatabang sa praktikal na paagi. Hinahanap kan mga elder na nasa lugar nin kalamidad an lambang miembro kan kongregasyon tanganing masierto na an gabos ligtas asin mayong nawawara. Sarong komite sa pag-ayuda an nagkokoordinar kan pagtao nin kakanon, malinig na tubig na inomon, bado, istaran, asin medikal na tabang. Dakol na Saksi na may partikular na mga abilidad an nagboboluntaryo gamit an sadiring kuarta asin nagtatabang sa pag-ayuda o paghirahay nin naraot na mga harong saka Kingdom Hall. Huli sa pagkasararo bilang organisasyon asin eksperyensia sa pagtarabangan, nakakagibo tolos kami nin aksion sa panahon nin pangangaipo. Minsan ngani ‘mga kapagtubod’ an enot ming inaayudahan, tinatabangan mi man an iba kun posible, ano man an relihion ninda.—Galacia 6:10.

Nagtatao nin espirituwal asin emosyonal na tabang. An mga biktima nin kalamidad nangangaipo nanggad nin karangahan. Sa siring na panahon, nakakakua kami nin kosog hale ki Jehova, an ‘Dios nin bilog na karangahan.’ (2 Corinto 1:3, 4) Naoogma kaming ipakipag-olay sa mga nawawaran nin paglaom an dapit sa mga panuga kan Biblia, na sinisierto sa sainda na madali nang taposon kan Kahadean nin Dios an gabos na trahedyang kawsa nin kolog asin pagsakit.—Kapahayagan 21:4.

  • Taano ta nakakapag-ayuda tolos an mga Saksi kun may kalamidad?

  • Anong espirituwal na pagranga an puede ming ipakipag-olay sa mga nakaligtas sa kalamidad?