Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 10

Ano an Pampamilyang Pagsamba?

Ano an Pampamilyang Pagsamba?

South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Poon pa kan suanoy na panahon, gusto na ni Jehova na an lambang pamilya magkaigwa nin panahon na mag-iribanan, na pinapakosog an espirituwalidad asin relasyon sa lambang saro. (Deuteronomio 6:6, 7) Iyan an dahelan kun taano an mga Saksi ni Jehova ta may iskedyul kada semana sa pagsamba bilang pamilya—na pinag-oolayan, sa relaks na kamugtakan, an espirituwal na mga bagay na espesipiko nindang kaipuhan. Dawa nagsosolo ka, an panahon na iyan puedeng magin marahayon na oportunidad na makaibanan an Dios paagi sa proyekto nin pag-adal sa Biblia na pinili mo.

Panahon na orog na rumani o mas dumayupot ki Jehova. “Rumani kamo sa Dios, asin sia marani sa saindo.” (Santiago 4:8) Mas namimidbid mi si Jehova mantang nanonodan mi an mga detalye dapit sa saiyang personalidad asin mga gibo paagi sa nasusurat niang Tataramon. An sarong pasil na paagi na makapoon nin pampamilyang pagsamba iyo an paggamit nin pirang minuto para sa makosog asin iribang pagbasa kan Biblia, na tibaad sinusunod an semanal na iskedyul para sa Pagtiripon Mapadapit sa Pamumuhay Asin Ministeryo. Puedeng barangabangaon kan mga miembro nin pamilya an babasahon, dangan pag-olayan kan gabos kun ano an nanodan sa Kasuratan.

Panahon na mas dumayupot sa mga kapamilya. Paagi sa pag-adal sa Biblia bilang pamilya, mas napapakosog an relasyon kan mga mag-agom, pati na kan mga magurang asin mga aki. Iyan maninigong magin maogma asin matoninong na panahon, saka pirmeng inaantisipar kan gabos. Depende sa edad kan mga aki, puedeng pumili an mga magurang nin praktikal na mga temang pag-oolayan, na tibaad ginagamit An Torrengbantayan asin Awake! o an mga nasa website niato na jw.org. Puede nindong pag-olayan an problema kan mga aki sa eskuelahan asin kun paano iyan aatubangon. Magayon kun magheling kamo nin sarong programa sa JW Broadcasting (tv.jw.org) dangan pag-orolayan iyan pagkatapos. Ikakaogma man nindo an pagpraktis kan mga kakantahon sa mga pagtiripon asin an pagmerindal pagkatapos kan pampamilyang pagsamba.

An espesyal na panahon na ini kada semana para sa iribang pagsamba ki Jehova makakatabang sa gabos na miembro kan pamilya na ikaogmang marhay an Tataramon nin Dios, asin bebendisyonan nanggad nia an paghihingoa nindo.—Salmo 1:1-3.

  • Taano ta nag-iiskedyul kami nin panahon para sa pampamilyang pagsamba?

  • Paano magigibo kan mga magurang na magin nakakaogma sa gabos na miembro kan pamilya an panahon na ini?