Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Ano an Kabotan nin Dios?

Ano an Kabotan nin Dios?

Gusto nin Dios na kita mabuhay na matoninong asin maogma sagkod lamang sa paraisong daga!

Pero tibaad isipon mo, ‘Mangyayari pa daw iyan?’ Sinasabi kan Biblia na iyan magigin posible paagi sa Kahadean nin Dios, asin kabotan nin Dios na an gabos na tawo makanood dapit sa Kahadean na iyan saka sa katuyohan nia para sa sato.​—Salmo 37:11, 29; Isaias 9:7.

Gusto nin Dios na kita makinabang.

Kun paanong mawot nin marahay na ama an pinakamarahay para sa mga aki nia, mawot man kan Ama niato sa langit na kita magkaigwa nin daing sagkod na kaogmahan. (Isaias 48:17, 18) Nanunuga sia na an saro na ‘naggigibo kan boot nin Dios magdadanay sagkod lamang.’​—1 Juan 2:17.

Gusto nin Dios na kita maglakaw sa mga dalan nia.

Sinasabi kan Biblia na gusto kan Kaglalang niato na ‘tokdoan kita kan saiyang mga dalan’ tanganing kita ‘makalakaw sa saiyang mga dana.’ (Isaias 2:2, 3) Nag-organisar sia nin ‘banwaan [para] sa saiyang ngaran’ tanganing ipaaram an kabotan nia sa bilog na daga.​—Guibo 15:14.

Gusto nin Dios na kita magkasararo sa pagsamba sa saiya.

Imbes na pagsuruwayon an mga tawo, pinagsasararo sinda sa tunay na pagkamoot paagi sa dalisay na pagsamba ki Jehova. (Juan 13:35) Sairisay ngonyan an nagtotokdo sa mga tawo sa gabos na lugar kun paano maglilingkod sa Dios na may pagkasararo? Iniimbitaran mi ika na aramon iyan paagi sa brosyur na ini.