Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 28

Ano an Mahihiling sa Samong Website?

Ano an Mahihiling sa Samong Website?

Pransia

Poland

Rusia

Si Jesu-Cristo nagsabi sa mga parasunod nia: ‘Paliwanaga an saindong ilaw sa atubangan nin mga tawo; tanganing mahiling ninda an saindong marahay na mga gibo, asin pamurawayon ninda an saindong Ama na nasa langit.’ (Mateo 5:16) Sa katuyohan na iyan, ginagamit mi nin tama an modernong teknolohiya, pati na an Internet. An samong website na jw.org an opisyal na pinagkukuanan nin impormasyon sa Internet dapit sa tinutubod asin aktibidad kan Mga Saksi ni Jehova. Ano an itinatampok kaiyan?

Simbag kan Biblia sa mga bagay na pirmeng ihinahapot. Makukua mo an simbag sa nagkapira sa pinakaimportanteng hapot nin mga tawo. Halimbawa, an tract na Matatapos Pa Daw an Pagsakit? asin Puwede Daw Talagang Mabuhay an mga Gadan? makukua online sa labing 600 na lenguahe. Yaon man dian an New World Translation sa labing 130 lenguahe asin an nagkapirang pantabang sa pag-adal sa Biblia, kaiba an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? saka an bagong mga isyu kan An Torrengbantayan patin Awake! Dakol sa mga publikasyon na ini an puedeng basahon o dangogon sa Internet o i-download sa format na arog kan MP3, PDF, o EPUB. Puede mo pa nganing i-print an pirang pahina kaiyan tanganing ipabasa sa sarong interesado, sa sadiri niang lenguahe! An mga publikasyon na nasa video makukua sa dakol na lenguaheng pasenyas. Puede kang mag-download nin mga dramatic Bible reading, Bible drama, asin magayon na musika na siertong ikakaogma mo.

Totoong impormasyon dapit sa Mga Saksi ni Jehova. Yaon man dian an pinakahuring mga bareta asin video clip dapit sa pambilog na kinaban na gibohon mi, mga pangyayaring apektado an mga Saksi, asin pag-ayuda sa panahon nin kalamidad. Mahihiling mo an impormasyon dapit sa nagdadangadang na mga kombension asin kun paano makokontak an mga sangang opisina mi.

Paagi kaini, pinapasirang mi an liwanag nin katotoohan sagkod sa pinakahararayong lugar sa kinaban. Nakikinabang an mga tawo sa lambang kontinente, kaiba na an malipoton asin harayoon na Antarctica. Ipinapamibi mi na logod marikas na ‘makalakop an tataramon nin Kagurangnan’ sa bilog na kinaban, para sa kamurawayan ni Jehova.—2 Tesalonica 3:1.

  • Paano an jw.org nakakatabang sa dakol pa na makanood kan katotoohan sa Biblia?

  • Ano an gusto mong hilingon sa samong website?