Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 5

Ano an Maeeksperyensiahan Mo sa Samong Kristianong mga Pagtiripon?

Ano an Maeeksperyensiahan Mo sa Samong Kristianong mga Pagtiripon?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Dakol an dai na nag-aatender sa mga seremonya nin relihion huling dai sinda nakakakua nin espirituwal na paggiya o kaginhawahan. Kun siring, taano ta maninigo kang mag-atender sa mga pagtiripon na inorganisar kan Mga Saksi ni Jehova? Ano an maeeksperyensiahan mo dian?

An kagayagayahan na makaiba an mamomoton asin mapagmakolog na mga tawo. Kan enot na siglo, inorganisar an mga Kristiano sa mga grupong inaapod na kongregasyon, asin nagtitiripon sinda sa pagsamba sa Dios, pag-adal kan Kasuratan, asin pagpakinosogkosogan. (Hebreo 10:24, 25) Huling may pagkamoot sa tahaw ninda, namamatean nindang kaibanan ninda an tunay na mga katood—an mga tugang sa espirituwal. (2 Tesalonica 1:3; 3 Juan 14) Sinusunod mi an arogan na iyan asin naeeksperyensiahan an kaparehong kagayagayahan.

An pakinabang na makanood kun paano iaaplikar an mga prinsipyo sa Biblia. Arog kaidtong mga panahon kan Biblia, iribang nagtitiripon an mga lalaki, babae, asin aki. Gamit an Biblia, tinatabangan kita nin kualipikadong mga paratokdo na masabotan kun paano iaaplikar sa aroaldaw na buhay an mga prinsipyo kaiyan. (Deuteronomio 31:12; Nehemias 8:8) An gabos puedeng makikabtang sa pagkanta asin pagtokar na may partisipasyon an mga nagdadangog, na dian ikinakapahayag niato an Kristianong paglaom.—Hebreo 10:23.

An bendisyon na mapakosog an pagtubod sa Dios. Sinabi ni apostol Pablo sa saro sa mga kongregasyon kan panahon nia: ‘Ako nagmamawot na mahiling kamo, tanganing ako sa kaibahan nindo maranga dian sa saindo, an lambang saro sa sato huli sa pagtubod kan iba, an saindo asin an sako man.’ (Roma 1:11, 12) Sa mga pagtiripon, an regular na pakikiasosyar sa mga kapwa Saksi nakakapakosog sa pagtubod asin determinasyon niato na mamuhay bilang Kristiano.

Taano ta dai mo akoon an imbitasyon mi na umatender sa sunod na pagtiripon kan kongregasyon tanganing maeksperyensiahan ini? Maogma kang aakoon. Daing bayad an gabos na pagtiripon—mayo nin ano man na koleksion.

  • Sa anong arogan ibinasar an mga pagtiripon mi sa kongregasyon?

  • Paano kita makikinabang sa pag-atender sa Kristianong mga pagtiripon?