Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 16

Ano an Papel kan Ministeryal na mga Lingkod?

Ano an Papel kan Ministeryal na mga Lingkod?

Myanmar

Kabtang sa pagtiripon

Grupo sa paglilingkod

Pagmantenir kan Kingdom Hall

Sinasambit kan Biblia an duwang grupo nin Kristianong mga lalaki na nag-aasikaso kan mga paninimbagan sa kongregasyon—‘mga paraataman asin ministeryal na lingkod.’ (Filipos 1:1, NW) Sa pangkagabsan, may nagkapirang paraataman asin ministeryal na lingkod sa lambang kongregasyon. Ano an ginigibo kan ministeryal na mga lingkod para sa kapakinabangan mi?

Nagtatabang sa mga elder sa lokal na kongregasyon. An ministeryal na mga lingkod espirituwal an kaisipan, maaasahan, asin sadiosan na mga lalaki, na an nagkapira hoben asin an iba may edad na. Inaasikaso ninda an importante pero sa parate rutinang mga bagay na pang-organisasyon asin pisikal na mga gibohon sa kongregasyon. Huli kaini, nakakakonsentrar an mga elder sa paninimbagan na magtokdo asin magpastor.

Naglilingkod sa praktikal na paagi. An nagkapirang ministeryal na lingkod inaasignaran bilang attendant tanganing taratarahon an gabos na nag-aatender sa mga pagtiripon. An iba nag-aasikaso kan sound system, pagdistribwir nin publikasyon, kuenta kan kongregasyon, asin pag-asignar nin teritoryo sa mga miembro kan kongregasyon. Nagtatabang man sinda sa pagmantenir kan Kingdom Hall. Puede man sindang pakiolayan nin mga elder na magtabang sa mga may edad na. Ano man an iasignar sa ministeryal na mga lingkod, an pagigin andam nindang gibohon iyan dahelan tanganing igalang sinda kan gabos.—1 Timoteo 3:13.

Nagtatao nin marahay na halimbawa bilang mga Kristiano. An ministeryal na mga lingkod pinipili basado sa marahay na espirituwal na mga kualidad ninda. Kun may mga kabtang sindang ipinepresentar sa mga pagtiripon, napapakosog ninda an pagtubod mi. Paagi sa pangengenot ninda sa paghuhulit, namomotibar kami na orog na magmaigot. Huli sa pakikikooperar ninda sa mga elder, mas nagkakaigwa nin kagayagayahan asin pagkasararo. (Efeso 4:16) Pag-abot nin panahon, puede man sindang makualipikar bilang elder.

  • Anong klaseng mga lalaki an ministeryal na mga lingkod?

  • Paano an ministeryal na mga lingkod nakakatabang sa kongregasyon na magpunsionar nin areglado?