Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 12

Paano Inoorganisar an Samong Paghuhulit kan Kahadean?

Paano Inoorganisar an Samong Paghuhulit kan Kahadean?

España

Belarus

Hong Kong

Peru

Kan madali nang magadan si Jesus, sia nagsabi: ‘Ining ebanghelyo nin kahadean ihuhulit sa bilog na kinaban sa pagpatotoo sa gabos na nasyon; dangan madatong an katapusan.’ (Mateo 24:14) Alagad, paano ini gigibohon sa bilog na kinaban? Paagi sa pagsunod sa arogan na itinao ni Jesus kan sia nasa daga pa.—Lucas 8:1.

Pinagmamaigotan ming makaolay an mga tawo sa harong ninda. Sinanay ni Jesus an mga disipulo nia na ihulit an maogmang bareta sa harong-harong. (Mateo 10:11-13; Guibo 5:42; 20:20) An mga ebanghelisador na idto kan enot na siglo inasignaran nin espesipikong mga teritoryo na huhulitan. (Mateo 10:5, 6; 2 Corinto 10:13) Sa kaagid na paagi ngonyan, organisadong marhay an paghuhulit mi, asin an lambang kongregasyon inaasignaran nin teritoryo. Paagi kaini, naootob mi an pagboot ni Jesus na ‘maghulit sa mga tawo, asin magpatotoo’ nin lubos.—Guibo 10:42.

Hinihingoa ming makaolay an mga tawo saen man sinda. Nagtao man si Jesus nin halimbawa paagi sa paghuhulit sa pampublikong mga lugar, arog baga sa may baybayon o sa may bubon kan banwaan. (Marcos 4:1; Juan 4:5-15) Nakikipag-olay man kami dapit sa Biblia saen man magigibo iyan—sa tinampo, lugar nin negosyo, parke, o paagi sa telepono. Nagpapatotoo man kami sa samong pagtaraed, katrabaho, kaklase, asin paryente kun may angay na oportunidad. Paagi sa gabos na paghihingoang ini, nagin posible na madangog nin minilyon sa bilog na kinaban an ‘maogmang bareta kan pagliligtas.’—Salmo 96:2, NW.

May naiisip ka daw na gusto mong kaolayon dapit sa maogmang bareta kan Kahadean nin Dios asin sa kahulogan kaiyan para sa puturo ninda? Dai mo pagsadirihon an mensaheng ini nin paglaom. Sabihon tolos iyan sa sainda!

  • Anong “maogmang bareta” an dapat ibalangibog?

  • Paano inaarog kan Mga Saksi ni Jehova an pamamaagi ni Jesus sa paghuhulit?