Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 11

Taano ta Nag-aatender Kami sa Darakulang Asamblea?

Taano ta Nag-aatender Kami sa Darakulang Asamblea?

Mejico

Alemania

Botswana

Nicaragua

Italia

Taano ta mahihiling sa lalawgon kan mga tawong ini an siring na kagayagayahan? Nag-aatender sinda sa saro sa mga asamblea mi. Arog kan enot na mga lingkod nin Dios, na pinagbotan na magtiripon nin tolong beses kada taon, inaantisipar mi an pag-atender sa mas darakulang pagtiripon. (Deuteronomio 16:16) Taon-taon, igwa kami nin tolong okasyon: duwang tigsarong aldaw na pansirkitong asamblea, asin tolong aldaw na pangrehion na kombension. Paano kami nakikinabang dian?

Napapakosog an samong Kristianong kasararoan nin magturugang. Kun paanong an mga Israelita naggayagaya sa pag-omaw ki Jehova ‘sa mga katiriponan,’ naoogma man kami na iriba siang sambahon sa espesyal na mga okasyon. (Salmo 26:12; 111:1) Nagtatao ini nin oportunidad na makamidbid asin makaasosyar an mga Saksi hale sa ibang kongregasyon o nasyon. Sa udto, maogma kaming nagkakarakan sa lugar mismo kan asamblea, kaya nagigin mas kawiliwili an espirituwal na mga pagtiripon. (Guibo 2:42) Sa mga asambleang iyan, naeeksperyensiahan mi an pagkamoot na bogkos kan samong “bilog na kasararoan nin mga tugang” sa kinaban.—1 Pedro 2:17, NW.

Natatabangan kaming umoswag sa espirituwal. Nakinabang man an mga Israelita huling sinda ‘nakasabot kan mga tataramon’ kan Kasuratan na detalyadong ipinaliwanag sa sainda. (Nehemias 8:8, 12) Inaapresyar mi man an pagtotokdong itinatao sa mga asamblea. An lambang programa basado sa sarong tema na sono sa Kasuratan. Paagi sa interesanteng mga pahayag, simposium, asin pag-akto nin mga eksperyensia, nanonodan mi kun paano gigibohon an kabotan nin Dios. Napapakosog kami kun nadadangog mi an mga eksperyensia kan mga nagigin mapanggana sa pag-atubang sa kadepisilan sa buhay bilang Kristiano sa masakit na panahon na ini. Sa mga pangrehion na kombension, an mga costume drama ginigibong mas tunay an mga salaysay sa Biblia asin nagtotokdo sa samo nin praktikal na mga leksion. Sa kada asamblea, may ginigibong bautismo para sa mga gustong simbolisaran an pagdusay ninda sa Dios.

  • Taano ta maogmang okasyon an mga asamblea?

  • Paano ka makikinabang sa pag-atender sa asamblea?