Siisay an Naggigibo kan Kabotan ni Jehova Ngonyan?

Igwa nin Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban asin laen-laen an etniko asin kulturang pinaghalean ninda. Taano ta nagkakasararo an grupong ini na laen-laen an pinaghalean?

Ano an Kabotan nin Dios?

Gusto nin Dios na maaraman kan mga tawo sa bilog na kinaban kun ano an saiyang kabotan. Ano an kabotan nia, asin siisay ngonyan an nagtotokdo kaiyan sa iba?

Anong Klaseng mga Tawo an Mga Saksi ni Jehova?

Pira sa Mga Saksi ni Jehova an midbid mo? Ano an aram mo sa samo?

Taano ta Inaapod Kami na Mga Saksi ni Jehova?

Pag-isipan an tolong dahilan kun taano ta ginamit mi an ngaran na ini.

Paano Nadiskobre Giraray an Katotoohan sa Biblia?

Paano kita nakakasegurado na tama an pakasabot niato sa kun ano an itinotokdo kan Biblia?

Taano ta Ipinublikar Mi an New World Translation?

Taano ta napapalaen an traduksion na ini kan Tataramon nin Dios?

Ano an Maeeksperyensiahan Mo sa Samong Kristianong mga Pagtiripon?

Nagtitiripon kami tanganing pag-adalan an Kasuratan, asin magpakinorosogkosogan. Maogma kang aakoon!

Paano Kami Nakikinabang sa Pakikiasosyar sa mga Kapwa Kristiano?

Dinadagka kita kan Tataramon nin Dios na makiasosyar sa mga kapwa Kristiano. Aramon kun paano ka makikinabang sa siring na pakikiasosyar.

Ano an Ginigibo sa Samong mga Pagtiripon?

Naihapot mo na daw kun ano an ginigibo mi sa samong mga pagtiripon? Siguradong mahanga ka sa kalidad kan edukasyon sa Biblia na puede mong maako dian.

Taano ta Marahay an Samong Pagbado sa mga Pagtiripon?

Mahalaga daw sa Dios kun ano an satong paagi nin pagbado? Aramon kun anong mga prinsipyo sa Biblia an naggigiya sa pagpili mi nin bado asin pagpakarhay sa sadiri.

Ano an Pinakamarahay na Paagi na Kita Makakapag-andam Para sa mga Pagtiripon?

An patienot na pag-andam makakatabang saimo na lubos na makinabang sa mga pagtiripon.

Ano an Pampamilyang Pagsamba?

Aramon kun paano makakatabang an areglong ini na magin harani sa Dios asin mapakosog an relasyon kan saindong pamilya.

Taano ta Nag-aatender Kami sa Darakulang Asamblea?

Kada taon, nagtitiripon kami para sa tolong espesyal na okasyon. Paano ka makikinabang sa mga okasyon na iyan?

Paano Inoorganisar an Samong Paghuhulit kan Kahadean?

Sinusunod mi an arogan na itinao ni Jesus kan sia nasa daga pa. Ano an nagkapira sa mga pamamaagi nin paghuhulit ni Jesus?

Ano an Payunir?

May mga Saksi na naggagamit nin 30, 50, o mas dakol pa nganing oras kada bulan sa gibohon na paghuhulit. Ano an nagmomotibar sainda na gibohon iyan?

Anong mga Paadalan an Bukas Para sa mga Payunir?

Anong espesyal na mga paadalan an bukas para sa mga bilog na panahon na naghuhulit kan Kahadean?

Paano an mga Elder Naglilingkod sa Kongregasyon?

An mga elder mga maygurang sa espirituwal na mga lalaki na nangengenot sa kongregasyon. Anong tabang an itinatao ninda?

Ano an Papel kan Ministeryal na mga Lingkod?

An ministeryal na mga lingkod nagtatabang sa kongregasyon na magpunsionar nin areglado. Aramon kun paano nakikinabang an mga nag-aatender huli sa ginigibo ninda.

Paano Nakakatabang sa Samo an mga Paraataman nin Sirkito?

Taano ta nagdadalaw sa mga kongregasyon an nagbibiaheng mga paraataman nin sirkito? Paano ka orog na makikinabang sa pagdalaw ninda?

Paano Mi Tinatabangan an mga Kapagtubod na Nasa Kasakitan?

Kun may kalamidad, tolos-tolos kaming nag-oorganisar nin pag-ayuda sa mga naapektaran, iyan man sa praktikal o sa espirituwal na paagi. Paano?

Siisay an Maimbod Asin Mapagmansay na Oripon?

Nanuga si Jesus na manombra sia nin sarong oripon na matao nin espirituwal na kakanon sa tamang panahon. Paano ini ginigibo?

Paano Nagpupunsionar Ngonyan an Namamahalang Grupo?

Kan enot na siglo, sarong sadit na grupo nin kamagurangan asin mga apostol an naglingkod bilang namamahalang grupo kan Kristianong kongregasyon. Igwa man daw kaiyan ngonyan?

Ano an Bethel?

An Bethel sarong pambihirang lugar na may importantehon na katuyohan. Aramon pa nin orog an manongod sa mga naglilingkod dian.

Ano an Ginigibo sa Sangang Opisina?

Bukas an arin man na sangang opisina para sa mga bisita na gustong mag-tour na may kaibang guide. Imbitado kamo duman!

Paano Isinusurat Asin Itinatradusir an mga Publikasyon Mi?

Nagpoprodusir kami nin mga publikasyon sa labing 750 lenguahe. Taano ta ginigibo mi an gabos na paghihingoang ini?

Paano Sinusuportaran sa Pinansial an Pambilog na Kinaban na Gibohon?

Kun manongod sa pinansial na suporta, ano an pagkakalaen kan samong organisasyon sa ibang relihion?

Kingdom Hall—Taano Asin Paano Iyan Itinotogdok?

Taano ta inaapod na Kingdom Hall an samong mga lugar nin pagsamba? Aramon pa nin orog kun paano nakakatabang an simpleng mga estrukturang ini sa samong mga kongregasyon.

Paano Kami Nakakatabang sa Pagmantenir kan Samong Kingdom Hall?

An malinig asin namamantenir na marhay na Kingdom Hall nagtataong kaomawan sa Dios. Ano an mga areglo tanganing mapagdanay na malinig an Kingdom Hall?

Paano Kami Nakikinabang sa Libreriya kan Kingdom Hall?

Gusto mo daw mag-research tanganing madagdagan an kaaraman sa Biblia? Magduman sa libreriya kan Kingdom Hall!

Ano an Mahihiling sa Samong Website?

Sa website na ini, dakol pa an maaaraman mo manongod sa samo asin sa samong mga tinutubod saka sa mga simbag sa mga hapot mo sa Biblia.

Gigibohon Mo daw an Kabotan ni Jehova?

Talagang namomotan ka nin Dios. Paano mo ikakapahiling an pagmawot mong gibohon an kabotan Niya sa saimong buhay?