Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 21

Ano an Bethel?

Ano an Bethel?

Art Department, U.S.A.

Alemania

Kenya

Colombia

Iyan Hebreong ngaran na an boot sabihon ‘Harong nin Dios.’ (Genesis 28:17, 19) Angay na apod iyan sa mga edipisyong itinogdok kan mga Saksi sa bilog na kinaban na dian pinangengenotan asin sinusuportaran an paghuhulit. An Namamahalang Grupo yaon sa pambilog na kinaban na opisina sa New York State, U.S.A., asin duman pinangengenotan ninda an aktibidad kan mga sangang opisina sa dakol na nasyon. Bilang sarong grupo, an mga naglilingkod sa mga pasilidad na ini inaapod na pamilyang Bethel. Siring sa sarong pamilya, sinda nag-iistar asin nagtatrabaho nin iriba, nagkakarakan nin iriba, asin iribang nag-aadal kan Biblia na may pagkasararo.—Salmo 133:1.

Pambihirang lugar na dian an mga miembro kan pamilya mapagsakripisyo sa sadiri. Sa lambang pasilidad nin Bethel, may mga Kristianong lalaki asin babae na dedikado sa paggibo kan kabotan nin Dios asin paglilingkod nin bilog na panahon para sa intereses kan Kahadean. (Mateo 6:33) Gabos sinda daing bayad o sueldo, pero tinatawan nin istaran asin kakanon saka dikit na personal na panggastos. Sinda gabos may asignasyon, magsalang sa opisina, sa kusina, o sa lugar na kakanan. May mga nasa printery o bindery, o sa housekeeping, laundry, maintenance, o iba pang departamento.

Lugar na an gabos sibot sa pagsuportar sa paghuhulit kan Kahadean. An pangenot na obheto kan lambang Bethel iyo na ipaaram an katotoohan sa Biblia sa pinakadakol na mapupuede. An brosyur na ini sarong halimbawa kaiyan. Ini isinurat sa superbisyon kan Namamahalang Grupo, ipinadara paagi sa kompyuter sa ginatos na team nin paratradusir sa bilog na kinaban, inimprenta sa mga high-speed press sa nagkapirang Bethel, asin ipinadara sa labing 110,000 na kongregasyon. Sa lambang kabtang kan prosesong ini, nagtatao an mga pamilyang Bethel nin kinakaipuhan na suporta sa pinakaapurado sa gabos na gibohon—an paghuhulit kan maogmang bareta.—Marcos 13:10.

  • Sairisay an naglilingkod sa Bethel, asin ano an mga probisyon sa sainda?

  • Anong apuradong gibohon an sinusuportaran kan aktibidad sa lambang Bethel?