Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 17

Paano Nakakatabang sa Samo an mga Paraataman nin Sirkito?

Paano Nakakatabang sa Samo an mga Paraataman nin Sirkito?

Malawi

Grupo sa paglilingkod

Ministeryo sa langtad

Miting kan mga elder

Si Bernabe asin apostol Pablo parateng sinasambit sa Kristianong Griegong Kasuratan. Sinda naglingkod bilang nagbibiaheng paraataman, na nagdadalaw sa enot na mga kongregasyon. Taano? Sinda may tunay na pagmakolog sa kapakanan kan mga tugang sa espirituwal. Si Pablo nagsabi na gusto niang ‘magbalik asin songkoon an mga tugang’ tanganing kumustahon sinda. Andam siang magbiahe nin ginatos na kilometro tanganing dumanan asin pakosogon sinda. (Guibo 15:36) Iyan man an pagmawot kan nagbibiaheng mga paraataman ngonyan.

Nagdadalaw tanganing pakosogon kami. An kada paraataman nin sirkito duwang beses sa sarong taon na nagdadalaw sa 20 o labi pang kongregasyon, na sarong semana an lawig kan kada pagdalaw. Nakikinabang nanggad kami sa eksperyensia ninda asin kan saindang agom, kun igwa. Hinihingoa nindang mamidbid an mga hoben pati an mga may edad na, asin gustong-gusto nindang ibanan kami sa ministeryo sa langtad saka sa mga tinotokdoan mi sa Biblia. An mga paraataman na ini nagpapastor kaiba kan mga elder asin pinapakosog kami paagi sa mga pahayag sa mga pagtiripon saka asamblea.—Guibo 15:35.

Nagpapahiling nin interes sa gabos. An mga paraataman nin sirkito interesadong marhay sa espirituwalidad kan mga kongregasyon. Nakikipagmiting sinda sa mga elder asin ministeryal na lingkod tanganing repasohon an nagibong pag-oswag saka magtao nin praktikal na sadol sa pag-asikaso kan mga paninimbagan kaini. Tinatabangan ninda an mga payunir na magin epektibo sa ministeryo, asin naoogma sindang mamidbid an mga bago pa sanang nakikiasosyar saka madangog an pag-oswag kaini sa espirituwal. An kada saro sa mga tugang na ini nagsasakripisyo nanggad bilang ‘kapwa trabahador para sa kapakanan’ mi. (2 Corinto 8:23, NW) Dapat ming arogon an pagtubod asin debosyon ninda sa Dios.—Hebreo 13:7.

  • Taano ta nagdadalaw sa mga kongregasyon an mga paraataman nin sirkito?

  • Paano ka orog na makikinabang sa pagdalaw ninda?