Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 15

Paano an mga Elder Naglilingkod sa Kongregasyon?

Paano an mga Elder Naglilingkod sa Kongregasyon?

Finland

Nagtotokdo

Nagpapastor

Nagpapatotoo

Mayong sueldohan na mga ministro sa organisasyon mi. Imbes, arog kan ginibo pagkaestablisar kan Kristianong kongregasyon, nagnonombra nin kualipikadong mga paraataman tanganing “pastoran an kongregasyon nin Dios.” (Gibo 20:28, NW) An mga elder na ini maygurang sa espirituwal na nangengenot sa kongregasyon asin nagpapastor, ‘bakong huli sa kapiritan kundi sa sadiring boot; ni minsan huli sa maating pirak, kundi sa andam na pag-isip.’ (1 Pedro 5:1-3) Ano an ginigibo ninda sa kapakanan mi?

Nangangataman asin nagbabantay sa samo. Sinda an naggigiya sa kongregasyon asin nagtatabang na protektaran iyan sa espirituwal. Huling aram ninda na ipinagkatiwala sa sainda nin Dios an importanteng papel na ini, dai ninda dinodominar an mga lingkod nia, imbes nakakakontribwir sinda sa ikakarahay asin kagayagayahan mi. (2 Corinto 1:24) Kun paanong mahigos na inaataman nin pastor an kada saro sa mga karnero, pinagmamaigotan man kan mga elder na mamidbid bilang indibiduwal an gabos na miembro kan kongregasyon.—Talinhaga 27:23.

Nagtotokdo kun paano gigibohon an kabotan nin Dios. Kada semana, pinangengenotan kan mga elder an mga pagtiripon kan kongregasyon tanganing pakosogon an pagtubod mi. (Guibo 15:32) An dedikadong mga lalaking ini nangengenot man sa pag-ebanghelyo, na iniibanan asin sinasanay kami sa gabos na aspekto kan ministeryo.

Nagtatao nin personal na pampakosog sa boot. Tanganing maasikaso an pangangaipo mi sa espirituwal bilang indibiduwal, an mga elder sa lokal na kongregasyon dinadalaw kami sa harong o kinakaolay sa Kingdom Hall tanganing tabangan asin rangahon gamit an Biblia.—Santiago 5:14, 15.

Apuera sa gibohon sa kongregasyon, an kadaklan na elder igwa man nin sekular na trabaho asin paninimbagan sa pamilya na nangangaipo nin panahon saka atension. An mahigos na mga tugang na ini maninigo sa paggalang mi.—1 Tesalonica 5:12, 13.

  • Ano an papel kan mga elder sa kongregasyon?

  • Sa anong mga paagi ipinapahiling kan mga elder an personal na interes sa samo?