Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Utu 2017

‘Ɲanmiɛn maan amun wun jɔ́ amun fɔuun’

‘Ɲanmiɛn maan amun wun jɔ́ amun fɔuun’

“[Ɲanmiɛn] maan amun wun jɔ́ amun fɔuun, amun su wun-man sa ti bɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn. Aunjuɛ sɔ’n maan amun wla su bo-man.”—FILIPFUƐ MUN 4:7.

JUE: 76, 141

1, 2. ?Sa benin yɛ ɔ juli Pɔlu nin Silasi be su Filipu lɔ-ɔ? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

I NUN mɔ Pɔlu nin Silasi be o Filipu lɔ’n, sran’m be fali be wun ya. Kpɛkun, be fali be ɔli gua’n su lɔ klɔ kpɛnngbɛn’m be ja su. Kpɛnngbɛn sɔ’m be seli kɛ maan be bo be. Ɔ maan, be yili be wun tralɛ’n. Yɛ be boli be tɛ kpa nin ngble. (Sa Nga Be Yoli’n 16:16-22) I sin’n, be wlali be bisua. Bisua sunianfuɛ’n fa be sieli i bisua’n i longo kpa’n nun lɔ. Lɔ’n dun tritritri. Bisua sunianfuɛ’n boli be kpawun. Ɔ maan, be kwlá yoman like fi. Yɛ bolɛ mɔ be boli be dan’n ti, be wiasin’n yo be ya. (Sa Nga Be Yoli’n 16:23, 24) I lɛ nun’n, be buli Pɔlu i lufle dan. Ɔ fataman kɛ be yo i sɔ. Afin, ɔ ti Rɔmunfuɛ. *—An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.

2 Kɛ Pɔlu o bisua lɔ’n, atrɛkpa’n, ɔ buli sa nga be juli cɛn sɔ nun’n, ɔ nin Filipu lɔfuɛ’m be akunndan. Klɔ  ng’ɔ sinnin be su’n, be dan lika be le Ɲanmiɛn sulɛ nin i srɛlɛ sua. Sanngɛ, i wie nunman Filipu lɔ. I sɔ’n ti, klɔ’n i sin lɔ nzue ba kun nuan yɛ Zuifu nga be o lɔ’n, be yia be su Ɲanmiɛn-ɔn. (Sa Nga Be Yoli’n 16:13, 14) Sɛ Zuifu nga be o klɔ kun su’n be yasua’m be juman sran blu’n, be kwlá ɲanman Ɲanmiɛn sulɛ sua. Atrɛkpa’n, i sɔ’n ti yɛ Zuifu nga be o Filipu lɔ’n be leman wie-ɔ. Filipufuɛ’m be ti Rɔmunfuɛ. Yɛ be fɛ i sɔ’n be di be nuan. (Sa Nga Be Yoli’n 16:21) ?I sɔ’n ti yɛ be buli i kɛ Pɔlu nin Silasi mɔ be ti Zuifu’n, be kwlá yoman Rɔmunfuɛ-ɔ? E kwlá dimɛn i nanwlɛ. Like nga e si i’n yɛle kɛ, be wlali be bisua ngbɛn.

3. (a) ?Kɛ Pɔlu o bisua lɔ’n, akunndan benin yɛ atrɛkpa’n ɔ buli-ɔ? (b) ?Sanngɛ, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?

3 Atrɛkpa’n, Pɔlu buli like nga ti yɛ ɔ wɔli Filipu lɔ’n i akunndan wie. I nun m’ɔ o Azi mɛn’n nun lɔ’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ kó bó jasin fɛ’n lika wie’m be nun. Sanngɛ, Ɲanmiɛn wawɛ’n w’a mɛnmɛn i atin. Ɲanmiɛn kunndɛli kɛ ɔ wɔ lika uflɛ. (Sa Nga Be Yoli’n 16:6, 7) ?Nin yɛ ɔ fata kɛ Pɔlu wɔ-ɔ? Kɛ ɔ wɔli Troasi lɔ’n, aolia nun’n sran kun seli i kɛ: “Sin Maseduani wa.” Lika nga Zoova kunndɛ kɛ Pɔlu wɔ’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. I sɔ’n ti, Pɔlu ɔli Maseduanin ndɛndɛ kpa. (An kanngan Sa Nga Be Yoli’n 16:8-10 nun.) Kɛ ɔ juli lɔ’n w’a cɛman, kpɛkun, b’a wlɛ i bisua. ?Ngue ti yɛ Zoova kplinnin su kɛ sa sɔ’n ju Pɔlu su-ɔ? ?Afuɛ nɲɛ yɛ ɔ́ dí i bisua lɔ-ɔ? Atrɛkpa’n, Pɔlu usɛli i wun kosan sɔ mun. Sanngɛ i kwlaa yoli o, ɔ lafili Ɲanmiɛn su kpa, yɛ i klun jɔli titi. Kɛ ɔ nin Silasi be o bisua lɔ’n, “be nin Nyanmiɛn be kokokli yalɛ, be toli Nyanmiɛn manmanlɛ jue.” (Sa Nga Be Yoli’n 16:25) Ɲanmiɛn kusu yoli maan be wla w’a boman be wun, yɛ be akunndan w’a sannganman.

4, 5. (a) ?Sa benin yɛ ɔ kwla ju e su-ɔ? (b) ?Kɛ be wlali Pɔlu i bisua’n, i sin’n, sa benin yɛ ɔ juli-ɔ?

4 Atrɛkpa’n, blɛ wie nun’n, e kunndɛli kɛ é fá ajalɛ kun. Ɔ maan, e srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n. Kpɛkun, e fali atin nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kleli e’n su. Sanngɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, sa fanunfanun be tɔ e su. Ɔ maan, e wun e ɲrun. (Akunndanfuɛ’n 9:11) Kɛ ɔ yo sɔ’n, e usa e wun kɛ ngue ti yɛ Zoova kplin su mɔ sa kɛ nga sa’m be tɔ e su-ɔ. ?Blɛ sɔ nun’n, ngue yɛ e kwla yo naan y’a tra e awlɛn, naan y’a lafi Zoova su kpa-ɔ? Kɛ be wlali Pɔlu nin Silasi be bisua’n, sa ng’ɔ juli’n kwla tike e ɲin.

5 Kɛ Pɔlu nin Silasi bé tó Ɲanmiɛn manmanlɛ jue’n, sa fanunfanun mɔ b’a sunnzunman’n, be juli. Asiɛ’n kejeli dan kpa, ɔ maan bisua’n kejeli, yɛ anuan’m be tikeli. Like nga be fa cili bisuafuɛ mun’n, be kwlaa be flo guali. I sɔ’n ti, bisua su kpɛn’n kunndɛli kɛ ɔ́ kún i wun. Sanngɛ, Pɔlu seli i kɛ nán maan ɔ yo sɔ. I sin’n, be yoli bisua su kpɛn’n nin i awlofuɛ’m be kwlaa be batɛmun. Ɔ maan, be kacili Klistfuɛ. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, jɔlɛ difuɛ’m be sunmannin sonja mun kɛ be ko se bisua su kpɛn’n kɛ ɔ yaci Pɔlu nin Silasi be nun naan be wɔ. Kɛ jɔlɛ  difuɛ’m be tili i kɛ Pɔlu nin Silasi be ti Rɔmunfuɛ’n, srɛ kunnin be. Afin, sa nga be fa yoli be’n, ɔ timan su. I sɔ’n ti, be bɔbɔ be ko sunmannin Pɔlu nin Silasi. Sanngɛ, kwlaa naan Pɔlu nin Silasi b’a wɔ’n, be ɔli Lidi mɔ be yoli i batɛmun ɔ nin a cɛman’n i lika lɔ. Be wunnin aniaan mun, yɛ be mannin be afɔtuɛ. (Sa Nga Be Yoli’n 16:26-40) Nanwlɛ, b’a bumɛn i kɛ be afɛ’n i bo gúa kɛ ngalɛ’n sa mlɔnmlɔn.

“AMUN SU WUN-MAN SA TI BƆ AMUN WUN JƆ AMUN FƆUUN SƆ’N I BO MLƆNMLƆN”

6. ?Ngue yɛ é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga nun-ɔn?

6 ?Ngue yɛ sa nga be juli Pɔlu nin Silasi be su’n, be kle e-ɔ? Yɛle kɛ, sɛ e su wun ɲrɛnnɛn’n, ɔ fataman kɛ e koko dan. Afin, Zoova kwla yo sa nga e sunnzunman’n, ɔ man e. Ndɛ nga Pɔlu klɛ ko mɛnnin i niaan nga be o Filipu lɔ’n, ɔ kle kɛ i bɔbɔ wunnin i wlɛ sɔ. Ɔ seli be kɛ nán be koko sa fi su, naan Ɲanmiɛn kwla yo maan be wun jɔ́ be fɔuun. Ndɛ sɔ mɔ Pɔlu kannin’n, ɔ o Filipfuɛ Mun 4:6, 7 nun. (An kanngan nun.) É wá yíyí ndɛ sɔ’n nun like suanlɛ nga nun. I sin’n, é kán sran wie mɔ like nga b’a sunnzunman’n yɛ Ɲanmiɛn yo mannin be’n, be ndɛ. Kɛ sa’m be o e su’n, Ɲanmiɛn kwla yo ‘maan e wun jɔ́ e fɔuun’ naan y’a tra e awlɛn y’a su i. Wafa nga Ɲanmiɛn yo sɔ’n, é wá wún i wie.

Sɛ e su wun ɲrɛnnɛn’n, ɔ fataman kɛ e koko dan.

7. (a) ?Afɔtuɛ benin yɛ Pɔlu mannin i niaan nga be o Filipu lɔ’n mun-ɔn? (b) ?Ngue yɛ ndɛ ng’ɔ kan kleli be’n, ɔ kle e-ɔ?

7 ?Kɛ aniaan nga be o Filipu lɔ’n, be kanngannin be fluwa nga Pɔlu klɛli’n nun’n, akunndan benin yɛ be buli-ɔ? Atrɛkpa’n, be wla kpɛnnin sa ng’ɔ juli Pɔlu nin Silasi su’n, ɔ nin wafa nga Zoova deli be’n su. ?Afɔtuɛ benin yɛ Pɔlu mannin be-ɔ? Yɛle kɛ, nán be koko. Maan be srɛ Ɲanmiɛn. Sɛ be yo sɔ’n, Ɲanmiɛn yó maan be wun jɔ́ be fɔuun. Pɔlu seli be kɛ: “Amun su wun-man sa ti bɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.” ?Ndɛ sɔ’n i bo yɛle benin? Biblu wie’m be nun’n, be klɛli ndɛ sɔ’n kɛ “ɔ tra nga amun sunnzunnin’n su.” Annzɛ “ɔ tra amun akunndan’n su.” Ɔ maan, Pɔlu su se kɛ wafa nga Ɲanmiɛn yo mɔ ‘e wun jɔ e fɔuun’n,’ ɔ tra e akunndan’n su. Kɛ sa tɔ e su’n, wie liɛ’n, e wunmɛn i trawlɛ. Sanngɛ, Zoova wun i trawlɛ. Yɛ ɔ kwla yo like nga e sunnzunman’n, ɔ man e.—An kanngan 2 Piɛr 2:9 nun.

8, 9. (a) ?Kannzɛ Pɔlu nin Silasi be wunnin ɲrɛnnɛn Filipu lɔ’n, wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ aniaan nga be o Filipu lɔ’n, be kwla lafi ndɛ nga Pɔlu kan kleli be’n su-ɔ?

8 Fluwa nga Pɔlu klɛli ko mannin aniaan nga be o Filipu lɔ’n, ɔ wlali be fanngan dan. Afin atrɛkpa’n, be buli  like nga Zoova yo mannin be afuɛ 10 nga be sinnin lɛ nun’n, be akunndan. Yɛle kɛ, kɛ Zoova yacili Pɔlu nin Silasi be lɛ mɔ sran’m be kleli be ɲrɛnnɛn’n, i bo’n guali kpa. Afin, Pɔlu ɔli Filipu lɔ siefuɛ’m be ja su. Yɛ ɔ ‘jrannin jasin fɛ’n su maan ɔ takali kpa.’ (Filipfuɛ Mun 1:7) I sɔ’n ti, kɛ sran wie’m be wa kacili Klistfuɛ Filipu lɔ’n, lɔ siefuɛ’m b’a kleman be yalɛ. Pɔlu nin Silasi be jasoli Filipu lɔ. Sanngɛ atrɛkpa’n, kɛ mɔ Pɔlu seli kɛ ɔ ti Rɔmunfuɛ’n ti’n, Liki kwla kali lɔ. Kpɛkun, ɔ niannin Klistfuɛ nga be o lɔ’n be lika.

9 Aniaan nga be o Filipu lɔ’n be si kɛ ndɛ nga Pɔlu klɛli ko mannin be’n, w’a kpɛmɛn i ti nun yɛ ɔ klɛli-ɔ. Sa kekle wie’m be tɔli i su. I nun mɔ Pɔlu klɛ́ be fluwa sɔ’n bɔbɔ’n, nn ɔ ti bisuafuɛ i bɔbɔ i sua’n nun Rɔmun lɔ. Sanngɛ, Pɔlu kleli kɛ Ɲanmiɛn fanngan nun’n, ‘i wun jɔ i fɔuun.’—Filipfuɛ Mun 1:12-14; 4:7, 11, 22.

“NÁN AMUN KOKO SA FI SU”

10, 11. (a) ?Sɛ sa wie ti e koko’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? (b) ?Sɛ e yo sɔ’n, ngue yɛ Zoova yó mán e-ɔ?

10 ?Kɛ sa o e su’n, ngue yɛ é yó naan y’a kokoman dan, naan e wun w’a jɔ e fɔuun-ɔn? Ndɛ nga Pɔlu kan kleli Filipufuɛ mun’n, ɔ kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n. Yɛle kɛ, maan e srɛ Ɲanmiɛn. (An kanngan 1 Piɛr 5:6, 7 nun.) Kɛ e yo sɔ’n, maan e wun i wlɛ kɛ e ndɛ lo i. Yɛ ninnge kwlaa nga Zoova man e’n ti’n, maan e lɛ i ase titi. Nán e wla fi su le kɛ ɔ “kwla yo sa dan tra like nga e srɛ i kɛ ɔ yo’n i kwlaa.”—Efɛzfuɛ Mun 3:20.

11 Kɛ Pɔlu nin Silasi be liɛ’n sa’n, like nga Zoova yó mán e’n, ɔ kwla bo e nuan. Nán atrɛ yɛ Zoova yí-ɔ. Sanngɛ, like ng’ɔ́ yó’n ti’n, é fíte nun. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:13) I sɔ’n kleman kɛ, ɔ fata kɛ e tran lɛ sa ngbɛn, naan e minndɛ kɛ Zoova ti e wun ɲanman nun. Like nga e srɛ i’n, maan e yo i su sa. (Rɔmfuɛ Mun 12:11) Sɛ e yo sɔ’n, é klé Zoova kɛ like sɔ’n ti e cinnjin sakpa. Ɔ maan, ɔ́ yó man e. Nán e wla fi su kɛ like nga Zoova yó mán e’n, i dan kwla tra nga e srɛ i’n. Ɔ ju wie’n, like ng’ɔ yo man e’n, ɔ bo e nuan bɔbɔ. Laa’n, Zoova yoli sa nga i sufuɛ wie’m b’a sunnzunman’n mannin be. Maan e kan be ndɛ. I liɛ’n, é láfi su kpa kɛ ɔ kwla yo sɔ man e wie.

ABONUAN SA WIE MƆ ZOOVA YOLI BE’N

12. (a) ?Kɛ Sankeribu ɔli Zerizalɛmun klɔ’n i falɛ’n, ngue yɛ Famiɛn Ezekiasi yoli-ɔ? (b) ?Ngue yɛ like nga Zoova yoli’n, ɔ kle e-ɔ?

12 Biblu’n kle kɛ like nga Zoova i sufuɛ wie’m b’a sunnzunman’n, ɔ yo mannin be. I wie yɛle Ezekiasi m’ɔ ti Zida famiɛn’n i liɛ’n. I blɛ su’n, Sankeribu m’ɔ ti Asiri famiɛn’n fali alɛ wluli Zida klɔ nga be sisili be wun’n be kwlaa be nun, naan w’a fa be. Zerizalɛmun klɔ’n kunngba yɛ ɔ kali-ɔ. (2 Famiɛn Mun 18:1-3, 13) I sin’n, Sankeribu ɔli Zerizalɛmun klɔ’n i falɛ. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ezekiasi srɛli Zoova kɛ ɔ de be. Kpɛkun, ɔ usali Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Izai i ngwlɛlɛ afɛ. (2 Famiɛn Mun 19:5, 15-20) I sin’n, Ezekiasi kleli kɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ. Yɛle kɛ, sika nga Sankeribu  waan ɔ mɛn i’n, ɔ fa mɛnnin i. (2 Famiɛn Mun 18:14, 15) Kasiɛn su’n, Ezekiasi fali ajalɛ wie mun naan klɔ’n i falɛ’n w’a yoman pɔpɔ Asirifuɛ’m be sa nun. (2 Be Nyoliɛ 32:2-4) ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ? Le kun kɔnguɛ’n, Zoova sunmɛnnin i anzi kun, ɔ ko kunnin Sankeribu i sonja 185.000. Ezekiasi w’a sunnzunman kɛ sa kɛ ngalɛ’n sa jú.—2 Famiɛn Mun 19:35.

?Ngue yɛ sa nga Zoova yo mannin Zozɛfu’n, ɔ kle e-ɔ?​—Bo Bolɛ 41:42. (An nian ndɛ kpɔlɛ 13 nun.)

13. (a) ?Ngue yɛ sa ng’ɔ juli Zozɛfu su’n, ɔ kle e-ɔ? (b) ?Sa benin yɛ ɔ boli Sara nuan dan-ɔn?

13 Zozɛfu liɛ’n, be wlɛli i bisua Ezipti lɔ. Kɛ ɔ o lɔ’n, w’a bumɛn i le kɛ cɛn kun’n, Ezipti famiɛn’n sé i kɛ ɔ niɛn i mɛn’n su. Yɛ w’a bumɛn i le kɛ i dunman nun ti’n, i awlofuɛ’m bé ɲán aliɛ bé dí. (Bo Bolɛ 40:15; 41:39-43; 50:20) Nanwlɛ, Zozɛfu w’a bumɛn i le kɛ Zoova jrɛ́n i sin kɛ ngalɛ’n sa. Zozɛfu i nannan bla Sara kusu, like nga Zoova yo mɛnnin i’n, ɔ boli i nuan dan. Yɛle kɛ, Sara w’a yo oke. Ɔ maan atrɛkpa’n, ɔ buli i kɛ i afanniɛn bla’n yɛ ɔ́ wú ba mɛ́n i-ɔ. Sanngɛ Zoova fanngan nun’n, ɔ wuli Izaaki. Sara w’a bumɛn i kɛ ɔ́ kwlá wú ba cɛn kun le.—Bo Bolɛ 21:1-3, 6, 7.

14. ?Ngue yɛ e lafi su kɛ Zoova kwla yo-ɔ?

 14 E si kɛ mɛn uflɛ’n nun lɔ yɛ Zoova yó maan e su sa’m bé wíe-ɔ. E srɛman Zoova kɛ ɔ yi atrɛ fa de e. Sanngɛ e si kɛ laa’n, ɔ yoli abonuan sa fa deli i sufuɛ wie mun. Zoova w’a kaciman. (An kanngan Ezai 43:10-13 nun.) I sɔ’n ti yɛ e fa e wla guɛ i su-ɔ. Maan e lafi su kɛ Zoova bɔbɔ fanngan nun’n, e kwla yo i klun sa’n. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:7-9) ?Ngue yɛ Ezekiasi nin Zozɛfu, ɔ nin Sara be wun ndɛ’n kle e-ɔ? Yɛle kɛ, maan e nin Zoova e nanti klanman titi. I liɛ’n, kannzɛ sa ng’ɔ o e su’n ti kekle sɛ’n, ɔ́ súan e bo.

Maan e nin Zoova e nanti klanman titi.

15. (a) ?Kɛ sa o e su’n, ngue yɛ é yó naan e wun w’a jɔ e fɔuun-ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ e kwla fa e wun mantan Zoova-ɔ?

15 ?Kɛ sa o e su’n, ngue yɛ é yó naan e wun w’a jɔ e fɔuun-ɔn? Ɔ fata kɛ e fa e wun mantan Zoova kpa. E ti kpɔlɛ tɛ’n ti yɛ e kwla yo sɔ-ɔ. Like cinnjin nga Zoova yo mannin e’n, be nun kun yɛle e ti kpɔlɛ tɛ’n. E ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, Zoova kwla yaci sa tɛ nga e yo’n cɛ e. Ɔ maan, e klun titiman e. Yɛ e kwla fa e wun mɛntɛn i.—Zan 14:6; Zak 4:8; 1 Piɛr 3:21.

AUNJUƐ SƆ’N MAAN E WLA SU BO-MAN,YƐ E AKUNNDAN SU SANNGANMAN

16. ?Kɛ Ɲanmiɛn yo ‘maan e wun jɔ e fɔuun’n,’ wafa sɛ yɛ i bo gua-ɔ? An fa sa kun yiyi nun.

16 Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn yó ‘maan e wun jɔ́ e fɔuun, e wunman sa ti mɔ e wun jɔ e fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.’ Ɔ maan, ‘e wla boman, yɛ e akunndan sannganman.’ (Filipfuɛ Mun 4:7) Glɛki nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ “amun wla su bo-man, yɛ amun akunndan su sanngan-man,” be fa kan sonja akpasua mɔ be sasa klɔ kun’n, be ndɛ. Filipu lɔ’n, sonja wie’m be sasa klɔ’n. Ɔ maan, kɛ sran’m be la kɔnguɛ’n srɛ kunman be. I wafa kunngba’n, e si kɛ Zoova nian e lika, naan ɔ kunndɛ kɛ e liɛ yo ye. (1 Piɛr 5:10) Ɔ maan, ‘e wun jɔ e fɔuun,’ e wla boman, yɛ e akunndan’n sannganman. Nanwlɛ, e kokoman dan. Yɛ e sa sin bubuman e.

17. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ ɲrɛnnɛn dan’n ti, e koko-ɔ?

17 Ɔ ka kan’n, ɲrɛnnɛn dan’n bó i bo. (Matie 24:21, 22) Sa ng’ɔ́ jú e tinuntinun e su blɛ sɔ nun’n, e simɛn i. Sanngɛ, ɔ fataman kɛ i sɔ’n ti, e koko dan. E siman sa kwlaa nga Zoova wá yó i blɛ sɔ nun’n, sanngɛ e si Zoova bɔbɔ. E si like ng’ɔ yo mɛnnin i sufuɛ nanwlɛfuɛ mun laa’n. Ɔ maan, kannzɛ sa nga be ju’n be ti sɛ o, e si kɛ ɔ́ yó maan i klun sa’n kpɛ́n su. Wie liɛ’n, like nga e sunnzunman kɛ ɔ́ yó’n yɛ ɔ yo-ɔ. Kɛ ɔ yo sɔ’n, ‘e wun jɔ e fɔuun.’ Yɛ ‘e wunman sa ti mɔ e wun jɔ e fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.’

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Atrɛkpa’n, Silasi ti Rɔmunfuɛ wie.—Sa Nga Be Yoli’n 16:37.