Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Utu 2017

Ɲanmiɛn nin sran klolɛ’n ti nzuɛn kpa dan

Ɲanmiɛn nin sran klolɛ’n ti nzuɛn kpa dan

ZOOVA maan akoto Pɔlu kannin sa ngwlan mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo be’n, be ndɛ. * (An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.) (Galasifuɛ Mun 5:22, 23) Klistfuɛ ng’ɔ yo sa sɔ mun’n, nn w’a “fa nzuɛn uflɛ.” (Kolɔsfuɛ Mun 3:10) Waka ng’ɔ o nzue nuan’n, ɔ su mma kpakpa. I wafa kunngba’n, sran nga Ɲanmiɛn wawɛ’n sie i’n, i nzuɛn ti kpa.—Jue Mun 1:1-3.

Sa klikli nga Pɔlu kɛnnin i ndɛ’n yɛle Ɲanmiɛn nin sran klolɛ. Ɲanmiɛn nin sran klolɛ’n ti nzuɛn kpa. Afin, Pɔlu seli kɛ sɛ ɔ kloman sran’n, nn w’a “yo-man like fi.” (1 Korɛntfuɛ Mun 13:2) ?Ngue yɛ sran ng’ɔ klo Ɲanmiɛn nin sran’n ɔ yo-ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a fa nzuɛn sɔ’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran-ɔn?

SRAN M’Ɔ KLO SRAN’N

Ɔ leman sran klolɛ’n i bo tulɛ wafa trele kun sa. Sanngɛ, Biblu’n kan like nga sran m’ɔ klo sran’n ɔ yo’n i ndɛ. I wie yɛle kɛ, sran m’ɔ klo sran’n, “ɔ trɛ i anwlɛn sran wun, “ɔ yo aklunye,” “nanwlɛ dilɛ’n yɛ ɔ yo i fɛ-ɔ.” Sran m’ɔ klo sran’n, “sa’n kwlaa sɔn i nun, sa’n kwlaa nun ɔ lafi Nyanmiɛn su, i wla’n wo i su, ɔ trɛ i anwlɛn sa’n kwlaa nun, yɛ ɔ si-man afɛ.” I wiengu’m be ndɛ lo i. Yɛ ɔ ti janvuɛ kpa. Sanngɛ, sran ng’ɔ kloman sran’n, i ɲin ci sran nin like, ɔ di tutre. Ɔ bu i ngunmin i wun akunndan. Sɛ be yo i sa’n, ɔ yaci cɛman. E kunndɛman kɛ é fɛ́ i sɔ sran’n. Sanngɛ, e kunndɛ kɛ é klé e wiengu mun kɛ e klo be, naan ‘e buman e bɔbɔ e wun akunndan.’—1 Korɛntfuɛ Mun 13:4-8.

ZOOVA NIN ZEZI BE KLO SRAN DAN

“Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.” (1 Zan 4:8) Ninnge kwlaa ng’ɔ yili be’n, ɔ nin sa kwlaa ng’ɔ yo be’n, be kle sɔ weiin. Like dan kpafuɛ ng’ɔ yoli m’ɔ kle kɛ ɔ klo sran’n yɛle kɛ, ɔ sunmannin Zezi asiɛ’n su wa naan ɔ fɛ i wun kpɔ e ti. Akoto Zan seli kɛ: “An nian kɛ klolɛ nga Nyanmiɛn fa klo ye’n i nyin fiteli dan-an: ɔ sunmɛnnin i Wa kunngba’n mɛn’n nun naan e nyan nguan. Klolɛ sɔ’n, nán e yɛ e kloli Nyanmiɛn-ɔn, i yɛ ɔ kloli ye-ɔ naan w’a sunmɛn i Wa kunngba’n kɛ ɔ fɛ i wun yi e ti tɛ.” (1 Zan 4:9, 10) Klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo e’n ti’n, ɔ yaci sa nga e yo’n cɛ e. Yɛ e lafi su kɛ é ɲán nguan.

Zezi yoli Ɲanmiɛn i klun sa. Yɛle kɛ ɔ fɛli i wun yili e ti tɛ. I lɛ nun’n, ɔ kleli kɛ ɔ klo sran. Akoto Pɔlu seli kɛ: ‘Kɛ Zezi Klist yoli Nyanmiɛn klun sa’n, m’ɔ fɛ i wun mɛnnin i kpɛ kunngba m’ɔ su yo-mɛn i kun’n, e ti tɛ yɛ ɔ fɛ i wun yili-ɔ.’ (Ebre Mun 10:9, 10) Sran fi kloman sran kɛ Zezi sa. Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Sran klolɛ ng’ɔ ti dan trɛ i ngba’n yɛlɛ sran bɔ i janvuɛ ti ɔ fɛ i wun man’n.” (Zan 15:13) Kannzɛ fɔ o e nun’n, sanngɛ e kwla klo sran kɛ Zoova nin Zezi be sa. Maan e kan like nga é yó naan y’a kwla yo sɔ’n i ndɛ.

 “SA KWLAA NGA AMÚN YÓ’N, AN YO I SRAN KLOLƐ’N TI”

Pɔlu seli kɛ: “Kɛ an ti Nyanmiɛn i anwlɛn su ba’n, an nian like ng’ɔ yo’n su, an yo. Sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti kɛ Krist kusu kloli ye b’ɔ fɛ i wun mannin Nyanmiɛn e ti.” (Efɛzfuɛ Mun 5:1, 2) Pɔlu se kɛ “sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ fataman kɛ e klo sran e nuan bui su. Sanngɛ maan e kle kɛ e klo sran sakpa sa’n kwlaa nun. Yɛ maan e yo sɔ titi. Zan seli kɛ: “M mma mun, nán man amun sran klolɛ’n yo amun nuan bui su, nin nuan nun fɛ su, sanngɛ man be wun i sakpa like nga amun yo’n nun.” (1 Zan 3:18) E klo Ɲanmiɛn nin sran. I sɔ’n ti yɛ e bo ‘Ɲanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ’n’ niɔn. (Matie 24:14; Lik 10:27) Asa ekun’n, e tra e awlɛn, e yo aklunye, yɛ e yaci sa nga e wiengu’m be yo e’n e cɛ be. I lɛ nun’n, e kle kɛ ‘sa kwlaa nga e yo’n, e yo i sran klolɛ’n ti.’ Biblu’n se kɛ Zoova “yacili sa nga an yoli i’n cɛli amun, ɔ maan amun kusu, sa nga be yo amun’n, an yaci cɛ.”—Kolɔsfuɛ Mun 3:13.

Sɛ sran kun man e afɔtuɛ, annzɛ ɔ tu e fɔ’n, nán e bu i kɛ ɔ kloman e ti-ɔ. Siɛ nin niɛn wie’m be fa like kwlaa nga be wa’n sun i wun’n be mɛn i, naan ɔ yaci sunlɛ. Sanngɛ, be nga be klo be mma mun sakpa’n, be yoman sɔ. Sanngɛ, be tu be fɔ. I wie yɛle Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ klo e. Biblu’n waan ɔ “tu be nga ɔ klo be’m be fɔ.” (Ebre Mun 12:6) I sɔ’n ti’n, sɛ ɔ fata kɛ e tu sran kun i fɔ’n, maan e tu. (Nyanndra Mun 3:11, 12) Kɛ é yó sɔ kusu’n, maan e wun i wlɛ kɛ e kwlakwla e yo sa tɛ. Yɛ nán cɛn kwlaa yɛ e kle kɛ e klo sran-ɔn. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ e mian e ɲin titi. ?Ngue yɛ é yó naan y’a klo sran titi-ɔ? Ɔ ti like nsan.

?NGUE YƐ É YÓ NAAN Y’A KLO SRAN-ƆN?

Like klikli m’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛle kɛ maan e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ fɛ i wawɛ’n man e. Afin, i wawɛ’n ti yɛ e kwla klo sran-ɔn. Zezi seli kɛ Zoova fɛ “i Wawɛ’n man be nga be srɛ i’n.” (Lik 11:13) I sɔ’n ti, sɛ e srɛ Zoova kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n man e’n, maan e lo e wun e mɛn i. Sɛ e yo sɔ’n, é kló sran trá laa’n. (Galasifuɛ Mun 5:16) Sɛ e ti asɔnun kpɛnngbɛn’n, kɛ é fá Biblu’n nun ndɛ’n é mán sran kun i afɔtuɛ’n, maan e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n man e naan e yo i klolɛ su. Sɛ e ti siɛ annzɛ niɛn’n, kɛ é tú e mma’m be fɔ’n, maan e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n man e naan y’a yomɛn i ya su. Sanngɛ, maan e yo i klolɛ su.

Like’n i nɲɔn su’n, yɛle kɛ maan e bu Zezi i akunndan. Kɛ sran’m bé klé i ɲrɛnnɛn’n, i liɛ’n, ɔ kleli kɛ ɔ klo be. (1 Piɛr 2:21, 23) Sɛ sran kun yo e sa’n, maan e usa e wun kɛ: ‘?Sɛ Zezi yɛ be yo i sɔ’n, ngue yɛ ɔ́ yó-ɔ?’ Be flɛ aniaan bla kun kɛ Lei. I sɔ kosan m’ɔ fa usɛ i wun ti’n, ɔ wun kɛ ɔ bu sa sin naan w’a yo. Ɔ seli kɛ: “Cɛn kun’n, min wiengu junman difuɛ kun klɛli min wun ndɛ tɛtɛ ɛntɛnɛti su ko mannin e wiengu junman difuɛ uflɛ. Ɔ yoli min ya dan. Sanngɛ, n usali min wun kɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ n kwla nian Zezi i ayeliɛ’n su-ɔ?’ Sɛ Zezi yɛ be yoli i sa sɔ’n, like ng’ɔ́ yó’n, n buli i akunndan. Kpɛkun, n seli min klun lɔ kɛ ɔ fataman kɛ n fa yo ndɛ. I sin’n, n tili i kɛ tukpacɛ tɛ kun kle min wiengu junman difuɛ sɔ’n i yalɛ, naan i wla bo i wun. Ɔ maan, n wunnin kɛ atrɛkpa’n, w’a buman akunndan naan w’a klɛ min wun ndɛ sɔ’n. Kɛ sran’m bé klé Zezi i yalɛ’n, ɔ kleli titi kɛ ɔ klo be. N buli Zezi i ayeliɛ sɔ’n i akunndan. I sɔ’n ti, kannzɛ min wiengu junman difuɛ sɔ’n yoli min sa’n, sanngɛ n kleli kɛ n klo i.” Sɛ e nian Zezi i ayeliɛ’n su’n, é klé titi kɛ e klo e wiengu mun.

I nsan su’n, yɛle kɛ maan e kle kɛ e wiengu’m be ndɛ lo e. I sɔ yolɛ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nzuɛn. (Zan 13:34, 35) I lɛ nun’n, Zezi kleli e ajalɛ kpa. Yɛle kɛ, ɔ jasoli ɲanmiɛn su lɔ, “w’a bu-mɛn i sɔ’n like fi.” I kpa bɔbɔ’n, “ɔ wuli” e dunman nun ti. (Filipfuɛ Mun 2:5-8) Sɛ e nian Zezi i ayeliɛ’n su’n, e wiengu’m be ninnge’m bé ló e trá e bɔbɔ e liɛ’n.

 SRAN KLOLƐ’N I SU MMLUSUƐ’N

Kɛ e klo sran’n, e ɲan su mmlusuɛ kpanngban. Maan e kan be nun nɲɔn be ndɛ:

?Kɛ e klo sran’n, i su mmlusuɛ benin yɛ e ɲɛn i-ɔ?

  • E LE ANIAAN MƐN WUNMUAN’N NUN: Kɛ mɔ e nin e niaan Klistfuɛ mun e klo e wun ti’n, e si kɛ asɔnun kwlaa nga é kɔ́ nun’n, aniaan’m bé sɔ́ e nun klanman. Nanwlɛ, kɛ e si kɛ e “niaan nga be o mɛn’n nun’n be kwlaa” be klo e’n, i sɔ’n yo e fɛ dan. (1 Piɛr 5:9) Ɲanmiɛn i nvle nunfuɛ’m be kunngba cɛ, yɛ be klo be wun sɔ-ɔ.

  • E DI ANUANSƐ: Biblu’n se kɛ: “Sa nga amun wiengu yo bɔ an wun i’n, maan ɔ sɔn amun nun i klolɛ bɔ an klo i’n ti.” Kɛ mɔ e nanti ndɛ sɔ’n su ti’n, e ‘bo yo kun anuansɛ mɔ e di’n ti.’ (Efɛzfuɛ Mun 4:2, 3) Kɛ e kɔ aɲia kanngan nin aɲia dandan’m be bo’n, e wun kɛ e nin e niaan mun e di anuansɛ sakpa. Andɛ mɛn’n nunfuɛ’m be bo timan kun. Sanngɛ, Zoova i sufuɛ’m be liɛ’n, be bo ti kun. Ɔ maan, be di alaje. (Jue Mun 119:165; Ezai 54:13) Kɛ e nin e wiengu mun e tran klanman’n, e kle kɛ e klo be. Kpɛkun, e Si Ɲanmiɛn i klun jɔ e wun.—Jue Mun 133:1-3; Matie 5:9.

“SRAN KLOLƐ’N Ɔ MAAN SRAN YO SRAN”

Pɔlu seli kɛ: “Sran klolɛ’n ɔ maan sran yo sran.” (1 Korɛntfuɛ Mun 8:1) ?Ndɛ sɔ’n i bo yɛle benin? 1 Korɛntfuɛ Mun ndɛ tre 13 nun’n, Pɔlu yiyili ndɛ sɔ’n nun. Sran wie’m be flɛ ndɛ ng’ɔ o 1 Korɛntfuɛ Mun ndɛ tre 13 nun kɛ “sran klolɛ’n i su jue.” Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ bumɛn i ngunmin i wun akunndan. Sanngɛ i wiengu’m be ndɛ lo i. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:24; 13:5) Ɔ bu sa sin, yɛ ɔ bu i wiengu sran. Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i awlɛn sran wun. Ɔ ti wɛtɛɛfuɛ. Kɛ awlo kun nunfuɛ mun nin asɔnun’n i nunfuɛ’m be fa nzuɛn sɔ’n, be bo yo kun.—Kolɔsfuɛ Mun 3:14.

Wafa nga e kwla kle kɛ e klo sran’n, ɔ sɔnnin. Sanngɛ Ɲanmiɛn i klolɛ liɛ’n, ɔ ti cinnjin trɛ i ngba. Afin, klolɛ mɔ e klo Ɲanmiɛn ti’n, e bo ti kun. Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be nvle’n ti fanunfanun. Yɛ be kan aniɛn wafawafa. Sanngɛ, be kwlaa be ‘bo yo kun be srɛ’ i. (Sofoni 3:9) Maan cɛn kwlakwla, e yo sa sɔ mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo’n. Yɛle kɛ, maan e klo e wiengu.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 É wá kán sa ngwlan nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo be’n, be ndɛ kunngunngun. Ndɛ akpasua nga nun’n, é wá kán be nun klikli’n i ndɛ.