Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Utu 2017

Afuɛ 2017, Sɛptanblu 25-Ɔktɔblu 22 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Maan e tra e awlɛn e minndɛ

Kɛ laa Zoova i sufuɛ’m bé wún be ɲrun’n, be usa i kɛ cɛn onin ko. Sanngɛ, wa buman be fɔ i sɔ’n ti.

‘Ɲanmiɛn maan amun wun jɔ́ amun fɔuun’

Kɛ sa’m be ju e su’n, wie liɛ’n, e usa e wun kɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kplin su mɔ sa sɔ’n ju e su-ɔ. ?Sanngɛ, ngue yɛ é yó naan y’a lafi Zoova su kpa-ɔ?

Like nga é yó naan y’a wla e nzuɛn laa’n i ase’n

Sa tɛ nga be wlɛli i ase’n, ɔ fataman kɛ e sa sin e yo be kun. ?Ngue yɛ é yó naan i sɔ’n liɛ’n w’a yo ye, naan i kpa bɔbɔ y’a buman sa tɛ’n i akunndan-ɔn?

Like nga é yó naan y’a fa nzuɛn uflɛ’n

Zoova kunndɛ kɛ e si aunnvuɛ, e yo klun ufuefuɛ, e yo wun ase kanfuɛ yɛ e yo wɛtɛɛfuɛ. Zoova bɔbɔ fanngan nun’n, e kwla yo i kwlaa sɔ naan i klun jɔ e wun.

Ɲanmiɛn nin sran klolɛ’n ti nzuɛn kpa dan

Biblu’n kle weiin kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ maan e kwla klo Ɲanmiɛn nin sran-ɔn. ?Sanngɛ kɛ be se kɛ be klo Ɲanmiɛn nin sran’n i bo’n yɛle benin? ?É yó sɛ naan y’a kle titi kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran?

AMERICAS

“?Cɛn benin yɛ é yó aɲia dan kun ekun-ɔn?”

?Ngue ti yɛ aɲia nga be yoli i afuɛ 1932 nun Mɛksiko lɔ’n, ɔ yoli i liɛ ngunmin-ɔn?

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

?Ngue ti yɛ sa nga be juli Zezi i bakan nun’n i su ndɛ nga Matie klɛli’n, ɔ nin Liki liɛ’n be timan kun-ɔn?