Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Avrili 2016

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia e su Zoova ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia e su Zoova ɔ?

“Be fa be su sie [...] be ndɛ’n su kpa, be tran aniaan tranlɛ.” —SA NGA BE YOLI’N 2:42.

JUE: 20, 119

1-3. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zoova i sufuɛ’m be kle kɛ be klo aɲia’m be bo tranlɛ ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.) (b) ?Ngue yɛ like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe su ɔ?

BE FLƐ aniaan bla kun kɛ Korina. I nun m’ɔ le afuɛ 17, be trɛli i nin’n be ɔli lika wie mɔ be di junman kekleekle mun lɔ’n. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be trali Korina wie. Lika nga be fɛ i ɔli’n, ɔ nin i tranwlɛ’n be afiɛn’n ti nun kilo akpi kpanngban. Be flɛ lika sɔ’n kɛ Sibeli. Lika sɔ’n nun lɔ’n, Korina dili sran wie i fie’n nun junman kɛ kanga wie sa. Ayrɛ blɛ’n nun bɔbɔ’n, ɔ di junman lele. Kusu’n, nán tralɛ kpa wie yɛ ɔ wlɛ i wun ɔn. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, Korina nin aniaan bla kun ekun be miannin be ɲin be ɔli aɲia kun i bo.

2 Korina se kɛ: “Nnɔsua nun’n, e jasoli e junman diwlɛ lɔ. E nantili kilo 25 e ko minndɛli alie’n. Alie’n fali e kɔnguɛ nvlunuɛn’n nun dɔ nɲɔn su. Kpɛkun, e dili dɔ nsiɛn naan y’a jra. I sin’n, e nantili kilo blu ekun naan y’a ju  aɲia yowlɛ lɔ.” Sanngɛ aɲia’n i bo mɔ be ɔli’n, ɔ yoli Korina i fɛ. Afin, ɔ seli kɛ: “Aɲia’n i bo lɔ’n, e suannin Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun like. Kpɛkun, e toli jue e manmannin Ɲanmiɛn. I sɔ’n wlali e fanngan, yɛ e lafili Ɲanmiɛn su kpa ekun.” Aniaan bla nɲɔn sɔ’m be dili cɛn nsan naan b’a sa be sin fie’n su lɔ. Sanngɛ, sran m’ɔ le fie’n w’a siemɛn i nzɔliɛ.

3 Zoova i sufuɛ’m be klo be aɲia’m be bo tranlɛ. Klistfuɛ klikli’m be yia be suli Zoova. Kpɛkun, be suannin like. (Sa Nga Be Yoli’n 2:42) E klo e aɲia’m be bo tranlɛ wie. Sanngɛ, sa sunman be tanndan e ɲrun. Yɛle kɛ wie liɛ’n, e di junman lele. Ɔ maan, kɛ aɲia’m be bo kɔlɛ’n jú’n, nn y’a fɛ. Sanngɛ, e mian e ɲin e kɔ. ?Ngue ti ɔ? [1] (An nian “ndɛ wie mun ekun” nun) ?Ndɛ benin yɛ é kán klé be nga e kle be Biblu’n nun like’n, ɔ nin sran wie mun ekun naan b’a wun i wlɛ kɛ aɲia’m be bo tranlɛ’n ti kpa dan ɔn? Like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe i like cinnjin nsan nga ti yɛ e yia’n be su. (1) E bɔbɔ e kpa yolɛ ti yɛ e yia ɔ. (2) E wla e wiengu’m be fanngan. (3) Zoova klun jɔ e wun. [2]—An nian “ndɛ wie mun ekun” nun.

E BƆBƆ E KPA YOLƐ TI YƐ E YIA Ɔ

4. ?Ngue ti yɛ kɛ e yia’n, e si Zoova kpa ɔ?

4 E suan like. Kɛ e yia’n, e suan like. Ɔ maan e si Ɲanmiɛn Zoova kpa. I wie yɛle asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ aɲia’n nga e yo’n. Koko nun wa’n, e suannin fluwa An fa amun wun mantan Zoova i nun like. Fluwa sɔ’n fali e ɲin sieli i Zoova i nzuɛn wafa’m be su. Kɛ e tieli wafa nga aniaan’m be kan Zoova i nzuɛn wafa sɔ’m be ndɛ’n, e kloli Zoova kpa ekun. Kɛ e yia’n, e wun Biblu’n nun ndɛ’m be wlɛ kpa ekun. Afin wie liɛ’n, e tie nzra nun ijɔlɛ. Be yi ninnge’m be nglo, yɛ be kanngan Biblu’n nun kle e. (Neemi 8:8) Asa ekun’n, e kanngan Biblu’n nun le mɔcuɛ kwlaa. Kpɛkun kɛ e yia’n, e yiyi ndɛ nga be yoli e fɛ’n be nun. I kwlaa sɔ’n ti like suanlɛ.

5. ?Ngue yɛ e yo i aɲia’m be bo lɔ naan y’a nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su, annzɛ y’a si jasin fɛ’n i bo kpa ɔ?

5 Kɛ e yia’n, be fa e ɲin sie i Ɲanmiɛn i mmla’m be su, ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ e nanti be su’n. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:9, 10) I wie yɛle Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun like mɔ e suan’n. Wie liɛ’n, ɔ kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e di Zoova junman’n i kpa’n. Wie liɛ kusu’n, ɔ kle e wafa nga e kwla srɛ Zoova naan w’a yo i klun su’n. Wie liɛ ekun’n, ɔ wla e fanngan kɛ e yaci sa nga e niaan’m be yo e’n e cɛ be. Aɲia wie mun ekun be ti’n, e si jasin fɛ’n i bo kpa. Afin, be kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e kan ndɛ’n e kle sran mun’n, ɔ nin wafa nga é yó naan b’a wun ndɛ nanwlɛ’n i wlɛ’n.—Matie 28:19, 20.

6. ?Ngue yɛ e yo i aɲia’m be bo lɔ m’ɔ wla e fanngan ɔn?

 6 E wla e wun fanngan. Satan nin ninnge nga be o mɛn’n nun’n, be kwla yo maan e sa sin bubu e, annzɛ e wla bo e wun, annzɛ e yaci Ɲanmiɛn sulafilɛ. Sanngɛ, kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, e wla e wun fanngan. Ɔ maan, e ɲan wunmiɛn e su Zoova. (An kanngan Sa Nga Be Yoli’n 15:30-32 nun.) Aɲia sunman be bo’n, be fa e ɲin sie i sa nga Ɲanmiɛn kannin be ndɛ mɔ be juli’n be su. Ɔ maan, e lafi su kpa kɛ sa nga be nin a juman’n, bé jú cɛn kun. Ndɛ nga aniaan’m be jran cenje’n su lɔ be kan’n, ɔ wla e fanngan. Kosan nga be tɛ be su’n, ɔ nin jue mɔ be to be manman Zoova juejue su’n, be wla e fanngan wie. (1 Korɛntfuɛ Mun 14:26) Kwlaa naan aɲia’n w’a bo i bo’n, yɛ kɛ aɲia’n wie’n, e nin aniaan mun e koko yalɛ. Ɔ maan, e wun kɛ e le niaan kpa mun naan e ndɛ lo be.—1 Korɛntfuɛ Mun 16:17, 18.

Kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, e wla e wun fanngan, yɛ e ɲan wunmiɛn e su Zoova.

7. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e mian e ɲin e tran aɲia’m be bo ɔ?

7 Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man e. Ɲanmiɛn wawɛ’n fanngan nun’n, Zezi nian asɔnun’n su. I kpa bɔbɔ’n, Zezi waan maan e “tie ndɛ nga Nyanmiɛn Wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n.” (Sa Nglo Yilɛ 2:7) Ɲanmiɛn wawɛ’n fanngan nun’n, e kwla jran sa tɛ’n i ɲrun kekle. Kpɛkun, e kwla bo jasin fɛ’n i juejue su. Asa ekun’n, e fa ajalɛ nga be ti kpa’n. I kwlaa sɔ’n ti’n, maan e mian e ɲin e tran aɲia kwlaa be bo. I liɛ’n, Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán e wie.

KƐ E YIA’N, E WLA E WIENGU’M BE FANNGAN

8. ?Kɛ e kɔ aɲia’m be bo mɔ e tɛ kosan’m be su’n, mɔ e to jue e manman Ɲanmiɛn’n, mmlusuɛ benin yɛ e niaan’m be ɲɛn i ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Kɛ ɔ kɔ aɲia’m be bo titi’n, i wun kpɛjɛ i,” i nun wie.)

8 E kle e niaan mun kɛ e klo be. Afɛ’n tin e niaan sunman be su. I sɔ’n ti, Pɔlu seli kɛ: “Maan e bu e wiengu’m be akunndan e wla be fanngan.” (Ebre  Mun 10:24, 25) Kɛ e nin e niaan mun e yia’n, yɛ e kwla kle kɛ e klo be naan e kunndɛ kɛ é wlá be fanngan ɔn. Kɛ e yia’n, e kle e niaan mun kɛ e klo be naan kɛ e nin be koko yalɛ’n, ɔ yo e fɛ. Asa ekun’n, kɛ e tɛ kosan’m be su mɔ e nin e niaan mun e to jue e manman Ɲanmiɛn juejue su’n, i sɔ’n wla be fanngan.—Kolɔsfuɛ Mun 3:16.

9, 10. (a) Ndɛ nga Zezi kannin m’ɔ o Zan 10:16 nun’n mɔ i ti yɛ e kunndɛ kɛ e nin e niaan mun é yía’n, an yiyi nun. (b) Aniaan wie’m be osufuɛ’m be nin be diman kun. ?Sɛ e tran aɲia’m be bo titi’n, ngue yɛ e kwla yo ɔ?

9 E bo’n yo kun. (An kanngan Zan 10:16 nun.) Zezi waan i sɔnnzɔnfuɛ’m be ti kɛ bua akpasua kun sa, naan i yɛ ɔ ti be tafuɛ’n niɔn. Wienun ɔn, y’a wun bua nɲɔn kpɔlɛ kun su. Kpɛkun, nɲɔn ekun be o kongo’n nun. Yɛ kun o i liɛ lika uflɛ. I lɛ’n nun’n, e kwlá seman kɛ be ti bua akpasua kun. Kɛ bua’m be kwlaa be o likawlɛ’n, yɛ be ti akpasua kun ɔn. I wafa kunngba’n, sɛ bé yó aɲia’n, ɔ fataman kɛ blɛ sɔ’n nun e tran lika uflɛ. Sanngɛ, ɔ fata kɛ e ngba e yia naan e “akpasua’n” yo kun naan e “tafuɛ’n” yo kun.

10 Kɛ e yia’n, e kaci kɛ awlobo kun sa. Yɛ e klo e wiengu. (Jue Mun 133:1) Aniaan wie’m be o lɛ’n, Ɲanmiɛn sulɛ’n ti’n, be si nin be nin mun, annzɛ be niaan’m be nin be diman. Zezi seli kɛ i sɔfuɛ’m bé ɲán awlobo uflɛ. Naan i nunfuɛ’m bé nían be lika. (Mark 10:29, 30) Sɛ e tran aɲia’m be bo titi’n, e kwla yo aniaan sɔ’m be si, annzɛ be nin, annzɛ be niaan. Kɛ e bu i sɔ liɛ’n i akunndan’n, e kunndɛ kɛ é trán e aɲia kwlaa be bo.

 KƐ E KƆ AƝIA’M BE BO’N, ZOOVA KLUN JƆ E WUN

11. ?Kɛ e nin e niaan mun e yia’n, ngue yɛ e kwla yo ɔ?

11 Like ng’ɔ ti Zoova liɛ’n, e yo e mɛn i. Zoova yɛ ɔ yili e ɔ. Ɔ maan, ɔ fata kɛ e yi i ayɛ titi, e mɛnmɛn i, yɛ e lɛ i ase. (An kanngan Sa Nglo Yilɛ 7:12 nun.) Kɛ e nin e niaan mun e yia’n, e yo i kwlaa sɔ’n. Yɛle kɛ e srɛ Zoova, e to jue e mɛn i, yɛ e kɛn i ndɛ. Ninnge kpanngban nga Zoova yo mannin e’n ti’n, e kunndɛ kɛ é yía é sú i titi.

Zoova wun kɛ aɲia’m be bo tranlɛ’n yo e fɛ. Yɛ e ɲin mɔ e mian e tran aɲia’m be bo’n, i wla fiman su.

12. ?Kɛ e tran aɲia’m be bo’n, i sɔ’n yo Zoova sɛ?

12 Zoova yɛ ɔ yili e ɔ. Ɔ maan, ɔ fata kɛ e ɲin yi i. Zoova waan maan e yia titi. Naan siɛn’n mɔ mɛn’n i awieliɛ’n w’a mantan koko kpa’n, maan e yo i sɔ tra su. Kɛ e yia’n, Zoova wun kɛ e nantili i ndɛ’n su. Ɔ maan, i klun jɔ. (1 Zan 3:22) Ɔ wun kɛ aɲia’m be bo tranlɛ’n yo e fɛ. Yɛ e ɲin mɔ e mian e tran aɲia’m be bo’n, i wla fiman su.—Ebre Mun 6:10.

13, 14. ?Ngue ti yɛ kɛ yia’n, e kwla se kɛ e fa e wun mantan Zoova nin Zezi ɔ?

13 E kle Zoova nin i Wa’n be kɛ e kunndɛ kɛ é fá e wun mántan be. Kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, e suan Biblu’n nun like naan é sí like nga Zoova kunndɛ kɛ e yo’n, ɔ nin ng’ɔ fataman kɛ e yo’n. (Ezai 30:20, 21) Be nga be ba e aɲia’m be bo mɔ be nin a kaciman Zoova i sufuɛ bɔbɔ’n, be sie i nzɔliɛ kɛ Zoova kle e like. (1 Korɛntfuɛ Mun 14:23-25) Kɛ e yia’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n fanngan nun yɛ e suan like ɔ. Ɔ maan, Zoova nuan ndɛ yɛ e tie ɔ. E wun i wlɛ kɛ ɔ klo e. Kpɛkun, e fa e wun e mɛntɛn i.

14 Zezi m’ɔ ti asɔnun’n i su kpɛn’n seli kɛ: “Lika nga sran nnyɔn annzɛ sran nsan be yia n dunman nun’n, n wo be nun.” (Matie 18:20) Biblu’n se ekun kɛ Zezi “nanti-nanti” asɔnun’m be afiɛn. (Sa Nglo Yilɛ 1:20–2:1) I sɔ’n kle weiin kɛ, kɛ e yia’n, Zoova nin Zezi be nin e o nun. Yɛ be wla e fanngan. ?Kɛ Zoova wun kɛ e mian e ɲin e yia naan e fa e wun mɛntɛn i bɔbɔ nin i Wa’n, wafa sɛ yɛ ɔ yo i ɔ? An bu i akunndan be nian.

15. ?Ngue ti yɛ kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, e kle kɛ e ɲin yi Zoova ɔ?

15 E kle Zoova kɛ e ɲin yi i. Zoova mianman e kɛ e ɲin yi i. (Ezai 43:23) Ɔ maan kɛ e ɲin yi i’n, e kle i kɛ e klo i naan e wun i wlɛ kɛ ɔ le atin kle e like. (Rɔmfuɛ Mun 6:17) ?Sɛ e min’n man e junman kpanngban naan i sɔ’n ti, e kwlá kɔman aɲia’m be bo’n, ngue yɛ é yó ɔ? ?Sɛ awa se kɛ nán e yia e su Zoova kun, naan sran ng’ɔ yo sɔ’n, bé fú i alamannin, annzɛ bé wlɛ́ i bisua, annzɛ bé klé i ɲrɛnnɛn kpa’n, ngue yɛ é yó ɔ? ?Sɛ e wun kɛ e ninnge wie’m be yolɛ’n ti’n, e kwlá kɔman aɲia’m be bo’n,  ngue yɛ é yó ɔ? Sa kwlaa sɔ’m be nun’n, sɛ e ɲin yí Zoova annzɛ e ɲin su yimɛn i’n, ɔ ti kɛ e bɔbɔ sa. (Sa Nga Be Yoli’n 5:29) Sanngɛ maan e wun i wlɛ kɛ, kɛ e ɲin yi Zoova’n, i klun jɔ.—Nyanndra Mun 27:11.

MAAN E NIN ANIAAN MUN E YIA TITI

16, 17. (a) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ aɲia’m be bo tranlɛ’n yoli Klistfuɛ klikli’m be cinnjin ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ aniaan bian Zɔrzu Gangasi buli aɲia’m be bo tranlɛ’n niɔn?

16 Kɛ afuɛ 33 nun be wieli Pantekɔtu’n i di’n, Klistfuɛ’m be yiali titi be suli Zoova. Biblu’n waan: “Be fa be su sie be bɔ Jésus sunmannin be’n be ndɛ’n su kpa, be tran aniaan tranlɛ.” (Sa Nga Be Yoli’n 2:42) Blɛ wie nun’n, Rɔmufuɛ’m be siefuɛ’n, be nin Zuifu kpɛnngbɛn’m be kleli Klistfuɛ’m be yalɛ lele. Sanngɛ, b’a yaciman yialɛ.

17 Andɛ kusu’n, kɛ Zoova i sufuɛ’m be nin be niaan’m be yia’n, ɔ yo be fɛ kpa. Be flɛ aniaan bian kun kɛ Zɔrzu Gangasi. Ɔ yoli Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be nun kun afuɛ 22. Ɔ seli kɛ: “Like nga n klo i kpa m’ɔ wla min fanngan dan’n, yɛle aɲia mɔ e nin aniaan mun e yo’n. Be nga be dun mmua ju Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ’n, n o be nun wie. Kpɛkun, sɛ w’a yoman kɛ sa wie ti’n, n o be nga be fite kasiɛn’n be nun wie. Kɛ e nin aniaan mun e koko yalɛ’n, ɔ yo min fɛ dan. Kɛ n wo be afiɛn’n, min wun kpaja min kɛ e nin min osufuɛ mun e o awlo lɔ sa.” Ɔ seli ekun kɛ: “N kunndɛ kɛ e nin aniaan mun é yía titi, yɛ i sɔ’n ti min cinnjin kpa.”

18. (a) ?Wafa sɛ yɛ a bu aɲia’m be bo tranlɛ’n niɔn? (b) ?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ á yó i titi ɔ?

18 Kɛ e nin aniaan mun e yia e su Zoova’n, ɔ yo e fɛ wie. I sɔ’n ti, blɛ kekle nun bɔbɔ’n, maan e mian e ɲin e tran aɲia’n kwlaa be bo. Ndɛ nga Famiɛn Davidi kan kleli Zoova’n, maan e kan wie. Ɔ seli kɛ: “Anannganman, ɔ sua’n bɔ a yi ɔ wun nglo nun nyannyannyan’n, i nun tranlɛ yo min fɛ.”—Jue Mun 26:8.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 3) Sa sunman be ti’n, aniaan wie’m be kwlá tranman aɲia’m be bo titi. Yɛ wie liɛ’n, be lemɛn i yowlɛ. I wie yɛle be nga be ti tukpacifuɛ’n, be liɛ. Aniaan sɔ’m be kwla lafi su kɛ Zoova wun sa ng’ɔ o be su’n i wlɛ. Naan be ɲin mɔ be mian be su i’n, ɔ yo i fɛ dan. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla fa ajalɛ wie mun naan aniaan sɔ’m be tie ndɛ nga be kɛn i aɲia’n i bo lɔ’n wie. I wie yɛle kɛ, be kwla fa ndɛ mun sie i kasɛti su. Annzɛ be kwla fa telefɔnun sie i aniaan’m be awlo lɔ naan kɛ bé yó aɲia’n, be tie wie.

^ [2] (ndɛ kpɔlɛ 3) An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Like nga ti yɛ e kɔ aɲia’m be bo’n” i nun.