Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Avrili 2016

Jasin fɛ’n mɔ e bo’n, ɔ ti kɛ nglɛmun bɔlɛ m’ɔ gua’n sa

Jasin fɛ’n mɔ e bo’n, ɔ ti kɛ nglɛmun bɔlɛ m’ɔ gua’n sa

JASIN fɛ’n mɔ e bo’n, ɔ ti junman cinnjin kpa. Sanngɛ, sran ngba be wunmɛn i sɔ. Be nga be klo Ɲanmiɛn Ndɛ’n bɔbɔ’n, be ngba be wunmɛn i wlɛ kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e kle be like.

Be flɛ bian kun kɛ Gevinin. Ɔ ba e aɲia’m be bo titi. I waan ɔ siman Biblu’n nun kpa. Yɛ ɔ kunndɛman kɛ sran uflɛ si sɔ. Asa ekun’n, ɔ kunndɛman kɛ be lɛkɛ i. Yɛ ɔ kunndɛman kɛ be se i kɛ ɔ kaci asɔnun kun i nunfuɛ. Ɔ maan, kɛ e seli kɛ é klé i Biblu’n nun like’n, w’a kplinman su. ?Sɛ e bɔbɔ yɛ e wunnin Gevinin’n, i wun akunndan benin yɛ é bú ɔ? ?É bú i kɛ ɔ su kplinman su le kɛ e kle i Biblu’n nun like? Sɛ e wla kpɛn ndɛ kun mɔ Zoova kannin’n su’n, e su buman akunndan kɛ ngalɛ’n sa. Ɔ seli Izraɛlifuɛ mun kɛ: “Maan min ndɛ nga n kan be mun’n, be yo kɛ nglɛmun bɔlɛ’n b’ɔ gua’n sa. Maan be yo kɛ nzue b’ɔ gua nnya’m be su’n sa.” (Mmla’n 31:19, 30; 32:2) ?Ngue yɛ nglɛmun bɔlɛ m’ɔ gua’n, ɔ yo ɔ? ?Wafa sɛ yɛ jasin fɛ’n mɔ e bo’n, ɔ kwla yo kɛ nglɛmun bɔlɛ m’ɔ gua’n sa ɔ? Sɛ e wun i wlɛ’n, é mían e ɲin é klé “sran’m be kwlaa” be like.—1 Timote 2:3, 4.

 ?NGUE TI YƐ E KWLA FA JASIN FƐ’N MƆ E BO’N E SUNNZUN NGLƐMUN BƆLƐ’N NIƆN?

Nglɛmun bɔlɛ’n, ɔ gua klanman. Nzue’n yɛ wie liɛ’n, ɔ gua kɛ bɔlɛ sa ɔ. ?Ngue ti yɛ ndɛ nga Zoova kan be’n, be ti kɛ “nglɛmun bɔlɛ’n b’ɔ gua’n” sa ɔ? Yɛle kɛ, ɔ kanman ndɛ yaya kleman sran mun. Sanngɛ, ɔ kan ndɛ mun amanniɛn su. Be nga be lafiman Ɲanmiɛn su kɛ e sa wie’n, nán e yo be finfin. Kɛ é bó jasin fɛ’n, maan e yiyi ndɛ’n nun e kle be naan be bɔbɔ be fɛ i su ajalɛ’n. Sɛ sran’m be wun kɛ e bu be sran’n, bé sɔ́ e nun klanman. Ɔ maan, é kwlá bó jasin fɛ’n i kpa é klé be.

Kɛ bɔlɛ’n gua’n, lika’n ti fɔuun. Maan e yo like kwlaa nga e kwla yo’n, naan sran’m be wun ndɛ nanwlɛ’n i wlɛ, naan be wun jɔ be. Be flɛ aniaan bian kun kɛ Klisi. Kɛ ɔ seli Gevinin kɛ ɔ́ klé i Biblu’n nun like’n, w’a fa tinmɛn i wun fii kɛ ɔ kplin su. Sanngɛ, ɔ yoli maan Gevinin kloli Biblu’n nun like suanlɛ. Ɔ seli Gevinin kɛ ndɛ cinnjin kpa kun o Biblu’n nun naan sɛ ɔ si i’n, ɔ́ wún ndɛ nga be yiyi be nun aɲia’m be bo lɔ’n be wlɛ kpa. Asa ekun’n, Klisi seli i kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin be’n, be tikeli i ɲin kpa. Ɔ maan, ɔ wunnin i wlɛ kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n ti nanwlɛ. Be kokoli sa nga Ɲanmiɛn kannin be ndɛ mɔ be nun sunman b’a kpɛn su’n, be su yalɛ. I sɔ’n yoli Gevinin i fɛ. Ɔ maan, ɔ kplinnin su kɛ be kle i Biblu’n nun like.

Nglɛmun bɔlɛ’n yo like ye. Kɛ wawa’n kpɛn Izraɛli lɔ’n, ɔ cɛ kpa. Sɛ blɛ sɔ’n nun bɔlɛ guaman’n, ninnge’m bé wú kee. Zoova kannin ndɛ kun m’ɔ kpɛn su e blɛ liɛ’n nun ɔn. Ɔ seli kɛ lika’n wá yó kɛ wawa nun’n sa. Naan nzuewe wá “kún” sran mun. Yɛle kɛ, sran’m bé wá kúnndɛ kɛ bé tíe Ɲanmiɛn ndɛ’n i kpa. (Amɔs 8:11) Ɔ seli ekun kɛ i sufuɛ kpa m’ɔ kpa be sieli be ngunmin’n, be nin Klist i “bua’m be” wie’m bé bó jasin fɛ’n. Naan jasin sɔ’n ti, sran’m bé ‘yó kpa kɛ ninnge mɔ bɔlɛ gua be su’n sa.’ (Mise 5:6; Zan 10:16) Zoova kunndɛ kɛ e bo jasin fɛ’n, naan sran’m be si ndɛ nanwlɛ’n. Junman cinnjin kpa yɛ Zoova mannin e lɛ ɔ.

Zoova yɛ ɔ man e nglɛmun bɔlɛ’n niɔn. (Mmla’n 33:13) Be nga be sɔ jasin fɛ’n mɔ e bo’n i nun klanman’n, be liɛ yo ye. I wie yɛle Gevinin liɛ’n. Kɛ be kleli i Biblu’n nun like’n, ɔ wunnin kosan kwlaa nga be kle i yalɛ’n be su tɛlɛ’n. W’a yaciman like suanlɛ. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be yoli i batɛmun. Kɛ é sé yɛ’n, ɔ nin i yi Josi be bo jasin fɛ’n aklunjuɛ su.

Zoova i Lalofuɛ’m be kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i ndɛ asiɛ wunmuan’n su.

MAAN E BU JASIN FƐ’N MƆ E BO’N I JUNMAN CINNJIN

Jasin fɛ’n mɔ e bo’n, ɔ yo sran’m be ye kɛ nglɛmun bɔlɛ’n yo like ye’n sa. Sɛ e wun i wlɛ sɔ’n, é bú i junman cinnjin kpa. Ɔ maan, é dí i juejue su. Sɛ nzue kpɛn kunngba kpɔ’n, ɔ kwlá yoman like fi ye. I kunngba’n yɛle jasin fɛ’n mɔ e bo’n. Sɛ e kunngba e bo’n, ɔ kwlá yoman ye. Sanngɛ, kɛ Zoova i sufuɛ’m be bo yo kun be bo jasin fɛ’n, ‘sran kwlaa’ be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n. (Matie 24:14) ?Kɛ é bó jasin fɛ’n, ngue yɛ é yó naan Zoova w’a yo sran’m be ye ɔ? Maan ndɛ nga e kan’n, ɔ yo kɛ nglɛmun bɔlɛ’n sa. Yɛle kɛ, maan e kan ndɛ’n i amanniɛn su. Yɛ maan ɔ cici be wla naan be wun jɔ be fɔuun.