Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Avrili 2016

“An tra amun anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo”

“An tra amun anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo”

“An tra amun anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo naan amu’an yo sran, yɛ like fi su mian-man amun.”—ZAK 1:4.

JUE: 135, 139

1, 2. (a) ?Ngue yɛ Zedeɔn nin i sonja 300 be wun ndɛ’n kle e ɔ? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.) (b) ?Kɛ nga Lik 21:19 fa kan’n sa’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e tra e awlɛn ɔn?

BE FLƐ laa Izraɛli lɔ jɔlɛ difuɛ kun kɛ Zedeɔn. Cɛn kun’n, ɔ nin Izraɛli sonja’m be ɔli kɛ be nin Madianfuɛ’m bé kún. Be nantili kɔnguɛ lele kilo 32 naan b’a ju Madianfuɛ’m be nanmue’n nun lɔ. Biblu’n waan: “Zedeɔn nin i sonja ya nsan’m be juli Zurdɛn i nuan lɛ naan b’a kpɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn b’a fɛ.” Sanngɛ, be sa sin w’a bubuman be. Be suli Madianfuɛ’m be sonja 15.000 nga be ka lɛ’n be su lele be kunnin be ngba. Afin, Madianfuɛ’m b’a kle be yalɛ wie pɛ.—Jɔlɛ Difuɛ Mun 7:22; 8:4, 10, 28.

2 E kun alɛ wie andɛ. Sanngɛ, e nin Satan nin i mɛn’n nun ninnge mun, ɔ nin sa tɛ’n m’ɔ o e nun’n yɛ e kun ɔn. E nun wie mun e boli alɛ sɔ’n i kunlɛ bo w’a cɛ kpa. Yɛ Zoova fanngan nun’n, e ɲannin kwlalɛ sa sunman nun. Sanngɛ, e nin a fiteman nun. Mɛn tɛ’n te o lɛ, yɛ e  kpɔfuɛ’n te kle e yalɛ. I sɔ’n ti, wie liɛ’n, e sa sin bubu e. Zezi kusu kleli kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun’n, sa kekle’m bé tɔ́ e su naan sran’m bé klé e ɲrɛnnɛn tɛtɛ kpa. Sanngɛ, ɔ kan guali su kɛ sɛ e tra e awlɛn’n, é ɲán e ti. (An kanngan Lik 21:19 nun.) ?Kɛ be se kɛ be tra be awlɛn’n, i bo’n yɛle benin? ?Ngue yɛ é yó naan y’a kwla tra e awlɛn ɔn? ?Ngue yɛ be nga laa be trali be awlɛn’n be kle e ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e tra e “anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo” ɔ?—Zak 1:4.

?KƐ BE SE KƐ BE TRA BE AWLƐN’N I BO’N YƐLE BENIN?

3. ?Kɛ be se kɛ be tra be awlɛn’n i bo’n yɛle benin?

3 Kɛ Biblu’n se kɛ sran kun trɛ i awlɛn’n, nɛ́n i yɛle sran mɔ sa o i su m’ɔ yoman like fi’n, annzɛ be yo i sa m’ɔ kanman ndɛ’n. Wafa nga sran kun bu sa ng’ɔ o i su’n, i ti yɛ ɔ kwla trɛ i awlɛn ɔn. Sran ng’ɔ trɛ i awlɛn’n, ɔ ti yakpafuɛ, ɔ lafi Ɲanmiɛn su, yɛ sa’n sɔn i nun. Fluwa kun seli kɛ sran ng’ɔ trɛ i awlɛn’n, ɔ lafi su kpa kɛ sa ng’ɔ o i su’n ɔ́ wíe cɛn kun. Ɔ maan, i sa sin bubumɛn i. Sran ng’ɔ trɛ i awlɛn’n, ɔ buman sa ng’ɔ o i su’n i akunndan ngboko. Sanngɛ, wafa nga sa sɔ’n i bo’n kwla gua klanman’n i akunndan yɛ ɔ bu ɔ.

4. ?Ngue ti yɛ Klistfuɛ’m be tra be awlɛn ɔn?

4 Like nga ti yɛ Klistfuɛ’m be tra be awlɛn’n, yɛle kɛ be klo Ɲanmiɛn nin sran. (An kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 13:4, 7 nun.) Zoova mɔ e klo i’n ti’n, e tra e awlɛn e yo like kwlaa ng’ɔ se kɛ e yo’n. (Lik 22:41, 42) E klo e niaan mun. Ɔ maan kɛ be yo e sa’n, ɔ sɔn e nun. (1 Piɛr 4:8) Yasua mun nin be yi’m be wun “be nyinsu.” Sanngɛ, kɛ mɔ be klo be wun ti’n, be tra be awlɛn. Kpɛkun, be aja’n saciman.—1 Korɛntfuɛ Mun 7:28.

?NGUE YƐ É YÓ NAAN Y’A KWLA TRA E AWLƐN ƆN?

5. ?Ngue ti yɛ Zoova kunngba cɛ, yɛ ɔ kwla wla e fanngan naan y’a tra e awlɛn ɔn?

5 Maan e srɛ Zoova naan ɔ wla e fanngan. Biblu’n waan Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ‘wla sran fanngan m’ɔ maan be tra be anwlɛn’ ɔn. (Rɔmfuɛ Mun 15:5) Ɲanmiɛn wun sa nga be tɔ e su’n, be wlɛ kpa. Yɛ wafa nga sa sɔ’m be yo e’n, ɔ wun i wlɛ kpa wie. Ɔ maan, ɔ si like ng’ɔ fata kɛ e ɲɛn i naan y’a kwla tra e awlɛn’n. Biblu’n se kɛ: “Be nga be nyin yi i’n, ɔ fa like bɔ be kunndɛ’n maan be. Ɔ ti be nɛn’n yɛ ɔ de be.” (Jue Mun 145:19) ?Sanngɛ, kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ wla e fanngan naan e tra e awlɛn’n, wafa sɛ yɛ ɔ tɛ e su ɔ?

Zoova wun sa nga be tɔ e su’n, be wlɛ kpa. Yɛ ɔ si like ng’ɔ fata kɛ e ɲɛn i naan y’a kwla tra e awlɛn’n.

6. ?Kɛ sa’m be tɔ e su’n, ngue yɛ Zoova yo naan y’a ‘kwla fite nun’ ɔn?

6 Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ wla e fanngan’n, ɔ yo ‘sa nga mɔ maan é kwlá  fíte nun’n.’ (An kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 10:13 nun.) Yɛle kɛ wie liɛ’n, ɔ yi sa ng’ɔ o e su’n. Sanngɛ, blɛ sunman nun’n, ɔ man e fanngan naan e ‘klun jɔ naan y’a kwla tra e anwlɛn.’ (Kolɔsfuɛ Mun 1:11) Zoova si wafa nga e ti’n. Ɔ maan, trɔ nga e kwlaman nun’n, ɔ su seman kɛ e sua.

7. ?Sɛ ninnge nga Ɲanmiɛn fa man e’n be ti aliɛ’n, nn ngue ti yɛ é sé kɛ ɔ fata kɛ e di kpanngban ɔn? An fa sunnzun ase kun be yiyi nun.

7 Ninnge nga Ɲanmiɛn fa man e kɛ aliɛ sa’n. Azi mɛn’n nun lɔ oka kun o lɛ’n, ɔ ti tɛnndɛn kpa. Sɛ sran kun waan ɔ́ fú su’n, ɔ fata kɛ ɔ di aliɛ tra titi liɛ’n i kpɛ nsan, annzɛ kpɛ nnan. I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn man e ninnge kpanngban kpa naan e kwla su i. Sɛ ninnge sɔ’m be ti aliɛ’n, nn é sé kɛ ɔ fata kɛ e di kpanngban kpa. I liɛ’n, é kwlá trá e awlɛn lele gúɛ i ti nin bo. I sɔ’n ti’n, maan e fa blɛ e suan like, yɛ e tran aɲia’m be bo titi. Sɛ e yo sɔ’n, é láfi Ɲanmiɛn su kpa. Kpɛkun, é kwlá ɲán anannganman nguan.—Zan 6:27.

8, 9. (a) ?Kɛ nga Zɔb 2:4, 5 fa kan’n sa’n, ngue ti yɛ sɛ sa’m be tɔ e su’n, ɔ fata kɛ e tra e awlɛn ɔn? (b) ?Kɛ sa’m be tɔ e su’n, sa benin yɛ ɔ fata kɛ e bu i akunndan ɔn?

8 Nán e wla fi Ɲanmiɛn su. Ɲrɛnnɛn wunlɛ’n, ɔ yo ya. Sanngɛ, like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo e cinnjin’n yɛle Ɲanmiɛn dunman’n. Yɛle kɛ, kɛ sa tɔ e su mɔ e tra e awlɛn’n, e kle kɛ Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Satan seli kɛ Ɲanmiɛn yo sran’m be ye, i ti yɛ be su i ɔ. Ɔ seli kɛ: “Sɛ sa’n tɔ cinnjin’n kpa’n, [sran] fɛ i aɲanbeun’n fa to i ti-ɔ ɔ yo ye.” Kpɛkun, kɛ ɔ́ kán Zɔbu i ndɛ’n, ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ “fa ɔ sa kɛn i wunnɛn’n bɔ kaan sa naan nian, sɛ w’a kanman wɔ wun ndɛ tɛtɛ cɛ’n, a ko fa ko se.” (Zɔb 2:4, 5) Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be kannin Satan bo ɲanmiɛn su lɔ. Sanngɛ, Satan w’a kaciman. Ɔ tɔnnin Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be suɛn titi. (Sa Nglo Yilɛ 12:10) Andɛ bɔbɔ’n, ɔ te tɔn sran’m be suɛn kɛ Ɲanmiɛn yo be kpa ti yɛ be su i ɔ. Satan kunndɛ kɛ afɛ’n tin e su naan e yaci Ɲanmiɛn sulɛ.

9 Kɛ sa’m be tɔ e su’n, maan e bu sa kun i akunndan. Yɛle kɛ, Satan nin i mmusu’m be ɲin ta e. Be kunndɛ kɛ e sa sin bubu e. Bue kun kusu’n, Zoova nin e Min Zezi Klist, ɔ nin be nga Ɲanmiɛn kpa be sieli be ngunmin’n mɔ b’a ɲan be akatua’n ɲanmiɛn su lɔ’n, be nin anzi nanwlɛfuɛ kpanngban kpa be ɲin ta e wie. Kɛ be wun kɛ e tra e awlɛn’n, ɔ yo be fɛ dan. Afin e saciman Ɲanmiɛn i dunman. Ɲanmiɛn se e kɛ: “Min wa, fa akunndan nanti. Sɛ a fa akunndan nanti’n, n klun jɔ́. I liɛ’n, sɛ sran kan min wun ndɛ’n, ń kwlá sɔ́ su.”—Nyanndra Mun 27:11.

Zezi buli like ng’ɔ́ wá ɲɛ́n i’n i akunndan.

10. ?Sɛ sa’m be tɔ e su’n, ajalɛ kpa benin yɛ Zezi kleli e ɔ?

10 Maan e bu like nga é ɲɛ́n i cɛn wie lele’n i akunndan. Wienun ɔn, e su kɔ lika. Kpɛkun, lika’n w’a san e atin’n nun. E si kɛ aliɛ njɛnniɛn su yɛ é jú ɔ. Kɛ e kɔ lele mɔ e wun kɛ lika’n su  titi muan’n, e wun i wlɛ kɛ y’a wie ju. Ɔ maan, e mian e ɲin e nanti ndɛndɛ. Kɛ sa’m be tɔ e su’n, ɔ yo e kɛ e o aosin nun naan e lemɛn i yowlɛ sa. Kɛ bé klé Zezi i ɲrɛnnɛn mɔ bé bóbó i waka’n su’n, atrɛkpa’n, ɔ yoli i sɔ wie. ?Sanngɛ, ngue ti yɛ ɔ kwla trɛli i awlɛn ɔn? Biblu’n waan ɔ buli ‘i klun m’ɔ́ wá jɔ́’n i akunndan.’ (Ebre Mun 12:2, 3) Nanwlɛ, Zezi buli like ng’ɔ́ wá ɲɛ́n i’n i akunndan. Ɔ si kɛ sɛ ɔ trɛ i awlɛn’n, Ɲanmiɛn dunman’n su saciman. Yɛ ɔ́ klé kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Asa ekun’n, ɔ si kɛ ɲrɛnnɛn ng’ɔ su wun i’n, ɔ ti le nɲɔn kun like. Sanngɛ like ng’ɔ́ ɲɛ́n i’n, ɔ́ ká lɛ titi. Andɛ kusu’n, sɛ sa’m be tin e su kekle sɛ’n, maan e wun i wlɛ kɛ be su kaman lɛ trilili.

“BE NGA BE JRANNIN KEKLE’N”

11. ?Ngue ti yɛ be nga sa tɔli be su mɔ be “jrannin kekle’n,” ɔ fata kɛ e bu be akunndan ɔn?

11 Nán e ngunmin yɛ sa’m be tɔ e su m’ɔ fata kɛ e tra e awlɛn ɔn. Kɛ Piɛli wlɛ́ i wiengu Klistfuɛ’m be fanngan yalɛ mɔ Satan kle be’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Nán an lo amun wun mɛn i, an jran kekle Nyanmiɛn su bɔ an lafi’n ti. Afin an si kɛ amun niaan nga be o mɛn’n nun’n be kwlaa, be wun nyrɛnnɛn kunngba sɔ’n wie.” (1 Piɛr 5:9) Be nga sa tɔli be su mɔ be “jrannin kekle’n,” be kle e kɛ e kwla tra e awlɛn wie. Naan sɛ e yo sɔ’n, Ɲanmiɛn i wla su fiman e su. (Zak 5:11) Maan e kan be nga be trali be awlɛn’n be nun wie’m be ndɛ kan e nian. [1]—An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.

12. ?Ayeliɛ kpa benin yɛ anzi nga be nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su’n, be kle e ɔ?

12 Anzi nga be nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su’n. Kɛ Adam nin Ɛvu be yoli sa tɛ’n, Ɲanmiɛn Zoova mannin anzi sɔ’m be nun wie’m be junman uflɛ kun asiɛ’n su wa. Biblu’n waan Ɲanmiɛn “fali anz nga be niɛn i ninnge’m be su mun fa sieli i Edɛni fie’n i wia afiliɛ lɔ. Kue sunman sin taaman o be sa nun yɛ be fa sasa nguan waka nin-ɔn.” [2] (An nian “ndɛ wie mun ekun” nun.) (Bo Bolɛ 3:24) Sanngɛ, Biblu’n kleman kɛ anzi sɔ’m be ijɔli be konviabo kɛ Ɲanmiɛn w’a man be junman tɛ. Naan ɔ nin be fataman. Nanwlɛ, be sa sin w’a bubuman be. Be dili be junman’n i titi lele afuɛ 1.600. Kɛ anannganman su nzue’n tɔ́’n yɛ atrɛkpa’n, be yacili i dilɛ ɔ. I lɛ’n nun’n, be kle e kɛ junman kwlaa nga be man e’n, maan e tra e awlɛn e di.

13. ?Ngue ti yɛ Zɔbu kwla trɛli i awlɛn ɔn?

 13 Zɔbu m’ɔ ti Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’n. ?E janvuɛ annzɛ e osufuɛ wie’m be kan e ndɛ tɛtɛ? ?Tukpacɛ’n kle e yalɛ dan? ?E sran kpa kun w’a wu? Sɛ i sɔ sa’m be nun kun o e su’n, maan e wla kpɛn Ɲanmiɛn i sufuɛ Zɔbu su. I ayeliɛ’n kwla wla e fanngan dan. (Zɔb 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Zɔbu w’a wunman sa ng’ɔ yoli’n. Kpɛkun, cɛn ba kun nun’n, sa kekle fanunfanun be tɔli i su. Sanngɛ, Zɔbu trɛli i awlɛn. W’a yaciman Zoova i su lafilɛ. Yɛ w’a kunndɛman kɛ ɔ́ yó sa m’ɔ yomɛn i fɛ’n. Afin ɔ klo Zoova. (Zɔb 1:1) Blɛ kpa nun o, blɛ kekle nun o, Zɔbu yoli like ng’ɔ yo Zoova fɛ’n i titi. Zoova kusu fali Zɔbu i ɲin sieli i ninnge wie’m be su. Ɔ maan, Zɔbu wunnin kɛ Zoova le tinmin dan. Yɛ ɔ lafili su kpa kɛ blɛ ng’ɔ ti su’n i su’n, Zoova yó maan i su sa’m bé wíe. (Zɔb 42:1, 2) Zoova yoli sɔ kusu. Biblu’n waan: “Anannganman yoli maan [Zɔbu] sinnin i osu laa’n nun. Anannganman yoli maan i ninnge ng’ɔ lɛ i laa’n, ɔ wa nyɛnnin i sɔ kpɛ nnyɔn. Kɛ Zɔb wú’n, wuun w’a yo oke sɛkɛsɛkɛsɛkɛ.”—Zɔb 42:10, 17.

14. ?Kɛ nga 2 Korɛntfuɛ Mun 1:6 fa kan’n sa’n, ngue yɛ Pɔlu i awlɛn m’ɔ trali’n ti’n, i wiengu’m be yoli ɔ?

14 Akoto Pɔlu. ?Ɲanmiɛn junman mɔ a di’n ti’n, sran’m be kle wɔ yalɛ dan? ?Asɔnun kpɛnngbɛn, annzɛ akpasua sunianfuɛ, ɔ yo wɔ kɛ junman tin wɔ su? Sa kɛ ngalɛ’n sa’m be nun’n, Pɔlu kle e ajalɛ kpa. Sran’m be kleli Pɔlu i ɲrɛnnɛn dan. Yɛ i niaan Klistfuɛ wie’m be ti’n, i klun titili i cɛn kwlakwla. (2 Korɛntfuɛ Mun 11:23-29) Sanngɛ, Pɔlu i sa sin w’a bubumɛn i. I ayeliɛ sɔ’n, ɔ wlɛli i wiengu’m be fanngan. (An kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 1:6 nun.) Sɛ e tra e awlɛn sa’n kwlaa  nun’n, i sɔ’n wlá e wiengu’m be fanngan wie.

MAAN E TRA E AWLƐN “LELE GUƐ I TI NIN I BO”

15, 16. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e tra e awlɛn lele “guɛ i ti nin i bo” ɔ? (b) An fa sa wie mun kle wafa nga e kwla tra e “anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo’n.”

15 Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Zaki seli kɛ: “An tra amun anwlɛn lele guɛ i ti nin i bo naan amu’an yo sran, yɛ like fi su mian-man amun.” (Zak 1:4) Kɛ sa’m be tɔ e su mɔ e tra e awlɛn lele “guɛ i ti nin i bo’n,” e fa nzuɛn wie mun. I wie yɛle kɛ, e klo Ɲanmiɛn nin sran, e si ye. Yɛ sa’m be sɔn e nun tra laa’n. Ɔ maan, e yo sran. Yɛle kɛ e kaci Klistfuɛ kpa.

Kɛ sa’m be tɔ e su mɔ e tra e awlɛn’n, e yo Klistfuɛ kpa. (An nian ndɛ kpɔlɛ 15 nin 16 be nun.)

16 Kɛ sa’m be tɔ e su mɔ e tra e awlɛn’n, e kaci Klistfuɛ kpa. I sɔ’n ti, e kunndɛman kɛ é yó sa ng’ɔ yoman Zoova fɛ’n. I wie yɛle bla, annzɛ bian kunndɛlɛ akunndan bulɛ’n. Sɛ e akunndan trɛn i sɔ sa’n su trilili’n, maan e srɛ Zoova naan i fanngan nun’n, e wlɛ i ase. Sɛ e osufuɛ wie tanndan e ɲrun kɛ nán e su Zoova’n, nán e sa sin bubu e. Maan e yo like kwlaa nga e kwla yo’n, naan e su Zoova titi. Sɛ e yo sɔ’n, é láfi Zoova su kpa ekun trá laa’n. I kpa bɔbɔ’n, maan e wla kpɛn su titi kɛ sɛ y’a traman e awlɛn’n, Ɲanmiɛn klun su jɔman e wun.—Rɔmfuɛ Mun 5:3-5; Zak 1:12.

17, 18. (a) Like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e tra e awlɛn lele guɛ i ti nin i bo’n, an fa sa kun yiyi nun. (b) ?Mɛn mɔ w’a ju i bue nuan yɛ’n nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e lafi su kpa ɔ?

17 Nán maan e tra e awlɛn le nɲɔn kun cɛ. Sanngɛ, maan e tra e awlɛn lele guɛ i ti nin i bo. Wienun ɔn, alie kun w’a utu. Sɛ be nga be o nun’n, be waan bé fíte nun’n, saan bé wúɛ nzue’n lele bé jú cenje’n su lɔ. Sran ng’ɔ se kɛ w’a fɛ naan ɔ wuɛman nzue’n kun’n, ɔ́ mlɔ́n. I wafa kunngba’n, sɛ e waan é trán mɛn uflɛ’n i nun lɔ wie’n, ɔ fata kɛ e tra e awlɛn kpa. Sɛ y’a yoman sɔ’n, é mlɔ́n mɛn m’ɔ ti kɛ nzue sa yɛ’n nun. I sɔ’n ti’n, maan e fa ajalɛ nga Pɔlu fali’n wie. Ɔ seli kɛ: “E sa sin bubu-man ye.”—2 Korɛntfuɛ Mun 4:1, 16.

18 Pɔlu lafili su kpa kɛ Zoova fanngan nun’n, ɔ́ kwlá trɛ́ i awlɛn lele gúɛ i ti nin i bo. E lafi su sɔ wie. Pɔlu seli kɛ: “E tra safunyrɛn. N si kpa kɛ klolɛ nga Nyanmiɛn fa klo e b’ɔ maan Jésus-Krist yi i nglo kle ye’n, like fi maan i nyin kwlá tu-man e su. Sɛ wie o, sɛ nguan o, sɛ anz mun o, sɛ mmusu mun o, sɛ bae o, sɛ blɛ nga nun ninnge mun o, sɛ cɛn wie ninnge mun o, sɛ nglo lɔ nin asiɛ’n su wa ninnge mun o, like fi nun-man lɛ b’ɔ maan i nyin kwla tu e su-ɔ.” (Rɔmfuɛ Mun 8:37-39) Sɛ e sa sin bubu e cɛn kunngun’n, maan e nian Zedeɔn nin i sonja’m be ayeliɛ’n su. Be fɛli. Sanngɛ, b’a yaciman alɛ’n i kunlɛ. Biblu’n waan be suli “be kpɔfuɛ’m be su.”—Jɔlɛ Difuɛ Mun 8:4.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 11) E blɛ liɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be tra be awlɛn wie. I wie yɛle aniaan nga be o Etiopi, nin Malawi, ɔ nin Risi lɔ’n be liɛ’n. Fluwa nga be flɛ i kɛ Annuaire m’ɔ fiteli afuɛ 1992 nun’n, ɔ nin 1999 nun’n, ɔ nin 2008 nun’n, be kan e niaan sɔ’m be ndɛ.

^ [2] (ndɛ kpɔlɛ 12) Anzi nga be dili junman sɔ’n, Biblu’n boman be nuan.