Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Maan e kle titi kɛ e timan mɛn nunfuɛ

Maan e kle titi kɛ e timan mɛn nunfuɛ

“Ng’ɔ ti Nyanmiɛn liɛ’n, an fa mɛn i.”—MATIE 22:21.

JUE: 33, 137

1. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn naan e ɲin yi siefuɛ mun wie ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N se kɛ maan e ɲin yi mɛn siefuɛ mun. Sanngɛ, ɔ kle ekun kɛ ɔ fata kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn titi. (Sa Nga Be Yoli’n 5:29; Tit 3:1) ?Wafa sɛ yɛ e kwla nanti afɔtuɛ sɔ’n su ɔ? Zezi tɛ su. I waan: “An fa ng’ɔ ti Sezar liɛ’n mɛn i, yɛ ng’ɔ ti Nyanmiɛn liɛ’n, an fa mɛn i.” [1] (An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.) (Matie 22:21) Mmla nga siefuɛ’m be kpɛ’n, e nanti be su. E bu be ja nunfuɛ’m be sran. Yɛ e su lapo e man be. I lɛ’n nun yɛ e “fa ng’ɔ ti Sezar liɛ’n mɛn i” ɔ. (Rɔmfuɛ Mun 13:7) Sanngɛ, sɛ siefuɛ kun se kɛ nán e fa ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n e mɛn i’n, e kan kle i aɲinyiɛ su kɛ e kplinman su.

2. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e jranman mɛn siefuɛ fi i sin ɔn?

2 Kɛ sran’m bé kplí mɛn’n i sielɛ’n, e jranman be nun wie fi i sin. Yɛ e yoman like m’ɔ kle kɛ e jran be sin ɔn. Kɛ e yo sɔ’n, e kle kɛ e fa like “ng’ɔ ti Nyanmiɛn liɛ’n” e mɛn i. (Ezai 2:4) Kusu’n, Ɲanmiɛn yɛ ɔ yaci sran’m be lɛ naan be di kpɛnngbɛn’n niɔn. I sɔ’n ti’n, e yoman ninnge wie m’ɔ kle kɛ e su tanndan be ɲrun ɔn. Yɛ e yoman ninnge wie m’ɔ kle kɛ e su  kpli e nvle’n i ti ɔ. (Rɔmfuɛ Mun 13:1, 2) Asa ekun’n, e faman ajalɛ wie naan sran kun sin siefuɛ kun i osu. E jranman siefuɛ’m be wun fii kɛ be yo like ng’ɔ ti e liɛ’n su’n. E yoman vote, yɛ e kunndɛman kɛ e bɔbɔ é síe mɛn’n wie.

3. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn se kɛ nán e yo mɛn nunfuɛ ɔ?

3 Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn se kɛ nán e yo mɛn nunfuɛ’n, ɔ sɔnnin. I kun yɛle kɛ e ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Yɛ Zezi w’a yoman “mɛn nunfuɛ.” Yɛle kɛ, w’a jranman siefuɛ fi i sin, yɛ w’a kunman be alɛ mun wie. (Zan 6:15; 17:16) Like kun ekun nga ti yɛ e yoman mɛn nunfuɛ’n yɛle kɛ, e fali e wun mannin Ɲanmiɛn kɛ ɔ sie e. E jranman mɛn siefuɛ fi i sin. Ɔ maan, kɛ é kán Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ’n, e klun titiman e. E se kɛ sran mɔ Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n i kunngba cɛ, yɛ ɔ kwla yo naan afɛ’n w’a wie sran’m be su ɔ. Be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be su Ɲanmiɛn’n, be jran siefuɛ’m be sin. I sɔ’n ti’n, sran’m b’a bubu be wun nun. E liɛ’n, e jranman siefuɛ fi i sin. I sɔ’n ti, e bo’n ti kun asiɛ wunmuan’n su.—1 Piɛr 2:17.

4. (a) ?Ngue ti yɛ e si kɛ kɛ mɛn’n i awieliɛ’n wá mántan koko kpa’n, ɔ́ yó kekle mán e ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e buabua e wun dɔ nga su ɔ?

4 Lika nga e tran lɛ’n, atrɛkpa’n, siefuɛ’m be kleman e yalɛ. Ɔ maan, e kwla su Ɲanmiɛn fɔun. Sanngɛ, kɛ mɛn’n i awieliɛ’n wá mántan koko kpa’n, e si kɛ ɔ́ yó kekle mán e. Dɔ nga su bɔbɔ’n, be yo sran’m be sa ɔ, be “yaci cɛ-man.” Yɛ bé yó like ɔ, be “bu-mɛn i akunndan.” I sɔ’n ti’n, sran’m bé búbú be wun nun ekun trá su. (2 Timote 3:3, 4) Lika wie’m be nun’n, siefuɛ’m be ninnge yolɛ’n kacikaci ndɛndɛ. Kɛ ɔ yo sɔ’n, lika’n kwla yo kekle aniaan’m be su. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ e buabua e wun dɔ nga su naan sɛ lika’n yo kekle’n, y’a kwla nanti sein titi. Kɛ ɔ ko yo naan y’a kwla yo sɔ’n ti’n, like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe i like nnan be su.

WAFA NGA ZOOVA BU MƐN SIEFUƐ MUN’N, MAAN E BU BE SƆ WIE

5. ?Kɛ sran’m be kunndɛ kɛ bé síe be bɔbɔ be wun’n, wafa sɛ yɛ Zoova bu i sɔ liɛ’n niɔn?

5 Like klikli nga é yó naan y’a yoman mɛn nunfuɛ’n yɛle kɛ, wafa nga Zoova bu mɛn siefuɛ mun’n, maan e bu be sɔ wie. Zoova w’a yiman sran mun kɛ be sie be wiengu. (Zeremi 10:23) Sran’m be kwlakwla be ti i ɲrun kɛ awlobo kun i nunfuɛ mun sa. Sanngɛ, siefuɛ’m be se kɛ nvle kun ti kpa tra nvle uflɛ. I sɔ’n ti, sran’m be bubu be wun nun. Asa ekun’n, siefuɛ ng’ɔ ti kpa bɔbɔ’n, ɔ kwlá yoman naan sran’m b’a wunman be ɲrun kun. Kpɛkun, sran nga Ɲanmiɛn sieli i famiɛn afuɛ 1914 nun’n, be kplinman su kɛ ɔ sie be. I sɔ’n ti, ɔ ka kaan sa’n, Ɲanmiɛn i famiɛn’n wá kán mɛn siefuɛ’m be kwlaa be bo.—An kanngan Jue Mun 2:2, 7-9 nun.

Maan e buabua e wun ikisa naan sɛ lika’n yo kekle e su’n, y’a yoman mɛn nunfuɛ.

6. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e nin siefuɛ mun e tran ɔn?

6 Kɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ kɛ be di famiɛn’n, be kwla yo maan lika’n yo fɔun kan. Kpɛkun, e kwla kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n  i jasin fɛ’n i ndɛ. (Rɔmfuɛ Mun 13:3, 4) I kpa bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn waan maan e srɛ e man siefuɛ mun naan e ɲan e ti e su i. (1 Timote 2:1, 2) Kɛ sran wie’m be yo e sa’n, e kwla fa be e kɔ siefuɛ’m be ja su. I sɔ yɛ Pɔlu yoli i laa ɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 25:11) Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ Satan yɛ ɔ ti mɛn nga i min’n niɔn. Sanngɛ, ɔ seman kɛ Satan yɛ ɔ sie sran mun kɛ be di kpɛnngbɛn ɔn. (Lik 4:5, 6) I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ e se kɛ sran kun i kpɛnngbɛn dilɛ’n, ɔ fin Satan. I kpa bɔbɔ’n, Biblu’n se kɛ nán e kan siefuɛ’m be wun ndɛ tɛ.—Tit 3:1, 2.

7. ?Sɛ siefuɛ kun kle sran’m be yalɛ’n, ngue yɛ ɔ fataman kɛ e yo ɔ?

7 Wie liɛ’n, siefuɛ’m be fa ajalɛ kpa wie mun. Kannzɛ be yo sɔ o, ɔ fataman kɛ e jran be sin. I liɛ’n, é klé kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn. Sanngɛ, i sɔ yolɛ’n timan pɔpɔ. Wienun ɔn, siefuɛ’n kle sran’m be yalɛ dan. Yɛ e mɔ e ti Zoova i Lalofuɛ’n, e wun e ɲrun wie. Kpɛkun cɛn kun’n, sran’m b’a jaso siefuɛ sɔ’n i wun. ?Ngue yɛ é yó ɔ? Kannzɛ e nin sran sɔ mun e bo su yoman kun’n, sanngɛ nán e bu i kɛ like kpa yɛ b’a yo ɔ. (Efɛzfuɛ Mun 2:2) Nanwlɛ, maan ndɛ nga é kán’n, ɔ nin e ayeliɛ’n be kle kɛ e jranman siefuɛ wie i sin. I liɛ’n, é klé kɛ e nanti seiin.

MAAN E YO “NGWLƐLƐFUƐ” NIN “WƐTƐƐFUƐ”

8. ?Kɛ lika’n yo kekle e su’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e ti “ngwlɛlɛfuɛ” nin “wɛtɛɛfuɛ” ɔ?

8 Like nɲɔn su ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a yoman mɛn nunfuɛ’n, yɛle kɛ maan e nanti ndɛ kun mɔ Zezi kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “An yo ngwlɛlɛfuɛ kɛ wuo sa, yɛ an yo wɛtɛɛfuɛ kɛ auble sa.” (An kanngan Matie 10:16, 17 nun.) Sran ng’ɔ ti “ngwlɛlɛfuɛ’n,” ɔ bu sa nga be kwla ju’n be akunndan. Kpɛkun, ɔ yoman sa wie m’ɔ kwla kpɛ saɛ ba’n. I lɛ’n nun yɛ ɔ kle kɛ ɔ ti “wɛtɛɛfuɛ” ɔ. Siɛn’n, é wá kán sa wie mɔ be nun’n, ɔ fata kɛ e kle kɛ e ti ngwlɛlɛfuɛ nin wɛtɛɛfuɛ’n be ndɛ.

9. ?Kɛ e nin sran mun é kókó yalɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e ti ngwlɛlɛfuɛ ɔ?

9 Ndɛ nga e kan be’n. Sɛ sran’m bé kán mɛn sielɛ’n i ndɛ naan e o lɛ’n, maan e nian e wunsu. Kɛ é bó jasin fɛ’n, ɔ fataman kɛ e se sran kun kɛ siefuɛ kun i ninnge yolɛ’n ti e liɛ’n su, annzɛ ɔ timan e liɛ’n su. Nán like nga siefuɛ’m be kunndɛ kɛ bé yó naan sran’m b’a fɛman kun’n, i ndɛ yɛ ɔ fata kɛ e kan ɔn. Sanngɛ, maan e fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n e kle like nga Ɲanmiɛn wá yó naan sran’m b’a ɲan be ti mlɔnmlɔn’n. Sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ nin é kókó yasua nga be kunndɛ be wiengu yasua’n, annzɛ bla nga be kunndɛ be wiengu bla’n, annzɛ kuɛ tulɛ’n i su yalɛ’n, maan e kle i sa sɔ’m be su ndɛ nga Biblu’n kan’n. Kpɛkun, wafa nga e mian e ɲin e nanti ndɛ sɔ’m be su’n, maan e yiyi nun e kle i. Sɛ ɔ se e kɛ mmla wie timan kpa, naan ɔ fata kɛ be kaci i’n, nán e jrɛn i sin. Kusu’n, ɔ fataman kɛ e jrɛn i wun cinnjin kɛ ɔ kaci akunndan ng’ɔ bu’n.

Maan e fa ndɛ nga e tili’n e sunnzun Biblu’n nun “ndɛ nanwlɛ” mɔ be kleli e’n.

10. ?Kɛ é tíe mɛn’n nun nganniɛn mun’n, annzɛ é kánngan zronali’m be nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e jranman siefuɛ wie i sin ɔn?

10 Aladio nin televiziɔn, ɔ nin zronali mun. Wie liɛ’n, aladio nin televiziɔn, ɔ nin zronali’m be nun’n, be kan siefuɛ wie’m be wun ndɛ kpa tra wie mun. I li sɛ aladio nin televiziɔn’n, ɔ nin zronali sɔ’m be ti awa liɛ’n, yɛ be tɛ i sɔ yo kpa ɔ. I lɛ’n nun’n, maan e nian e wun kpa naan y’a jranman siefuɛ kun i sin. Maan e usa e wun kosan yɛ’n: ‘?Kɛ mɔ zronali nga kan  siefuɛ kun i wun ndɛ kpa’n, i ti yɛ n klo i nun kannganlɛ ɔ?’ Sɛ zronali kun kan siefuɛ kun i ndɛ trilili’n, nán e kanngan nun ngboko. Zronali nga be jranman siefuɛ wie fi sin’n, yɛ ɔ fata kɛ e kanngan be nun ɔn. I liɛ’n, e su jranman siefuɛ kun i sin. Asa kusu’n, maan e fa ndɛ nga e kanngannin’n, annzɛ e tili’n e sunnzun Biblu’n nun “ndɛ nanwlɛ” mɔ be kleli e’n i titi.—2 Timote 1:13.

11. ?Sɛ sika nin e bo ninnge’m be ti e cinnjin dan’n, ngue yɛ ɔ cɛman naan y’a yo ɔ?

11 Aɲanbeun ninnge mun. Sɛ sika nin e bo ninnge’m be ti e cinnjin dan’n, ɔ cɛman naan y’a jran siefuɛ wie i sin. Maan e fa sa kun e nian. Be flɛ nvle kun kɛ Malawi. Zoova i Lalofuɛ nga be o lɔ’n, b’a kunndɛman kɛ bé jrán politikifuɛ akpasua kun i sin. I sɔ’n ti, afuɛ 1970 nun’n, be nun kpanngban be yacili be bo ninnge’m be ɔli lika uflɛ. Sanngɛ be nun wie’m b’a kwlá traman be awlɛn. Be flɛ aniaan bla kun kɛ Riti. I waan: “E nin sran wie mun e ɔli nvle uflɛ nun. Sanngɛ i sin’n, be sali be sin be wa jrannin politikifuɛ akpasua sɔ’n i sin. Afin pɔɔ nun tranlɛ’n yoli be fɛ trali lika uflɛ nga e ko trannin lɔ’n.” Sanngɛ, Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be dan lika b’a yoman sɔ wie. Be liɛ’n, be yacili be sika nin be bo ninnge kwlakwla.—Ebre Mun 10:34.

12, 13. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu sran’m be kwlakwla ɔ? (b) ?Ngue yɛ é yó naan y’a bumɛn i kɛ e nvle’n ti kpa tra sran uflɛ liɛ’n niɔn?

12 Be wun tulɛ’n. Sran wie’m be fa be nvle’n, annzɛ be klɔ’n, annzɛ ninnge yolɛ ng’ɔ ti be nannan’m be nzuɛn’n, annzɛ be aniɛn’n, be di be nuan. Sanngɛ, Zoova kpaman sran’m be nun. Kɛ ɔ yili sran’m be fanunfanun’n, i sɔ’n yo ɲɛnmɛn. Ɲanmiɛn w’a seman kɛ e ɲin kpa e finwlɛ’n su. Kusu’n, ɔ kunndɛman kɛ e bu i kɛ e ti kpa tra e wiengu mun.—Rɔmfuɛ Mun 10:12.

13 Nán maan e bu i kɛ e nvle’n, annzɛ e finwlɛ’n, ɔ ti kpa tra sran uflɛ liɛ’n. Sɛ e bu i sɔ akunndan’n, e nin sran ngba e su tranman klanman. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, Klistfuɛ wie’m be yoli angbeti bla nga be ti Ebre’n be kpa trali angbeti bla nga be ti Glɛki’n. (Sa Nga Be Yoli’n 6:1) ?Sɛ e su bu i kɛ e ti kpa tra sran uflɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ? ?Sɛ aniaan kun m’ɔ fin nvle uflɛ nun’n tu e fɔ’n, é bú i ndɛ annzɛ e su bumɛn i ndɛ? Nán e se kɛ nga li fin i liɛ nin. Sanngɛ, maan e wla kpɛn afɔtuɛ kun mɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n man e’n su. Ɔ se kɛ: “An bu sran wie’m be sran tra amun bɔbɔ.”—Filipfuɛ Mun 2:3.

ZOOVA SÚAN E BO

14. (a) ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti kpa ɔ? (b) ?Sa benin yɛ Biblu’n kɛn i ndɛ m’ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti kpa ɔ?

14 Like nsan su nga é yó naan y’a yoman mɛn nunfuɛ’n yɛle kɛ, maan e srɛ Zoova naan ɔ fɛ i wawɛ’n man e. Sɛ siefuɛ’m be yo sa ng’ɔ timan su’n, Zoova i fanngan nun é kwlá trá e awlɛn. Asa ekun’n, maan e srɛ Zoova kɛ ɔ man e ngwlɛlɛ naan sa ng’ɔ kwla tanndan e ɲrun’n, e wun i wlɛ naan e fa ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n. (Zak 1:5) Zoova mɔ e nin i e nanti klanman’n ti’n,  be kwla wla e bisua annzɛ be kle e ɲrɛnnɛn. Sɛ i sɔ sa ju’n, maan e srɛ Zoova naan like nga ti yɛ e jranman siefuɛ wie fi i sin’n, e yiyi nun e kle be yakpa su. Nanwlɛ, maan e lafi su kɛ Zoova súan e bo naan é kwlá jrán kekle.—An kanngan Sa Nga Be Yoli’n 4:27-31 nun.

Sɛ e kanngan Biblu’n nun’n, é fá e wla gúa ninnge nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó be’n be su titi. Ɔ maan sɛ be kle e yalɛ’n, é kwlá trá e awlɛn. Kpɛkun, ndɛ mma nga be kan mɛn uflɛ’n i ndɛ’n, maan e kanngan be nun wie.

15. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e kanngan Biblu’n nun ɔn? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti, be nantili sein” i nun wie.)

15 Zoova fa Biblu’n mannin e naan ndɛ ng’ɔ o nun’n, ɔ wla e fanngan. I sɔ’n ti, maan e kanngan nun, yɛ e bu su akunndan. I liɛ’n, é nánti sein titi. Asa ekun’n, maan e fa ndɛ wie mun e sie e klun. I liɛ’n, sɛ Biblu’n nunman e sa nun’n, e wla kwla kpɛn ndɛ sɔ’m be su. Sɛ e kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, é fá e wla gúa ninnge nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó be’n be su titi. Ɔ maan, sɛ be kle e yalɛ’n, é kwlá trá e awlɛn. (Rɔmfuɛ Mun 8:25) ?Ninnge wie’m be o lɛ mɔ e kunndɛ kɛ é yó be mɛn uflɛ’n nun lɔ ɔ? Maan e kanngan Biblu’n nun ndɛ mma nga be kan ninnge sɔ’m be ndɛ’n, be nun. Kɛ é kánngan be nun’n, maan ɔ yo e kɛ e su yo ninnge sɔ mun mɛn klanman’n nun lɔ sa.

MAAN E NIAN ZOOVA I SUFUƐ NANWLƐFUƐ’M BE AYELIƐ’N SU

16, 17. ?Sɛ be kle e yalɛ’n, ayeliɛ kpa benin yɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be kle e ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

16 Like nnan su nga é yó naan y’a yoman mɛn nunfuɛ’n yɛle kɛ, maan e nian Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be ayeliɛ’n su. Sran sɔ mɔ Biblu’n kan be nun sunman be ndɛ’n, be yoli yakpafuɛ. Be nun wie yɛle Sadraki nin Mesaki nin Abɛdnego. Kɛ Babilɔni famiɛn’n seli kɛ be koto i waka sran dan kpa m’ɔ takali’n i bo’n, b’a kotomɛn i bo wie. (An kanngan Daniɛl 3:16-18 nun.) Andɛ Zoova i Lalofuɛ sunman be nian laa Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ sɔ’m be ayeliɛ’n su. Sɛ be se be kɛ be manman flanga’n, be kplinman su. Zezi w’a fɛmɛn i wun w’a  wlaman mɛn siefuɛ’m be ninnge yolɛ’n nun. Yɛ w’a jranman be nun wie fi i sin. Ɔ yoli sɔ naan i sɔnnzɔnfuɛ’m be nian su. Ɔ seli be kɛ: “An tra amun anwlɛn, mɛn nga nun wa’n, min yɛ n kwlaa-a.”—Zan 16:33.

17 Andɛ Zoova i sufuɛ sunman be faman be wun wlaman mɛn siefuɛ’m be ninnge yolɛ’n nun. Be nin Zoova be nanti klanman. I sɔ’n ti’n, be wla be nun wie’m be bisua, yɛ be kle be yalɛ. Wie liɛ bɔbɔ’n, be kun be. Sɛ e bu be akunndan’n, é kwlá yó yakpafuɛ wie. Be flɛ nvle kun kɛ Turki. Lɔ aniaan kun seli kɛ: “Franz Reitɛr ti gbanflɛn kan. W’a kunndɛman kɛ ɔ́ yó Itilɛli i sonja. I sɔ’n ti be kunnin i. Fluwa ng’ɔ klɛli ko mɛnnin i nin’n, i sin naan nnɔsua nun b’a kun i’n, ɔ kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa. Sɛ be kle min yalɛ sɔ wie’n, n kunndɛ kɛ ń níɛn i ajalɛ’n su.” [2]—An nian “ndɛ wie mun ekun” nun.

18, 19. (a) ?Ngue yɛ e niaan Klistfuɛ’m be kwla yo naan y’a yoman mɛn nunfuɛ ɔ? (b) ?Ngue yɛ w’a fua kpa kɛ á yó ɔ?

18 Aniaan nga e nin be o asɔnun’n nun’n, be kwla uka e wie naan y’a yoman mɛn nunfuɛ. Sɛ sa wie tanndan e ɲrun’n, maan e kan kle asɔnun kpɛnngbɛn mun. Be kwla fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n be kle e ajalɛ ng’ɔ fata kɛ e fa’n. Sɛ aniaan nga be timan asɔnun kpɛnngbɛn bɔbɔ’n be si sa ng’ɔ o e su’n, be kwla wla e fanngan wie. Maan e se be kɛ be srɛ Ɲanmiɛn man e. Kpɛkun, maan e kusu e wla be fanngan yɛ e srɛ Ɲanmiɛn e man be wie. (Matie 7:12) Sɛ e kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org/fr su’n, maan e tin lika nga be klɛli kɛ SALLE DE PRESSE i su. I sin’n, maan e tin VEILLE JURIDIQUE su. Kpɛkun, maan e tin lika nga be klɛli kɛ «Témoins de Jéhovah emprisonnés en raison de leur foi (par pays)» su. Aniaan nga be o bisua’n, be nun sunman be dunman o lɔ. Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan e bo aniaan sɔ’m be nun wie’m be dunman kɛ Ɲanmiɛn jran be sin naan be nin i be nanti klanman titi.—Efɛzfuɛ Mun 6:19, 20.

19 Kɛ mɛn’n i awieliɛ’n wá mántan koko kpa’n, siefuɛ’m be su yaciman e diin. Bé wá kúnndɛ kpa kɛ e jran be sin. I sɔ’n ti’n, maan e buabua e wun ikisa naan sɛ i sɔ sa’n ju’n, y’a kwla jran kekle.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 1) Zezi blɛ su’n, famiɛn’n yɛ be flɛ i Sezar ɔ. Ɔ maan, kɛ Zezi se kɛ Sezar, mɛn siefuɛ’m be ndɛ yɛ ɔ kan ɔn.

^ [2] (ndɛ kpɔlɛ 17) An nian fluwa nga be flɛ i kɛ Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu i bue 662, ɔ nin fluwa nga be flɛ i kɛ Le Royaume de Dieu en action! i bue 150 i nun kuku nga be flɛ i «Mort pour l’honneur de Dieu» i nun.