Mian ɔ ɲin naan si kanngan yɛ si like kle

Fluwa nga kwla uka wɔ naan w’a si nzra nun kanngan kpa. Asa ekun’n, ɔ kwla uka ɔ naan w’a si like kle kpa.

Lɛtri nga e Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be klɛli’n

Jasin nga Ɲanmiɛn seli e kɛ e bo’n yɛ ɔ ti jasin cinnjin kpafuɛ’n niɔn.

LIKE SUANLƐ 1

Ndɛ’n i su fitilɛ klanman

Kɛ e fiti ndɛ’n i su klanman’n, i sɔ’n yo maan e kwla yo like nsan.

LIKE SUANLƐ 2

Ndɛ’n i kanlɛ wafa ng’ɔ ti su’n

Ndɛ’n i kanlɛ wafa ng’ɔ ti su’n, yɛle kɛ e ijɔ kɛ nga e fa ijɔ titi’n sa. Yɛ e tu e klun e kan ndɛ’n, i liɛ’n e ndɛ’n i tiefuɛ’m be wun kpája be. Kpɛkun bé fá ndɛ nga e kan’n su

LIKE SUANLƐ 3

Kosan usalɛ

Usa kosan wie mɔ be kwla yo naan ɔ ndɛ tiefuɛ’m be konvi w’a sɔ ndɛ nga a su kan’n i tielɛ’n. Annzɛ usa kosan wie mun naan ɔ ndɛ cinnjin’m be ɲin fite kpa.

LIKE SUANLƐ 4

Biblu’n nun ndɛ mma’m be su fitilɛ klanman

Like nga a kwla yo naan ɔ ndɛ tiefuɛ’m be ɲin w’a tran ndɛ nga á kánngan su’n, dun mmua bu i akunndan ka naan w’a kanngan.

LIKE SUANLƐ 5

Ndɛ’n i kannganlɛ ng’ɔ ti su’n

Sɛ e waan é kán Zoova i ndɛ’n é klé sran mun’n, ɔ ti cinnjin kɛ e si kanngan kpa.

LIKE SUANLƐ 6

Biblu’n nun ndɛ mma’m be nun yiyilɛ

Maan sran’m be wun kɛ ndɛ nga a su kan’n, ɔ nin Biblu’n nun ndɛ mma’n be kɔ likawlɛ.

LIKE SUANLƐ 7

Ndɛ mɔ be kwla lafi su’n

Sɛ e waan e ndɛ tiefuɛ’m be fa ajalɛ kpa’n, ɔ fata kɛ e kan ndɛ mɔ be kwla lafi su’n.

LIKE SUANLƐ 8

Sunnzun ase falɛ

Fa sunnzun ase nga be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n fá yíyí ɔ ndɛ cinnjin’m be nun.

LIKE SUANLƐ 9

Fa desɛn annzɛ foto ɔ nin video mun kle like

Fa desɛn annzɛ foto nin video mun kle like naan ɔ ndɛ’n ka sran’m be klun.

LIKE SUANLƐ 10

Be nɛn’n i kacikacilɛ

Kacikaci ɔ nɛn’n, man ɔ nɛn’n su, kan ɔ nɛn’n i ase, wafa nga a yo ɔ nɛn’n ɔ kwla yo maan ɔ ndɛ’n wluwlu ɔ ndɛ tiefuɛ’m be wun. Kpɛkun be fa ajalɛ.

LIKE SUANLƐ 11

Ndɛ’n i kanlɛ juejue su

Sɛ a kan ndɛ’n juejue su’n, ɔ ndɛ tiefuɛ’m bé wún kɛ ndɛ’n ti cinnjin, yɛ bé fá be su bé síe ɔ nuan bo.

LIKE SUANLƐ 12

Ndɛ mɔ be kɛn i klolɛ su’n

Sɛ a kan ndɛ’n amanniɛn su’n, ɔ ndɛ tiefuɛ’m be wun kɛ á kló be.

LIKE SUANLƐ 13

Kle wafa nga be kwla nanti ndɛ’n su’n

Like nga ti yɛ ndɛ nga a su kan’n, ɔ ti cinnjin man ɔ ndɛ tiefuɛ mun’n, uka be naan be wun i wlɛ. Kpɛkun kle be wafa nga be kwla nanti su’n.

LIKE SUANLƐ 14

Ndɛ cinnjin’m be nun yiyilɛ

Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be ɲin tran ɔ ndɛ’n su. Maan be wun kɛ ndɛ cinnjin’m be nin ndɛ’n i flɛlɛ’n be kɔ likawlɛ. Kpɛkun maan be wun like nga ti yɛ a su yiyi ndɛ sɔ’m be nun’n i wlɛ.

LIKE SUANLƐ 15

Kle kɛ a lafi ndɛ nga a kan’n su

Maan wafa nga á kán ndɛ’n ɔ kle kɛ a lafi su. Kle kɛ ndɛ nga a su kan’n ti cinnjin.

LIKE SUANLƐ 16

Ndɛ m’ɔ wla fanngan’n

Nán kan ndɛ m’ɔ bubu be sa sin’n, sanngɛ wla be fanngan. Fa be ɲin sie i ndɛ fɛfɛ nga be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n su.

LIKE SUANLƐ 17

Ndɛ mɔ i wlɛ wunlɛ’n ti pɔpɔ’n

Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be wun ɔ ndɛ’n i wlɛ kpa. Kan ndɛ’n i weinwein.

LIKE SUANLƐ 18

Ndɛ m’ɔ kwla yo sran’n i ye’n

Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be bu ndɛ’n i su akunndan, naan be wun kɛ ndɛ nga be su tie’n kwla yo be ye.

LIKE SUANLƐ 19

Ndɛ m’ɔ wluwlu sran wun’n

Uka be naan be klo Ɲanmiɛn ɔ nin i nuan ndɛ’n.

LIKE SUANLƐ 20

Ndɛ mɔ be guɛ i bo klanman’n

Sɛ a gua ɔ ndɛ’n i bo klanman’n, ɔ ndɛ tiefuɛ’m be sɔ ɔ ndɛ’n i nun klanman, yɛ be yo i nuan su sa.

Klɛ ɔ junman’n i su ndɛ

Kɛ á mían ɔ ɲin naan w’a si kanngan annzɛ w’a si like kle kpa’n, klɛ ɔ junman’n i su ndɛ.