Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 10

Be nɛn’n i kacikacilɛ

Be nɛn’n i kacikacilɛ

Nyanndra Mun 8:4, 7

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Maan ɔ ndɛ’n yo weiin yɛ ɔ wluwlu sran’m be wun. I lɛ nun’n kɛ á kán ndɛ’n, a kwla man ɔ nɛn’n su annzɛ a kwla kɛn i ase. Annzɛ kusu a kwla ijɔ ndɛndɛ annzɛ a kwla ijɔ blɛblɛblɛ.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Kacikaci ɔ nɛn’n. Kɛ á yíyí ndɛ cinnjin’m be nun’n, man ɔ nɛn’n su naan ɔ wla ɔ ndɛ tiefuɛ’m be fanngan. Sɛ a su kanngan Biblu’n nun ndɛ mma wie m’ɔ kan jɔlɛ dilɛ ndɛ’n i nun’n, nian ajalɛ kunngba’n su. Sɛ a su bo ndɛ nga ɔ waan á kán’n i ɲrun atin’n, annzɛ sɛ a su kan ndɛ wie m’ɔ kun srɛ’n, annzɛ ɔ bo sran wla’n, kan ɔ nɛn’n i ase.

  • A kwla man ɔ nɛn’n su annzɛ a kwla kɛn i ase. Sɛ be yo i sɔ ɔ aniɛn’n nun’n ɔ yo ye’n, sɛ a su kan aklunjuɛ ndɛ wie, annzɛ a su se kɛ like wie ti kaan annzɛ ɔ ti dan’n, a kwla man ɔ nɛn’n su. Asa kusu’n, sɛ a su kan awlabɔɛ ndɛ’n, kan ɔ nɛn’n i ase.

  • A kwla ijɔ ndɛndɛ annzɛ a kwla ijɔ blɛblɛblɛ. Sɛ ndɛ nga a su kan’n ti awunblibliɛ ndɛ’n, kɛn i ndɛndɛ. Sɛ a ju ndɛ cinnjin’m be su’n, nán kpli, kan ndɛ’n i blɛblɛblɛ.