Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 19

Ndɛ m’ɔ wluwlu sran wun’n

Ndɛ m’ɔ wluwlu sran wun’n

Nyanndra Mun 3:1

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be wun i wlɛ kɛ ndɛ nga be su tie’n ɔ ti cinnjin, naan ɔ fata kɛ be yo i nuan su sa.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be bɔbɔ be bu be klun lɔ be nian. Usa be kosan ng’ɔ kwla uka be naan be bɔbɔ b’a bu be klun lɔ b’a nian wafa nga be fa yo ninnge mun’n.

  • Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be bu akunndan ng’ɔ ti kpa’n. Wla be fanngan naan be bu like nga ti yɛ be yo sa kpa’n i akunndan. Uka be naan be wun i wlɛ kɛ sɛ be klo Zoova nin be niaan mun, ɔ nin Biblu’n nun ndɛ’n, yɛ bé kwlá yó sa kpa-ɔ. Uka be naan be wun i wlɛ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n man ngwlɛlɛ. Nán bu be fɔ. Yɛ nán gua be ɲin ase. Ɔ ijɔlɛ’n i atabo’n nun’n, wla be fanngan naan be mian be ɲin be yo sa ng’ɔ ti kpa’n.

  • Fa be ɲin sie i Zoova su. Kle ɔ ndɛ tiefuɛ’m be kɛ Biblu’n nun ndɛ’n yi Zoova i nzuɛn’n i nglo, yɛ ɔ kle kɛ Zoova klo e. Uka be naan be wun i wlɛ kɛ ajalɛ nga e fa’n, ɔ ti Zoova i cinnjin. Yo maan be wun i wlɛ kɛ like ng’ɔ jɔ Zoova klun’n, i wun ajalɛ yɛ ɔ fata kɛ be fa-ɔ.