Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 2

Ndɛ’n i kanlɛ wafa ng’ɔ ti su’n

Ndɛ’n i kanlɛ wafa ng’ɔ ti su’n

2 Korɛntifuɛ Mun 2:17

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Ijɔ kɛ a fa ijɔ titi’n sa. Bu ndɛ nga a su kan’n, ɔ nin ɔ ndɛ tiefuɛ’m be akunndan.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Srɛ Ɲanmiɛn yɛ siesie ɔ wun kpa. Srɛ Zoova naan ɔ ɲin tran ndɛ nga a su kan’n su, naan ɔ ɲin w’a tranman ɔ bɔbɔ ɔ su. Maan ɔ ɲin tran ndɛ cinnjin nga ɔ waan á yíyí be nun’n be su kpa. Ijɔ kɛ a fa ijɔ titi’n sa, nán ɔ yo kɛ a su kanngan fluwa nun sa.

  • Ɔ fata kɛ a wun ndɛ’n i wlɛ. Sa nga ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ ɔ ndɛ tiefuɛ’m be tie ɔ ndɛ’n, bu i akunndan. Bu ndɛ tiefuɛ’m be akunndan. Sɛ a yo sɔ’n, wafa nga á íjɔ’n, ɔ nin wafa nga á síesíe ɔ sa mun’n, ɔ nin wafa nga á yó ɔ ɲrun’n, ɔ́ yó kɛ a su kan ɔ klun ndɛ kle ɔ janvuɛ wie sa.

  • Nian ɔ ndɛ tiefuɛ’m be ɲrun. Sɛ ɔ nin i fata’n, kɛ á kán ndɛ’n nian sran’m be ɲrun. Kɛ á íjɔ nzra nun’n, nian sran kun ɲrun kan ndɛ’n kle i. I sin’n nian sran uflɛ kan ndɛ’n kle i. Nán nian nzrafuɛ mun sa paplaa.