Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 6

Biblu’n nun ndɛ mma’m be nun yiyilɛ

Biblu’n nun ndɛ mma’m be nun yiyilɛ

Zan 10:33-36

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Kɛ a ko wie Biblu’n nun ndɛ mma kun nun kanngan’n, yiyi nun. Nán kanngan nun sa ngbɛn guɛ i lɔ. Maan sran’m be wun kɛ ndɛ nga a su kan’n, ɔ nin Biblu’n nun ndɛ mma’n be kɔ likawlɛ.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Fa sran’m be ɲin sie i ndɛ cinnjin’m be su. Kɛ a ko wie Biblu’n nun ndɛ mma kun nun kanngan’n, i nun ndɛ nga be suan ɔ ndɛ’n i bo’n, yo maan be ɲin fite kpa. Wienun-ɔn, a kwla kan ndɛ sɔ mun flan nun. Annzɛ kusu a kwla usa kosan wie mun, naan ɔ ndɛ tiefuɛ’m be wun i nun ndɛ cinnjin mun.

  • Tin ndɛ cinnjin’m be su. Wienun-ɔn a boli sa nga ti yɛ ɔ waan á kánngan Biblu’n nun ndɛ mma kun nun’n su. Kɛ á yíyí nunʼn, maan ndɛ nga á kánʼn ɔ nin sa nga ti yɛ a boli ndɛ mma sɔʼn suʼn be wɔ likawlɛ.

  • Maan ɔ ndɛ’n i wlɛ wunlɛ’n yo pɔpɔ. Ndɛ kannganngan nga be timan cinnjin’n, nán bo be su. Bu ndɛ trele nga a klo kɛ á fá ɔ ndɛ tiefuɛ’m be ɲin sie su’n, ɔ nin i su ndɛ nga be si i laa’n be akunndan. I liɛ’n, á sí ndɛ ng’ɔ ti cinnjin kɛ a kan’n, ɔ nin ng’ɔ timan cinnjin’n.